OGŁOSZENIE Nr 1/2015 PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Kierownika Sekcji kontroli ruchu drogowego i zabezpieczenia autostrad Wydziału Ruchu Drogowego Komendy


OGŁOSZENIE Nr 1/2015
PODKARPACKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Kierownika Sekcji kontroli ruchu drogowego i zabezpieczenia autostrad
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

§1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Kierownika Sekcji kontroli ruchu drogowego i zabezpieczenia autostrad Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1.  w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2. w zakresie wymagań pożądanych:

a) mający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b) mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań z zakresu ruchu drogowego,

3. w zakresie wymagań dodatkowych – posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

§2


Oferty kandydatów winny zawierać:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu / nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.

§3


Do zakresu zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym należeć będzie:
1. Nadzorowanie i organizowanie pracy Sekcji kontroli ruchu drogowego i zabezpieczenia autostrad Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie.
2. Rozliczanie podległych policjantów z pełnionej służby, w szczególności poprzez: sprawdzanie terminowości i stopnia realizacji zadań, ocenę poprawności sporządzanej dokumentacji i uzyskanych wyników w służbie.
3. Wprowadzanie i zatwierdzanie w systemie SESPol efektów pracy policjantów, planowanie i rozliczanie czasu pełnienia służby.
4. Nadzorowanie i organizowanie realizowanych przez policjantów Sekcji kontroli transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych i stanu technicznego pojazdów.
5. Współdziałanie z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji województwa podkarpackiego w zakresie dyslokacji służby policjantów Sekcji.
6. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń podległym policjantom.
7. Współpraca z właściwymi merytorycznie Wydziałami KWP w Rzeszowie w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

§4


Oferty z podaniem na kopercie stopnia, imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie (pokój 203) Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, w terminie do dnia 12 lutego 2015 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika Sekcji kontroli ruchu drogowego i zabezpieczenia autostrad Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie” oraz „w sekretariacie nie otwierać”.

§5


Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie pod numerami telefonów 17-858-26-50 i 17-858-26-72 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

 

§6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 12 marca 2015 roku.
                                                                        

 

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

Metryczka

Data publikacji 29.01.2015
Data modyfikacji 23.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry