OGŁOSZENIE PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku

 

OGŁOSZENIE Nr 4/2014

PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

z dnia 8 lipca 2014 roku

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku

 


§ 1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:


1.    w zakresie wymagań niezbędnych:

a) pełniący służbę w Policji,
b) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku,  Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);


2.    w zakresie wymagań pożądanych:

a) co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b) co najmniej 5 – letnie doświadczenie w służbie kryminalnej lub służbie prewencyjnej albo w obydwu tych służbach,
c) co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu komórką lub jednostką organizacyjną Policji,

3.    ponadto wskazane jest posiadanie:

a) wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, albo posiadania wykształcenia wyższego o kierunku prawo lub administracja,
b) co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

 

§ 2
   

Oferty kandydatów winny zawierać:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  kopie ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.  potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4.  pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2.5 cm);
5.  pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne, (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji,  w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji);
6.  pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata, tj. bycia małżonkiem, krewnym, do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji,  w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji);
7.  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne”.

 

§ 3


Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.

 

§ 4


Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1.  Organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizowania wynikających z przepisów prawa podstawowych zadań Policji w podległej jednostce.
2.  Sprawowanie funkcji przełożonego policjantów oraz pracodawcy pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku.
3.  Kierowanie oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem działalności podległej jednostki.
4.  Reprezentowanie Policji wobec organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
5.  Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej.
6.  Dysponowanie funduszem operacyjnym oraz bezwzględne przestrzeganie zasad gospodarowania tym funduszem zawartych w aktach normatywnych i aktach prawnych wewnętrznego kierowania.
7.  Realizacja spraw rozstrzyganych w trybie postępowań administracyjnych.
                      

                                    
                      § 5


    Oferty z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych (na kopercie) należy składać w sekretariacie (pokój 203) Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy  Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, w terminie do dnia 22 lipca 2014 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku. Nie otwierać w sekretariacie”. Dodatkowe  informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 178582650 lub 178582672.  

 

§ 6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 21 sierpnia 2014 roku.
                                                                            

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

Metryczka

Data publikacji 08.07.2014
Data modyfikacji 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP Rzeszów
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry