Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Wydział Kontroli

 • Rejestr wypadków przy pracy pracowników cywilnych
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników cywilnych
 • Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr listów i pism anonimowych
 • Rejestr przyjęć interesantów
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu opracowania dokumentów niejawnych
 • Rejestr czynności służbowych prowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
 • Rejestr kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
 • Rejestr czynności wyjaśniających prowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie
 • Rejestr doskonalenia lokalnego policjantów i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
 • Książka przebiegu służby telefonu zaufania KWP w Rzeszowie
 • Dziennik korespondencji sekretariatu
 • Książka doręczeń
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami od pomieszczeń służbowych i szaf pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
 • Ewidencja przedłużonego czasu służby / pracy Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
 • Książka wyjść w godzinach służbowych
 • Dziennik przepisów prawnych
 • Rejestr akt brakowanych
 • Książka ewidencji pieczęci
 • Ewidencja upoważnień kontrolnych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr notatników służbowych policjantów Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
 • Rejestr teczek, dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr protokołów deklasyfikacji/zniszczenia technicznych nośników informacji
 • Dziennik ewidencji nośników informacji jawnych

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kancelaria tajna i jej oddziały
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
 • Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Ewidencja nośników informacji niejawnych
 • Rejestr pakowania dokumentów niejawnych
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja udostępnień
 • Postępowania sprawdzające
 • Rejestr wszczętych postępowań sprawdzających
 • Rejestr sprawdzeń PESEL
 • Rejestr sprawdzeń Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • Rejestr sprawdzeń kartoteki skazanych i tymczasowo aresztowanych
 • Rejestr sprawdzeń Krajowego Rejestru Karnego
 • Rejestr akt zakończonych postępowań sprawdzających zdanych do zbioru
 • Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających
 • Rejestr osób, które posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez pełnomocników ochrony instytucji pozapolicyjnych
 • Rejestr akt wpływających
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego
 • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa osobowego
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Rejestr zawieszonych postępowań sprawdzających
 • Rejestr decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa osobowego
Archiwum
 • Ewidencja akt udostępnionych
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. "A"
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. "B"
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" , "BE"
 • Ewidencja akt podjętych do dalszego prowadzenia
 • Rejestr protokołów przekazania dokumentów do IPN
Sekretariat
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik przepisów
 • Rejestr sprzętu kwaterunkowego i komputerowego
Wydział Komunikacji Społecznej
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Dziennik korespondencyjny Pełnomocnika Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka
 • Książka roręczeń
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci, pojemników
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka wydania broni
 • Rejestr akt brakowania kat. "BC"
 • Rejestr spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej
 • Rejestr Decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Rejestr wiadomości email Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
 • Dziennik Ewidencji Przepisów Prawnych
 • Grafik Dyżurów Zespołu Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej
 • Ewidencje godzin nadliczbowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
Wydział Łączności i Informatyki
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik korespondencji elektronicznej
 • Dziennik rejestracji wniosków KSIP
 • Książka doręczeń na wydziały KWP
 • Rejestr faktur
 • Ewidencja główna urządzeń
 • Rejestr delegacji
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Rejestr teczek jawnych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja przepisów
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik ewidencji wydania broni
Wydział Wywiadu Kryminalnego
 • Dziennik Korespondencyjny
 • Dziennik Podawczy Wniosków o Uprawnienia
 • Dziennik Przepisów
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowych i szaf pracowników
 • Ewidencja przedłużonego czasu pracy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr teczek, dokumentacji tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Książka Doręczeń
 • Karty ewidencji czasu pracy
 • Teczka ewidencji pieczęci
 • Ewidencja urlopów pracowników
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Książka wydania broni
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Dziennik ewidencji nośników informacji
Wydział Finansów
 • Książka doręczeń
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja nieobecności służbowych
 • Rejestr wystawionych tytułów wykonawczych
 • Rejestr wystawionych not odsetkowych
 • Rejestr upomnień
 • Dziennik pracy dialogowej
 • Rejestr szkód
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Książka mandatów karnych
 • Ewidencja zaświadczeń o wynagrodzeniu funkcjonariuszy
Wydział Zaopatrzenia
 • Dziennik korespondencji dokumentów jawnych
 • Książka doręczeń dokumentów jawnych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Ewidencja pieczęci
 • Dziennik szkoleń
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Rejestr przepisów
 • Rejestr dowodów obrotu uzbrojeniem
 • Rejestr asygnat zespołu uzbrojenia
 • Ewidencje mundurowe
 • Ewidencje p.poż
 • Ewidencje kwaterunkowe, środków czystości, art.biurowych
 • Ewidencje narzędzi w warsztacie rusznikarskim
 • Księgi ewidencji materiałów
 • Książki obiektów budowlanych
Sekcja Psychologów
 • Rejestr kandydatów do służby w Policji (którzy byli badani testem MultiSelect)
-w formie pisemnej,
-w formie elektronicznej (jako aplikacja w programie MutliSelect),
 • Rejestr kandydatów do służby na określone stanowiska lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji
 • Dzienniki korespondencyjne:
-ogólny (dla całej Sekcji),
-opinii psychologicznych osób badanych testem MultiSelect
Wydział Prewencji
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik pracy konia służbowego Policji
 • Dziennik pracy psa służbowego
 • Książka doręczeń
 • Książka przebiegu służby
 • Książka dyspozytora
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka Wojewódzkiego Zespołu Analizy Stanu Bezpieczeństwa
 • Książka działań minersko -  pirotechnicznych
 • Książka uwag z patroli oficerskich
 • Książka uzbrojenia
 • Książka zdrowia konia służbowego
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Książka wydarzeń
 • Księga Inwentarzowa Księgozbioru
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr wydanych identyfikatorówRejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 • Rejestr pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne i prawa jazdy
 • Rejestr brakowania Technicznych Nośników Informacji Niejawnych (TNIN)
 • Rejestr wydanych biletów MPK
 • Rejestr osób pobierających telefon służbowy
 • Rejestr akt brakowanych kat. "BC"
 • Ewidencja przepustek okresowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja interesantów
 • Ewidencja przebywania w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy
 • Ewidecja interesantów wjeżdzających na teren KWP
 • Ewidencja ruchu pojazdów do Cafe Cela
 • Ewidencja przedłużonego czasu służby
 • Ewidencja wydanych poleceń wyjazdu służbowego
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Ewidencja wypożyczanych książek z biblioteki Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowych i szaf
 • Wykaz wydanych przepustek uprawniających do wjazdu i parkowania prywatnymi pojazdami przez policjantów, pracowników cywilnych KWP, funkcjonariuszy CBŚ KGP, BSW KGP oraz ABW na teren wewnętrzny parkingu KWP oznaczonych literą "B"
 • Zeszyt wizyt weterynaryjnych
 • Zeszyt ewidencji użytkowania rejestratorów PATROL II i radiostacji
 • Zeszyt patroli oficerskich

Sztab Policji

 • Rejestr teczek, dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń
 • Książki przebiegu służby Dyżurnego KWP
 • Książki przebiegu służby dyżurnego SSTiT
 • Ewidencja wydania i pobrania kluczy do pomieszczeń i szaf
 • Dzienniki telegramów
 • Książki wydania i przyjęcia broni
 • Książka depozytu broni
 • Książka wydania broni alarmowej
 • Książka przeglądu stanu utrzymania i sprawności broni
 • Książka poleceń na SK
 • Ewidencja wejść do pomieszczeń SK osób nieupoważnionych
 • Rejestr protokołów deklasyfikacji/niszczenia technicznych nośników inf. niejawnych
 • Książka dyżurów kierownictwa KWP
 • Wykaz godzin nadliczbowych
 • Dziennik pracy administratora LAS OPAL
 • Ewidencja wejść do pomieszczeń „OPAL” osób nieupoważnionych
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu OPAL
 • Dziennik pracy Sztabu Operacji Policyjnych
 • Dziennik przepisów prawnych
 • Dziennik administratora systemu SUŁTelP
 • Ewidencja szyfrogramów
 • Książka kontroli KWP
 • Książka narad
 • Książka sprawdzeń rejestratora na SK
 • Rejestr badań trzeźwości
 • Ewidencja pieczęci
 • Dziennik ewidencji nośników informacji
 • Książka inwentarzowa księgozbioru Sztabu Policji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Rejestr brakowania akt kat BC
Wydział Ruchu Drogowego
 • Upoważnienia dla pilota pojazdów nienormatywnych oraz upoważnienia dla pracowników zarządu dróg
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń z zakresu obsługi przyrządów  kontrolno-pomiarowych
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Ewidencja zdawania i pobierania kluczy od pomieszczeń służbowych
 • Rejestr akt brakowania
 • Protokoły brakowania kat BC
 • Protokoły brakowania akt kat. A i B
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Zeszyt szkoleń i odpraw służbowych z kierownictwem
 • Dziennik przepisów
 • Książka przechowywania broni palnej krótkiej
Wydział Konwojowy
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik korespondencyjny – rejestr nakazów
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń
 • Dziennik przepisów
 • Rejestr aktów prawnych - pozaresortowych
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Rejestr akt brakowania kat. „BC”
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci
 • Ewidencja pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książki służby konwojowej
 • Książka przebiegu służby
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka odpraw do służby
 • Rejestr notatników służbowych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Dziennik szkolenia
 • Zeszyt  narad i odpraw
 • Książka dyspozytora
 • Książka kontroli i wydanych poleceń
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka wydania broni służbowej
 • Książka broni służbowej – depozyt
 • Książka pracy kurierów poczty specjalnej
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań na zawartość alkoholu
 • Rejestr środków łączności
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu „PZ” oraz mundurowego  w użytkowaniu
 • Rejestr wydania sprzętu uzbrojenia
Wydział Kryminalny
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja sprzętu-materiału
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Dziennik pracy dialogowej
 • Książka doręczeń
 • Książka służby
 • Dziennik przepisów
 • Książka wydania broni
 • Dziennik ewidencji pieczęci i stempli
 • Dziennik ewidencji nośników informacji
 • Książka narad
 • Książka inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja zdawania i pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf pracowników
 • Ewidencja obecności
 • Zeszyt delegacji
Wydział Techniki Operacyjnej
 • Rejestr Teczek Dokumentów Jawnych Dzienników i Książek Ewidencyjnych
 • Dziennik Korespondencji Sekretariatu
 • Dziennik Podawczy
Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
 • Rejestr wytycznych KGP w zakresie pracy Dochodzeniowo-Śledczej
 • Rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS i pozytywnych porównań kodu genetycznego
 • Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu prowadzenia postępowania mediacyjnego
 • Rejestr wystąpień Prokuratora w trybie art. 326 § 4 k.p.k.
 • Rejestr zażaleń na czynności dokonane przez policjantów
 • Rejestr rozpoznanych przez Sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
 • Rejestr nadzoru prowadzonych postępowań przez jednostki Policji woj. podkarpackiego
 • Księga dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Teczka przeglądu broni służbowej i przeglądu legitymacji służbowych
 • Dzienniki Korespondencyjne
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja aktów prawnych
 • Książka narad służbowych
 • Książka telegramów wchodzących i wychodzących
 • Dziennik szkolenia
 • Teczka zdarzeń z dyżurów
 • Rejestr Śledztw i Dochodzeń
 • Rejestr Odmów Wszczęcia
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Rejestr teczek jawnych
 • Rejestr telefonogramów
 • Rejestr akt brakowania
 • Rejestr pieczęci i stempli
 • Rejestr przepisów prawnych
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Księga inwentarzowa
 • Dzienniki korespondencji
Laboratorium Kryminalistyczne
 • Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna – dane z kart daktyloskopijnych sporządzanych w celach rejestracyjnych z terenu województwa podkarpackiego
 • Rejestr teczek, dokumentów i książek ewidencyjnych jawnych
 • Rejestr protokołów brakowania BC
 • Dziennik podawczy
 • Dzienniki ewidencji ekspertyz
 • Dzienniki wniosków na „AFIS”
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Księga dowodów rzeczowych
 • Rejestr przepisów prawnych wpływających (MSWiA, KGP, PKWP i inne)
 • Książka oględzin i innych czynności
Wydział do walki z korupcją
 • Dziennik Korespondencyjny Wydziału
 • Książka Doręczeń Wydziału
 • Dziennik Telegramów
 • Dziennik Przepisów
 • Rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Wkt. 111
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja przedłużonego czasu służby
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Dziennik szkolenia
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowych i szaf pracowników
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Rejestr akt brakowanych
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu opracowywania dokumentów niejawnych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych
 • Dziennik podawczy dla dokumentów niejawnych
Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie
 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń ( pism wychodzących i przychodzących)
 • Dziennik przepisów prawnych
 • Dziennik telegramów
 • Rejestr teczek jawnych
 • Rejestr doręczeń wezwań do Sądu i Prokuratury
Wydział Kadr i Szkolenia
 • Ewidencja udostępnionych akt osobowych
 • Ewidencja etatów
 • Ewidencja ofert kandydatów do służby w Policji
 • Dziennik korespondencji
 • Książka doręczeń
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Zeszyt do narad służbowych
 • Rejestr akt brakowanych kategorii BC
 • Protokoły przekazania pieczęci i stempli
 • Dziennik przepisów
Wydział Transportu
 • Dziennik korespondencji sekretariatu
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów prawnych
 • Dziennik szkolenia
 • Książka Doręczeń
 • Książka doręczeń porozumień
 • Książka doręczeń – ewidencja wszystkich faktur wpływających do Wydziału Transportu
 • Książka ewidencji sprzętu biurowego będącego na stanie Wydziału Transportu
 • Książka ewidencji sprzętu informatycznego będącego na stanie Wydziału Transportu
 • Karty ewidencji czasu pracy
 • Ewidencja urlopów pracowników
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
 • Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowychEwidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr wyjazdów służbowych
 • Rejestr akt brakowanych BC
 • Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych  RTJ/ 111/30/04
 • Zeszyty  narad i odpraw służbowych,

  Sekcje:
 • Ewidencje realizacji umów
 • Ewidencje przebiegu kilometrów pojazdów służbowych ( wersja elektroniczna)
 • Ewidencja wydanych w KWP zaświadczeń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
 • Ewidencja darowizn pieniężnych
 • Ksiązki doręczeń faktur do Wydziału finansów
 • Ewidencja główna kart typu Flota
 • Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach
 • Książka pomocnicza materiałów pędnych i smarów
 • Ksiązka ewidencji przychodów ilościowo- wartościowych MPIS
 • Książka ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów
 • Książka rewizyjna urządzenia technicznego
 • Książka magazynowa materiałów, akcesoria pojazdów samochodowych
 • Rejestr wniosków dotyczących ustawy z dnia 29 stycznia 2005 roku
 • Książka przychodów i rozchodów MPIS
 • Rejestr badań technicznych samochodów
 • Ewidencja szkód pojazdów służbowych ( wersja elektroniczna)
 • Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych
 • Ksiązka numerów rejestracyjnych pojazdów Policji
 • Książki druków ścisłego zarachowania – znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe
 • Ksiązka wydanych druków  policyjnych dowodów rejestracyjnych
 • Ksiązka wydanych druków dowodów rejestracyjnych cywilnych
 • Ksiązka numerów rejestracyjnych cywilnych
 • Rejestr protokołów zdawczo- odbiorczych
 • Rejestr faktur pojazdów nieodpłatnie przekazanych
 • Rejestr nalepek kontrolnych
 • Rejestr dowodów rejestracyjnych ( MZDR)
 • Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 • Ewidencja wyposażenia specjalistów samochodowych
 • Karta ewidencji i konserwacji sprzętu
 • Rejestr kart materiałowych
 • Karta ewidencji materiałowo- ilościowa
 • Ewidencja sprzętu w naprawie
 • Karta maszynowa
 • Ewidencja kart pracy
 • Ewidencja wykonanych obsług technicznych
 • Książka wydawania broni z podziału
Wydział Inwestycji i Remontów
 • Teczki nieruchomości
 • Ewidencja teczek mieszkaniowych
 • Ewidencja teczek budowlanych
 • Teczki umów
 • Ewidencja kluczy, pieczęci
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja delegacji
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Książka doręczeń
 • Rejestr dokumentów brakowanych

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

 • Dziennik korespondencji dokumentów jawnych
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń dokumentów jawnych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr przepisów prawnych
 • Rejestr dokumentów przekazanych do Zespołu Radców Prawnych
 • Rejestr przepisów wewnętrznych obowiązujących w wydziale
 • Rejestr akt brakowania kat. "BC"

Metryczka

Data publikacji 11.01.2008
Data modyfikacji 09.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens
do góry