OGŁOSZENIE PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie

OGŁOSZENIE Nr 10/2014
PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie

§1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1. w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2. w zakresie wymagań pożądanych:

a) mający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b) mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w służbie kryminalnej lub służbie prewencyjnej albo w obydwu tych służbach,
c) mający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami lub jednostkami organizacyjnymi Policji;

3. w zakresie wymagań dodatkowych:

a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b) posiadania wykształcenia wyższego o kierunku prawo lub administracja.

 

§2


Oferty kandydatów winny zawierać:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu / nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne”.

 

§3


Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1. Organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizowania wynikających z przepisów prawa podstawowych zadań Policji w podległej jednostce.
2. Sprawowanie funkcji przełożonego policjantów oraz pracodawcy pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie.
3. Kierowanie oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem działalności podległej jednostki.
4. Reprezentowanie Policji wobec organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
5. Dysponowanie funduszem operacyjnym oraz bezwzględne przestrzeganie zasad gospodarowania tym funduszem zawartych w aktach normatywnych i aktach prawnych wewnętrznego kierowania.
6. Realizacja spraw rozstrzyganych w trybie postępowań administracyjnych.

 

§4


Oferty z podaniem na kopercie stopnia, imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie (pokój 203) Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, w terminie do dnia 5 stycznia 2015 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie” oraz „w sekretariacie nie otwierać”.


§5


Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie pod numerami telefonów 17-858-26-50 i 17-858-26-72 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 5 lutego 2015 roku.
                                                                        

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2014
Data modyfikacji 17.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry