Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Zasób archiwalny zgromadzony w archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przydatny dla badaczy naukowych to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, fotografie, filmy, druki urzędowe, a także nagrania dźwiękowe. W archiwum znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Jednym z podstawowych zadań archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.
Zbiór archiwalny zgromadzony w archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1956 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:
-imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
-nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
-wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
-cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.


Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

 

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30

35 - 036 RzeszówUdostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:
-umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
-przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
-przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują niżej wymienione akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz.1161),

3. Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. nr 16 z 2008 r., poz. 95).
 

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

Metryczka

Data publikacji 19.03.2007
Data modyfikacji 06.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Balawender
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Cisło Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry