Ogłoszenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

OGŁOSZENIE Nr 6/2014
PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
z dnia 18 sierpnia 2014 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

§1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:
1.    w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji
i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
2.    w zakresie wymagań pożądanych:
a)    mający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b)    mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w służbie prewencyjnej,
3.    w zakresie wymagań dodatkowych:
a)    posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania
lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b)    posiadania wykształcenia wyższego o kierunku prawo lub administracja.

§2


    Oferty kandydatów winny zawierać:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    kopię ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4.    koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
5.    oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6.    oświadczenie kandydata o pozostawaniu / nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym
z funkcjonariuszy lub pracowników Policji będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.    kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne”.

§3


Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1.  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań przez policjantów
i pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie,
w szczególności w zakresie wydawania i cofania pozwoleń na broń, prowadzenia depozytu broni, kontroli podmiotów posiadających broń.
2.    Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, opinii oraz innych dokumentów dotyczących pozwoleń na broń, ochrony osób i mienia oraz cudzoziemców – działając z upoważnienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
3.    Analizowanie pracy i osiąganych wyników oraz przygotowywanie sprawozdań statystycznych i planów pracy Wydziału.
4.    Realizowanie zadań Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych
KWP w Rzeszowie w czasie jego nieobecności.
5.    Czuwanie nad właściwą interpretacją przepisów prawnych przy realizowaniu zadań służbowych przez podległych policjantów i pracowników.

§4


Oferty z podaniem na kopercie stopnia, imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie
(pokój 203) Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, w terminie do dnia 1 września 2014 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy NaczelnikaWydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie” oraz „w sekretariacie nie otwierać”.
    


§5


Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie pod numerami telefonów 17-858-26-50 i 17-858-26-72 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny trybi zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 1 października 2014 roku.
                                                                        

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

Metryczka

Data publikacji 18.08.2014
Data modyfikacji 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pweł Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anetta Cesarz WKS
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry