Dostęp do zasobów archiwalnych

ZASÓB ARCHIWALNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE

 

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie posiada w swoim zasobie:

 • dokumentację Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie powstałą w latach 1955-1990 oraz dokumentację Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

 • dokumentację byłych Komend Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu powstałą w latach 1975-1990 oraz byłych Komend Wojewódzkich Policji w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu z lat 1990-1998.

Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie.

Dokumentację Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji  w Rzeszowie udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,

 • naukowo badawczych, publicystycznych i innych

Akta znajdujące się w archiwum mogą być udostępnione w pełnym zakresie, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów jednostek organizacyjnych, Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną kat. „B” i „BE” następuje poprzez:
 

 1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne kat. „A” następuje poprzez:

 

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

 2. przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

 

Wnioski o udostępnienie dokumentacji należy kierować na adres:

 

Komendant Wojewódzki Policji Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów


Akta udostępnia się na  podstawie pisemnego wniosku podmiotu  zainteresowanego zawierającego:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel:
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów 
  w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej

 • zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

Akta i uwierzytelnione kserokopie z tych akt nie zawierające informacji niejawnych, stanowiących zasób archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje 
o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w pomieszczeniach biurowych Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Rzeszowie, w obecności pracownika archiwum.

Archiwum wydaje informacje na podstawie posiadanych archiwaliów. 

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują niżej wymienione akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz.1161),

3. Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. nr 16 z 2008 r., poz. 95).

 

Ograniczenia stosownia RODO*
Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:
1. Prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne, 
2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji pracowniczej funkcjonariusza/ pracownika

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.03.2007
Data modyfikacji 27.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bieleń
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry