SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2012 ROKU

PRZEPISY  REGULUJĄCE  ZASADY I  TRYB  PRZEPROWADZANIA  KONTROLI.    

W 2012 roku zasady i tryb przeprowadzania postępowań kontrolnych w jednostkach Policji regulowała ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej. Przedmiotowa ustawa określiła zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności  naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy oraz wojewodów. Zapisy ustawy objęły także organy samorządu terytorialnego pod kątem wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, jak również organy administracji zespolonej i niezespolonej.

Biorąc pod uwagę wskazany powyżej zakres podmiotowy cytowanej ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych Decyzją nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku z dniem 1 czerwca 2012 roku wprowadził do stosowania wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ponadto, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w dniu 10 lutego 2012 roku wydane zostały przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Standardy kontroli w administracji rządowej. Przedmiotowy dokument pomimo, iż nie ma charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli, również kształtował standardy realizowanych w 2012 roku postępowań kontrolnych.

ORGANIZACJA  KOMÓRKI  KONTROLI  KWP  W  RZESZOWIE.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 04.02.2009r. (z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż., monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych   z udziałem policjantów, a także innych problemów, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej.
Przedmiotowe zadania realizowane były przez : Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Audytu  i Analiz  oraz  Zespół Ochrony Pracy.    

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2012 rok. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także, nie ujęte w planie kontroli, kontrole w trybie uproszczonym, jak również czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/ KPP.     

Liczba funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, przedstawiała się następująco:        

 • Naczelnik – 1 policjant;
 • Zastępca Naczelnika – 1 policjant;
 • Zespół ds. Kontroli Ogólnopolicyjnej  – 7 policjantów (5 ekspertów i 2 specjalistów);
 • Zespół ds. Kontroli Finansowo - Gospodarczej – 1 policjant (ekspert),  1 pracownik  będący członkiem korpusu służby cywilnej;
 • Zespół Ochrony Pracy – 1 policjant (specjalista), 3 pracowników będących      członkami korpusu służby cywilnej;
 • Zespół ds. Audytu i Analiz – 1 policjant (ekspert), 1 pracownik korpusu służby cywilnej;
 • Zespół ds. Skarg i Wniosków – 4 policjantów (2 ekspertów, 2 specjalistów, ½ etatu w korpusie służby cywilnej;
 • Sekretariat – 1 sekretarka (pracownik nie będący członkiem korpusu służby cywilnej).                                        

Średni czas trwania kontroli.                        

W okresie sprawozdawczym, średni czas trwania kontroli, liczony w dniach roboczych od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej, wynosił 25 dni roboczych. Natomiast średni czas kontroli, liczony od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego, wynosił 12 dni.     

W przypadku 5 kontroli realizowanych w trybie uproszczonym średni czas trwania kontroli, liczony od momentu podpisania upoważnienia do przekazania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej, wynosił 11 dni.    

STAŻ  SŁUŻBY / PRACY FUNKCJONARIUSZY / PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU  KONTROLI.

  Liczba osób posiadających ogólny staż służby/pracy Liczba osób posiadających staż służby/pracy w kontroli i/lub w audycie
... do 2 lat 0 3
… od 2 do 5 lat 2 6
… od 5 do 10 lat 0 10
… powyżej 10 lat 20 4

 

PLANOWANE  I  PONIESIONE KOSZTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI.

                                        

Liczba kontroli, które generowały koszty Nazwa Zespołu realizującego czynności kontrolne Nazwa Zespołu realizującego czynności kontrolne Razem
4 – kontrole Zespół Ochrony Pracy ------------------------ 6
2- kontrole Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej ------------------------
KOSZTY
Koszty Planowane Poniesione Planowane Poniesione Koszty Poniesione
Delagacje 695,50 zł   ---- ---- 695,50 zł
Opinie biegłych ---- ---- ---- ---- ----
Inne ---- ---- ---- ----

----

Razem: 695,50 zł   ---- ---- 695,50 zł

Powyższe zestawienie przedstawia ogólne koszty kontroli planowanych i pozaplanowych, bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.
 

Ogólny koszt planowanych i ostatecznie poniesionych kosztów związanych ze zrealizowaniem w 2012 roku 51 kontroli wyniósł kwotę  695,50 zł, w szczególności na delegacje członków zespołów kontrolnych. W ramach kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców.

SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z Zarządzenia nr pf 1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji. 
 
Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze.

Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie dyspozycją § 9” Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…)”, uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.

W procesie planowania czynności kontrolnych na 2012 rok nie opracowywano analizy ryzyka w obszarach leżących we właściwości zarządzającego kontrolę. Analizy ryzyka kontrolerzy opracowywali natomiast w ramach przygotowywania programów czynności kontrolnych do poszczególnych tematów kontrolnych.     

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.                                            
W oparciu o plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2012 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem  51  kontroli w 19 obszarach tematycznych, w tym 46 kontroli w trybie zwykłym (16 obszarów tematycznych) i 5 kontroli w trybie uproszczonym (3 obszary tematyczne), w szczególności:      
                
Kontroli finansowych zrealizowanych przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

 • 6  kontroli planowych w trybie zwykłym (3 obszary tematyczne).

    Dane liczbowe dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przez ww. zespół oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

 

  

Kontrole zrealizowane przez  pozostałe zespoły Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie:
W okresie sprawozdawczym, pozostałe zespoły Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie zrealizowały łącznie 45 kontroli (16 obszarów tematycznych), w szczególności:

  

PRZECIĘTNY  OKRES  OBJĘTY  KONTROLĄ.
Przeciętny okres kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie wynosił 23 miesiące.

Spośród zrealizowanych w 2012 roku kontroli:                    

 • 17,6 % obejmowało swoim zakresem przedmiotowym działalność podmiotów kontrolowanych za 2012 rok,
 • 82,4 % kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za lata 2011 – 2012 (w tym również lata wcześniejsze). W przypadku 3 kontroli dot. „sposobu wytwarzania, ewidencjonowania oraz obiegu dokumentacji jawnej w wybranych jednostkach oraz komórkach organizacyjnych Policji garnizonu podkarpackiego”, okres objęty kontrolą obejmował przedział czasowy od stycznia 2000 roku do listopada 2012 roku.

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Jak wynika z art. 4 cyt. powyżej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Realizując dyspozycję § 12 ust. 4 pkt 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…), funkcjonariusze Wydziału Kontroli określali w programach kontroli między innymi kryteria, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji. W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności i rzetelności.

W roku sprawozdawczym Zespół Ochrony Pracy przeprowadził w KPP w Stalowej Woli oraz KPP w Kolbuszowej kontrolę dot. „Stanu pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych”, w których jedynym kryterium zastosowanym do oceny działalności kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności.

Zestawienie tabelaryczne:

  

 

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

 •  Pozytywna – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z uchybieniami – uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z nieprawidłowościami – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górna granica tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
 • Negatywna – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

W 2012 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako oceny pozytywne             z nieprawidłowościami.

Zestawienie tabelaryczne:

 

Przy sporządzaniu powyższego zestawienia nie uwzględniono wyników 4 kontroli w trybie zwykłym, rozpoczętych, a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym oraz 5 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej. Podsumowania kontrolne w ramach powyższych kontroli nie wpłyną jednak na wyniki powyższego zestawienia w zakresie oceny najczęściej  uzyskiwanej przez kontrolowane jednostki Policji.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA ZE WSKAZANIEM STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYN ICH POWSTANIA, OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH,  WNIOSKÓW I ZALECEŃ POKONTROLNYCH.

W oparciu o plan kontroli KWP w Rzeszowie na 2012 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem  51  kontroli (obejmujących łącznie 51 podmiotów) w tym 46 kontroli w trybie zwykłym oraz 5 kontroli w trybie uproszczonym. W 2012 roku nie prowadzono kontroli dotyczących polityki kadrowej.   

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej.
(6  kontroli w trybie zwykłym).

I. Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Przeworsku i KPP w Ropczycach).

II. Prawidłowość przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Rzeszowie i KMP w Przemyślu).

III. Prawidłowość rozliczania wydatków związanych z wynagrodzeniem biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Jaśle i KPP w Łańcucie).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej
(26 kontroli w trybie zwykłym oraz 5 kontroli w trybie uproszczonym).

IV.    Gospodarowanie funduszem operacyjnym w jednostkach Policji.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Dębicy, KPP w Kolbuszowej, KPP w Lubaczowie, KPP w Ropczycach, KPP w Strzyżowie, KPP w Sanoku i Wydziale dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie).    

V. Funkcjonowanie Policyjnej Izby Dziecka KMP w Rzeszowie, w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.02.2002 r. „w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletniego w policyjnych izbach dziecka” oraz Decyzji nr 346 KGP z dnia 09.08.2004 r. „w sprawie pełnienia służby przez policjantów w policyjnych izbach dziecka”.  
(Kontrolę  zrealizowano w KMP w Rzeszowie).

VI. Zasadność odstąpień od wnoszenia wniosków o ukaranie do sądu w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.   
(Kontrole zrealizowano w KPP w Brzozowie, KPP w Nisku i KPP w Łańcucie).

VII. Postępowanie z dowodami rzeczowymi, w tym pojazdami mechanicznymi zabezpieczonymi przez Policję do celów procesowych, celem ustalenia prawidłowości działań funkcjonariuszy w ramach prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Sanoku i KPP w Jarosławiu).

VIII. Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym oraz prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach Policji woj. podkarpackiego.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Przemyślu, KPP w Nisku i KPP w Stalowej Woli)

IX. Realizacja przez policjantów prewencji Zarządzenia nr 768 KGP z dnia 14 sierpnia 2007 r. „w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym”.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Jaśle, KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Przeworsku).

X. Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Lubaczowie, KPP w Leżajsku i KPP w Kolbuszowej).

XI. Sposób wytwarzania, ewidencjonowania oraz obiegu dokumentacji jawnej w wybranych jednostkach oraz komórkach organizacyjnych Policji garnizonu podkarpackiego.
(Kontrole zrealizowano w trybie uproszczonym w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Lesku i KPP w Jarosławiu).

XII. Ocena prawidłowości realizacji przez funkcjonariuszy KPP w Nisku czynności służbowych w związku ze zgłoszeniem dot. uzasadnionego podejrzenia kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przez funkcjonariusza Policji.
(Kontrolę  zrealizowano trybie uproszczonym w KPP w Nisku).

XIII. Wyjaśnienie zarzutów zawartych w anonimowym piśmie dot. kierownictwa KPP w Ustrzykach Dolnych.
(Kontrolę zrealizowano w trybie uproszczonym w KPP w Ustrzykach Dolnych).        

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu  Ochrony Pracy.
(12  kontroli w trybie zwykłym).

XIV. Stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w obiektach użytkowanych przez KPP w Stalowej Woli i KPP  w Kolbuszowej.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Stalowej Woli i KPP w Kolbuszowej).

XV. Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach i terenach przyległych, użytkowanych przez jednostki Policji woj. podkarpackiego.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Leżajsku, KPP w Lubaczowie, KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Strzyżowie).

XVI. Organizacja i realizacja szkoleń wstępnych  i okresowych w zakresie BHP oraz sposób ich dokumentowania.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu i KPP w Dębicy).

XVII. Realizacja obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Leżajsku i KPP w Strzyżowie).

XVIII. Efektywność działań profilaktycznych podejmowanych w celu ograniczenia liczby wypadków i poprawy warunków służby i pracy.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie i KPP w Mielcu).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków.
(5  kontroli w trybie zwykłym).

XIX. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Dębicy, KPP w Brzozowie, KPP w Mielcu i KPP w Sanoku).

Analiza rodzaju wniosków i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2012 roku kontroli wykazała, iż kontrolerzy na podstawie poczynionych w toku kontroli ustaleń, zarówno w przypadku kontroli finansowo-gospodarczych, jak również w pozostałych rodzajach kontroli, najczęściej postulowali o wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe objęte zakresem przedmiotowym kontroli. 

Zadania audytowe zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników Zespół Audytu i Analiz.
W 2012 r. Zespół do spraw audytu i analiz Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie zrealizował  wskazane poniżej  zadania audytowe:

I. Podejmowanie w jednostkach Policji działań zmierzających do likwidacji depozytów przechowywanych w magazynie dowodów rzeczowych, co do których uprawomocniły się wyroki sądu orzekające o przepadku, zniszczeniu bądź wydaniu.
(Zrealizowano  zadanie  audytowe w KPP w Stalowej Woli i KPP w Mielcu).

II. Ocena poprawności wdrożenia systemu monitorowania i analizowania wyników osiąganych przez jednostki Policji podległe KWP, a wpływających na realizację określonego w Strategii Wojewódzkiej miernika  nr 1.
(Zrealizowano zadanie  audytowe w Wydziale Prewencji KWP w Rzeszowie).

III. Organizacja systemu przyjmowania i ewidencjonowania broni przyjmowanej do depozytu w Wydziale Postępowań Administracyjnych.
(Zrealizowano zadanie audytowe w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie).

IV. Prawidłowość realizacji procesu naboru do służby cywilnej w świetle obowiązujących przepisów.  
(Zrealizowano  zadanie  audytowe w KPP w Jaśle i KPP w Jarosławiu).

UZYSKANE EFEKTY Z KONTROLI ZREALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE ZESPOŁY WYDZIAŁU KONTROLI, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
 • oszczędności finansowe,
 • usprawnienie procedur,
 • postulaty dotyczące zmiany przepisów.                    

Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej.

 • Wyniki kontroli w zakresie efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
  • Poprawa i doskonalenie pracy osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań objętych przedmiotem kontroli poprzez wskazanie właściwej interpretacji treści obowiązujących przepisów;                                             
  • Poprawa i doskonalenie pracy osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań objętych przedmiotem kontroli, poprzez ich realizację zgodnie z uregulowaniami zawartymi w obowiązującym prawie, jak i w uregulowaniach wewnętrznych.  
 • Usprawnienie procedur.
  • Uzupełnienie uregulowań wewnętrznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych zadań oraz efektywnego ich wykonywania.

Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej.

 • Wyniki  kontroli w zakresie efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
  • Poprawa efektywności realizacji zadań związanych z gospodarowaniem funduszem operacyjnym;
  • Poprawa bezpieczeństwa osób umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w tych pomieszczeniach;
  • Poprawa efektywności realizacji zadań przez dzielnicowych w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia;
  • Poprawa efektywności realizacji zadań związanych z postępowaniem z dowodami rzeczowymi;
  • Poprawa efektywności realizacji zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
  • Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • Poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych;
  • Uporządkowanie obiegu dokumentacji;
  • Szkolenie i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych.    
 •  Usprawnienie procedur.
  • Zapewnienie, poprzez zmianę sposobu obiegu dokumentacji,  terminowości rejestracji podstawy poszukiwania, jak również podstawy zakończenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.                                    

Zespół BHP, P.poż.

 • Wyniki  kontroli w zakresie efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
  • Poprawa bezpieczeństwa pożarowego kontrolowanych jednostek, obiektów;
  • Poprawa efektywności w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa pożarowego poprzez sprawowanie funkcji kontrolno-nadzorczej właściwej dla jednostki Policji, jako użytkownika, usługobiorcy;
  • Poprawa stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń w kontrolowanych jednostkach Policji;
  • Poprawa funkcjonowania obszaru związanego z organizacją oraz dokumentowaniem szkoleń wstępnych oraz okresowych z zakresu bhp.            

Zespół Skarg i Wniosków.

 • Wyniki  kontroli w zakresie efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
  • Poprawa efektywności realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg.

Zespół Audytu i Analiz.                                    

 • Wyniki  audytu w zakresie efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
  • Poprawa efektywności planowania, monitorowania oraz rozliczania przez Wydział Prewencji KWP w/m. jednostek podległych w zakresie realizacji zawartego w priorytecie I Strategii Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na lata 2010-2012 zadania nr 1, dotyczącego zwiększenia liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo-interwencyjnym oraz obchodowym.
 • Usprawnienie procedur.
  • W zakresie przekazywaniem do sądu lub prokuratury dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynie, związanych ze sprawami prawomocnie zakończonymi;
  • W zakresie zasad pobierania i przechowywania kluczy do pomieszczeń magazynu depozytowego oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających powoływania komisji do oceny stanu technicznego broni w terminach określonych w przepisach prawa.

CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ FUNKCJI NADZORCZEJ NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMÓRKI KWP W RZESZOWIE ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK POLICJI PODLEGŁYCH KWP.

Oprócz prowadzonych w 2012 roku czynności wyjaśniających okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji, funkcjonariusze Wydziału Kontroli uczestniczyli również w czynnościach służbowych oraz  koordynowali  działania realizowane   przez   policjantów  z jednostek  terenowych Policji  podległych   KWP  w  Rzeszowie, w  związku  ze  zdarzeniami  z  udziałem  funkcjonariuszy lub pracowników Policji.                

Zgodnie z Decyzją nr 37/2008 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2008 roku „w sprawie organizacji patroli oficerskich"  funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2012 roku zrealizowano 8 tego typu patroli.


Opracował:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz
Ekspert Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 31.01.2013
Data modyfikacji 31.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens
do góry