OGŁOSZENIE PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie

OGŁOSZENIE Nr 3/2014
PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
z dnia 21 marca 2014 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie 

                    
§ 1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ogłaszam rozpoczęcie  postępowania  kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:


1.  w zakresie wymagań niezbędnych:

a) pełniący służbę w Policji,
b) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2. w zakresie wymagań pożądanych:

a) co najmniej 12 – letni staż służby w Policji,
b) co najmniej 6 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w służbie kryminalnej,

3. ponadto wskazane jest posiadanie:

a) wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, albo posiadania wykształcenia wyższego o kierunku prawo lub administracja,
b) co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

 

§ 2


Oferty kandydatów winny zawierać:

1. CV i list motywacyjny;
2. kopie ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3. pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat
(koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz szczegółowy zakres zadań Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie, koncepcja ma uwzględniać wyłącznie zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska i jednocześnie winna wpisywać się w strategię działania jednostki (komórki) organizacyjnej Policji, koncepcja nie powinna przekraczać 6 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4. pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne, (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji);
5. pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata,
tj. bycia małżonkiem, krewnym, do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie – (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji);
6. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

 

§ 3


Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.

 

§ 4


Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikający z karty opisu stanowiska pracy):
1. Zastępowanie Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie podczas jego nieobecności.
2. Bezpośrednie nadzorowanie i koordynowanie realizowania zadań przez Zespół do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Zespół do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie.
3. Nadzorowanie i koordynowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych dotyczących zakresu działania komórek wymienionych w pkt. 2 a realizowanych przez Komendy Miejskie i Powiatowe Policji województwa podkarpackiego.
4. Wykonywanie typowania i analiz, w oparciu o dostępne bazy danych z systemu KSIP, POSIGRAF oraz innych poza policyjnych baz informatycznych, z zakresu stanu zagrożenia przestępczością w układzie rodzajowym, czasoprzestrzennym i topograficznym.
5. Odpowiada za organizację i przebieg doskonalenia zawodowego w Wydziale Kryminalnym KWP w Rzeszowie.
                                                          

§ 5


Oferty z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie (pokój 203) Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy  Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, w terminie do dnia 4 kwietnia 2014 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. Nie otwierać w sekretariacie”. Dodatkowe  informacje  dotyczące   postępowania   kwalifikacyjnego  można  uzyskać  pod numerem  telefonu  178582650 lub 178582672.  

 

§ 6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 4 maja 2014 roku.
                                                                            
Podkarpacki
Komendant Wojewódzki Policji

nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

 

Metryczka

Data publikacji 21.03.2014
Data modyfikacji 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry