OGŁOSZENIE PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

OGŁOSZENIE Nr 7/2014
PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

§ 1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:
1. w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2. w zakresie wymagań pożądanych:

a) mający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b) mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w obszarze gospodarki transportowej,
c) mający co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji,

3. w zakresie wymagań dodatkowych:

a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b) posiadania wykształcenia wyższego technicznego.

 

§ 2


Oferty kandydatów winny zawierać:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu / nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne”.

§ 3


Do zakresu zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym należeć będzie organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie gospodarki transportowej w KWP w Rzeszowie i jednostkach podległych, w szczególności dotyczących:
1. wyliczania należności sprzętu transportowego dla KWP w Rzeszowie oraz jednostek Policji podległych KWP w Rzeszowie;
2. realizowania dla KWP w Rzeszowie i jednostek podległych ogółu czynności związanych z zakupami urządzeń, materiałów i sprzętu transportowego;
3. ewidencjonowania sprzętu transportowego;
4. ewidencjonowania, magazynowania, konserwacji i brakowania części zamiennych, narzędzi, materiałów oraz urządzeń warsztatowych;
5. rozdysponowywania sprzętu transportowego oraz urządzeń przekazanych do KWP w Rzeszowie;
6. prowadzenia ewidencji rachunków i rozliczeń finansowych w zakresie wydatków na transport;
7. przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego sprzętu transportowego oraz okresowych badań technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu na drogach publicznych;
8. wykonywania okresowej obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego.

§ 4


Oferty z podaniem na kopercie stopnia, imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie (pokój 203) Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, w terminie do dnia 2 października 2014 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie” oraz „w sekretariacie nie otwierać”.

 
§ 5


Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie pod numerami telefonów 17-858-26-50 i 17-858-26-72 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 1 listopada 2014 roku.
                                                                        

 

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

Metryczka

Data publikacji 18.09.2014
Data modyfikacji 18.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Walas-Pondo
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens
do góry