SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2011 ROKU

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

W 2011 roku zasady i tryb przeprowadzenia postępowań kontrolnych w jednostkach Policji regulowało zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 roku „w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.
Ponadto „Wytyczne w sprawie kontroli w administracji rządowej” z dnia 14.07.2009 r. wydane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wprowadziły procedury przeznaczone do stosowania w kontrolach wykonywanych przez organy administracji rządowej.
Wytyczne pomimo, iż nie mają charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli kształtowały standardy realizowanych w 2011 roku postępowań kontrolnych.

ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLI KWP W RZESZOWIE.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 04.02.2009 r. (z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.
Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż., monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów, a także innych problemów, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej.
Przedmiotowe zadania realizowane były przez: Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Audytu i Analiz oraz Zespół Ochrony Pracy.
Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2011 rok. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/ KPP.


SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z Zarządzenia nr pf 1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji oraz kontrole koordynowane przez Biuro Kontroli KGP.
Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze.
Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie z dyspozycją § 11 Zarządzenia nr 11 MSWiA z dnia 2 czerwca 2010 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli (...)”, uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2011 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 40 kontroli (obejmujących łącznie 40 podmiotów), w tym:

Kontroli finansowych zrealizowanych przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

 • 0 kontroli kompleksowych - (0 tematów kontrolnych),
 • 3 kontrole problemowe - (2 tematy kontrolne),
 • 0 kontroli doraźnych - (0 tematów kontrolnych),
 • 0 kontroli sprawdzających - (0 tematów kontrolnych).

Wszystkie kontrole zrealizowane przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej przeprowadzone zostały w trybie podstawowym. Dane liczbowe dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2011 roku przez ww. zespół oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

 

    

 

Pozostałych kontroli:

 • kontroli kompleksowych - (0 tematów kontrolnych),
 • 35 kontroli problemowych - (11   tematów  kontrolnych),
 • 1 kontrola doraźna - (1 temat kontrolny),
 • 1 kontrola sprawdzająca - (1 temat kontrolny).

Przedmiotowe kontrole zrealizowane zostały przez Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Skarg i Wniosków oraz Zespół Ochrony Pracy. Wszystkie kontrole zrealizowane zostały w trybie podstawowym. Dane liczbowe dotyczące przeprowadzonych kontroli oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

 

      

 

W 2011 roku, zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Andrzeja Matejuka, funkcjonariusze Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej w ramach 22 kontroli problemowych zrealizowali 7 kontroli problemowych w trybie koordynowanym dot. „terminowości wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, w świetle zarządzenia nr 350 KGP z dnia 01.07.2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych  o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięcia oraz Decyzji nr 167 KGP z dnia 19.03.2008 r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP”.


PRZECIĘTNY  OKRES  OBJĘTY KONTROLĄ.

Kontrole zrealizowane w 2011 roku przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie obejmowały niżej wymienione okresy:

 • 13 kontroli – okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
 • 6 kontroli – okres 2011 roku,
 • 21 kontroli okres 2010 - 2011 (w tym 6 kontroli dodatkowo obejmowało również 2009 rok).

Przeciętny okres kontroli zrealizowanej przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie wynosił 16 miesięcy.
Spośród zrealizowanych w 2011 roku kontroli:

 • 15 % obejmowało swoim zakresem przedmiotowym działalność podmiotów kontrolowanych za 2011 rok,
 • 52,5 % kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za lata 2010 – 2011,
 • 32,5 % kontroli dotyczyło działalności podmiotów kontrolowanych za 2010 rok.

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.


Zgodnie z § 15 Zarządzenia nr 11 MSWiA z dnia 2 czerwca 2010 r. „w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli (...)”, programy kontroli określały między innymi kryteria kontroli, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji.
W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności, rzetelności i efektywności.
W dwóch kontrolach zrealizowanych przez Zespół Ochrony Pracy dot. „stanu zabezpieczenia technicznego, wyposażenia oraz warunków bytowych w pomieszczeniach PDOZ, pod kątem bezpieczeństwa i higieny służby i pracy osób tam zatrudnionych” dokonano oceny funkcjonowania kontrolowanych podmiotów w oparciu o kryterium legalności, jako jedynego zastosowanego kryterium kontroli.


OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.


W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

 • Pozytywna – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z uchybieniami – uchybienia występowały w sposób powtarzający się lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z nieprawidłowościami – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górna granica tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
 • Negatywna – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

Zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym w dniu 11 maja br. przez Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Andrzeja Matejuka, funkcjonariusze Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej w ramach 7 kontroli problemowych realizowanych w trybie koordynowanym dot. „terminowości wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP (...)”, dokonali oceny kontrolowanych jednostek w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

 • Ocena pozytywna,
 • Ocena negatywna z niewielkim odsetkiem nieprawidłowości,
 • Ocena negatywna z średnim odsetkiem nieprawidłowości,
 • Ocena negatywna z dużym odsetkiem nieprawidłowości.
   

W 2011 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako oceny pozytywne z uchybieniami, w szczególności: