SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2013 ROKU

PRZEPISY  REGULUJĄCE  ZASADY I  TRYB  PRZEPROWADZANIA  KONTROLI.

W 2013 roku zasady i tryb przeprowadzania postępowań kontrolnych w jednostkach Policji regulowała ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej.

Przedmiotowa ustawa określiła zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności  naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy oraz wojewodów. Zapisy ustawy objęły także organy samorządu terytorialnego pod kątem wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, jak również organy administracji zespolonej i niezespolonej.

Biorąc pod uwagę wskazany powyżej zakres podmiotowy cytowanej ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych Decyzją nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku z dniem 1 czerwca 2012 roku wprowadził do stosowania wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

W dniu 10 lutego 2012 roku, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, wydane zostały przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Standardy kontroli w administracji rządowej. Ponadto, w sierpniu 2012 roku w Wydziale Kontroli KWP w Rzeszowie opracowany został Program zapewnienia jakości kontroli.  Przedmiotowe dokumenty pomimo, iż nie mają charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli, również kształtowały standardy realizowanych w 2013 roku postępowań kontrolnych.

ORGANIZACJA  KOMÓRKI  KONTROLI  KWP  W  RZESZOWIE.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 04.02.2009 r. (z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż., monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych   z udziałem policjantów, a także innych problemów, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej.

Przedmiotowe zadania realizowane były przez: Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków oraz  Zespół Ochrony Pracy.    

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2013 rok. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także, nie ujęte w planie kontroli, kontrole w trybie uproszczonym, jak również czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/KPP.     

 

Liczba funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

Struktura kadrowa poszczególnych zespołów Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie:

 

 

 

 

Struktura kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, na dzień 31.12.2013 r. ze wskazaniem stanowisk etatowych:    

 • Naczelnik – 1 policjant;
 • Zastępca Naczelnika – wakat;Zespół ds. Kontroli Ogólnopolicyjnej  – 9 policjantów (6 ekspertów, 2 specjalistów oraz 1 pracownik korpusu służby cywilnej);
 • Zespół ds. Kontroli Finansowo - Gospodarczej – 1 policjant (ekspert), 1 pracownik  będący członkiem korpusu służby cywilnej;
 • Zespół Ochrony Pracy – 1 policjant (specjalista), 3 pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej;
 • Zespół ds. Skarg i Wniosków – 4 policjantów (2 ekspertów, 2 specjalistów) oraz ½ etatu w korpusie służby cywilnej;
 • Sekretariat – 1 sekretarka (pracownik nie będący członkiem korpusu służby cywilnej).

    

Ogólna liczba funkcjonariuszy/pracowników bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli tut. KWP to 18 osób.                       

Fluktuacja kadry w Wydziale Kontroli wynikała z naturalnych procesów kadrowych np. przejście na zaopatrzenie emerytalne, awans na wyższe stanowisko służbowe.

 

Liczba jednostek, wobec których Wydział Kontroli podjął czynności kontrolne.

W okresie statystycznym funkcjonariusze Wydziału Kontroli podjęli czynności kontrolne łącznie w 51 podmiotach, w tym w 44 jednostkach terenowych Policji garnizonu podkarpackiego oraz w 7 komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie.

Średni czas trwania kontroli.                        

W okresie sprawozdawczym, średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego  kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 24 dni robocze. Natomiast średni czas kontroli liczony od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego wynosił 11 dni.     

W przypadku 3 kontroli realizowanych w trybie uproszczonym średni czas trwania kontroli liczony od momentu podpisania upoważnienia do przekazania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 16 dni.

Przy obliczaniu czasu kontroli uwzględniono dni przerw w poszczególnych kontrolach.STAŻ  SŁUŻBY / PRACY FUNKCJONARIUSZY / PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU  KONTROLI.

 

Liczba osób posiadających

ogólny staż służby/pracy

Liczba osób posiadających

staż służby/pracy w kontroli i/lub w audycie

... do 2 lat 0 2
… od 2 do 5 lat 2 7
… od 5 do 10 lat 0 9
… powyżej 10 lat 20 4

 

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono pracownika cywilnego obsługującego sekretariat wydziału.

 

PLANOWANE  I  PONIESIONE KOSZTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI.

 

Liczba kontroli,
które
generowały koszty

Nazwa Zespołu
realizującego czynności
kontrolne
Nazwa Zespołu
realizującego czynności
kontrolne
Razem
6 – kontroli Zespół Ochrony Pracy ------------------------ 7
1- kontrola Zespół Skarg i Wniosków ------------------------
KOSZTY
Koszty Planowane Poniesione Planowane Poniesione Koszty Poniesione
Delagacje 556,90 zł 556,90 ---- ---- 556,90 zł
Opinie biegłych ---- ---- ---- ---- ----
Inne ---- ---- ---- ----

----

Razem: 556,90 zł 556,90 ---- ---- 556,90 zł

 

Powyższe zestawienie przedstawia ogólne koszty kontroli planowanych i pozaplanowych, bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.

Ogólny koszt planowanych i ostatecznie poniesionych kosztów związanych ze zrealizowaniem w 2013 roku 51 kontroli wyniósł kwotę  556,90 zł w szczególności na delegacje członków zespołów kontrolnych. W ramach kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców.


SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.
    

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z Zarządzenia nr pf 1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji.                     
Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze.     
    

Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie dyspozycją § 9” Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…)”, uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.                     
    

Podczas realizacji procesu planowania uwzględniono również informacje zawarte w opracowaniu Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP pt. „Analiza wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych przez komórki kontrolne KWP/KSP oraz Szkoły Policji”, której istotą było zdiagnozowanie dysfunkcji w procesach zachodzących podczas realizacji ustawowych zadań Policji.                            
    

Przy planowaniu zadań kontrolnych wzięto pod uwagę uwarunkowania organizacyjno-kadrowe dotyczące możliwości wykonania określonej liczby kontroli planowych, uwzględniając przewidywaną – na bazie lat poprzednich – liczbę kontroli pozaplanowych wynikających z bieżących poleceń kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie.  

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.                                            

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2013 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 51  kontroli w 18 obszarach tematycznych, w tym 48 kontroli w trybie zwykłym (16 obszarów tematycznych) i 3 kontrole w trybie uproszczonym (2 obszary tematyczne).

Przedmiotowe kontrole dotyczyły problematyki finansowo-gospodarczej, polityki kadrowej oraz realizacji zadań ustawowych/regulaminowych, w szczególności:

Kontrole finansowo-gospodarcze:

 • 5  kontroli planowych w trybie zwykłym (4 obszary tematyczne).

 

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2013 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

 

 

Kontrole dot. realizacji polityki kadrowej:

 • 4 kontrole planowe w trybie zwykłym (2 obszary tematyczne):

 

 

Kontrole dot. realizacji zadań ustawowych/regulaminowych:

 • 41 kontroli planowych, z czego 39 w trybie zwykłym (10 obszarów tematycznych) i 2 w trybie uproszczonym (1 zakres tematyczny) oraz 1 kontrola poza planem w trybie uproszczonym.

 

 

 

*-    Ponadto, w wyniku kontroli przeprowadzonych zostało 8 rozmów dyscyplinujących z policjantami, którzy dopuścili się popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.  

Szczegółowe dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału Kontroli przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania, dotyczącej działalności kontrolnej.

LICZBA KONTROLI PLANOWYCH I POZAPLANOWYCH PRZEPROWADZONYCH  W  TRYBIE KOORDYNOWANYM.
  

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie nie przeprowadził kontroli w tzw. trybie koordynowanym.
 
PRZECIĘTNY  OKRES  OBJĘTY  KONTROLĄ.

Przeciętny okres kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie wynosił 12 miesięcy. Szczegółowe dane dotyczące między innymi okresów objętych kontrolą  przedstawione zostały, oddzielnie dla każdej zrealizowanej kontroli,  w załączniku do niniejszego sprawozdania.
Spośród zrealizowanych w 2013 roku kontroli:                    

 • 17,64% obejmowało swoim zakresem przedmiotowym działalność podmiotów kontrolowanych za 2013 rok,
 • 47,05% kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za lata 2012 – 2013,
 • 29,41% obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność podmiotów kontrolowanych za 2012 rok,
 • 5,88% obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2011-2012.

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.    
  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Jak wynika  z art. 4 cyt. powyżej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Realizując dyspozycję § 12 ust. 4 pkt 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…), funkcjonariusze Wydziału Kontroli określali w programach kontroli między innymi kryteria, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji.

W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności i rzetelności.

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli, w której jedynym kryterium zastosowanym do oceny działalności kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności.

Zestawienie tabelaryczne:
 

 

 

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

 • Pozytywna – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z uchybieniami – uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z nieprawidłowościami – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górna granica tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
 • Negatywna – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

W 2013 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako oceny pozytywne z nieprawidłowościami.

Zestawienie tabelaryczne:

 

Przy sporządzaniu powyższego zestawienia nie uwzględniono wyników 1 kontroli realizowanej przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, która w trakcie opracowywania sprawozdania znajdowała się na etapie przygotowywania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz 3 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.

DZIAŁALNOŚĆ  KONTROLNA.

W oparciu o Plan Kontroli KWP w Rzeszowie na 2013 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 51 kontroli (obejmujących łącznie 51 podmiotów) w tym 48 kontroli zrealizowanych w trybie zwykłym oraz 3 kontrole w trybie uproszczonym.

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli ze wskazaniem zespołów Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, które zrealizowały poszczególne kontrole.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej
(5 kontroli w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

 

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

I.  Racjonalność utrzymania etatów cywilnych, których zakres obowiązków obejmuje obsługę finansową w poszczególnych Komendach Miejskich/Powiatowych Policji.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w KPP w Dębicy).

II. Prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetowych.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w Wydziale Finansów KWP w Rzeszowie).

III. Zasadność i prawidłowość ustalania uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego.
(Zrealizowano 2  kontrole w trybie zwykłym  w KPP w Mielcu i KPP w Nisku ).    

IV. Prawidłowość deponowania i niszczenia broni i amunicji pozostającej w depozycie KWP w Rzeszowie.
(Zrealizowano 1  kontrolę w trybie zwykłym w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej
(Łącznie 28 kontroli w tym: 25 w trybie zwykłym oraz 3 kontrole w trybie uproszczonym).

Zestawienie tabelaryczne:

 

*- Ponadto, w wyniku kontroli przeprowadzonych zostało 8 rozmów dyscyplinujących.

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej:

V. Gospodarowanie funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego. (Zrealizowano 10  kontroli w trybie zwykłym  w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Przemyślu, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Mielcu, KPP w Stalowej Woli, KPPw Nisku, KPP w Brzozowie, KPP w Jaśle, Wydziale dw. z PG KWP w Rzeszowie, WTO KWP w Rzeszowie oraz w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie).

VI. Zasadność odstąpień od wnoszenia wniosków o ukaranie do sądu w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.  
(Zrealizowano 5  kontroli w trybie zwykłym  w KPP w Kolbuszowej, KPP w Lubaczowie, KPP w Leżajsku, KPP w Przeworsku, KPP w Sanoku).

VII. Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. (Zrealizowano 5  kontroli w trybie zwykłym w KPP w Strzyżowie, KPP w Lesku, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Ropczycach, KPP w Jarosławiu).

VIII. Prawidłowość pełnienia i dokumentowania służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stan techniczny i wyposażenie wyżej wymienionych pomieszczeń.
(Zrealizowano 2  kontrole w trybie zwykłym w KMP w Rzeszowie, KPP w Jarosławiu).

IX. Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia w trybie rejestrowym.
(Zrealizowano 3  kontrole w trybie zwykłym  w KMP w Krośnie, KPP w Lesku, KPP w Łańcucie).

X. Zgodność danych dot. ilości zaewidencjonowanych punktów karnych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego z wynikami kontroli drogowych.
(Zrealizowano 2  kontrole w trybie uproszczonym w KPP w  Sanoku, KPP w Ropczycach).

XI. Procedura przyjęta w WPA KWP w Rzeszowie w zakresie weryfikowania określonych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy „o broni i amunicji”, przesłanek uniemożliwiających wydanie w postępowaniach administracyjnych pozwolenia na posiadanie broni palnej.
(Zrealizowano 1  kontrolę  w trybie uproszczonym w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu  Ochrony  Pracy.
(14  kontroli w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

 

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Ochrony Pracy:

XII. Organizacja i realizacja szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz sposób ich dokumentowania.
(Zrealizowano 2  kontrole w trybie zwykłym w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Łańcucie).

XIII. Planowanie czasu służby i czasu wolnego pomiędzy służbami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencjonowanie nadgodzin techników kryminalistyki.
(Zrealizowano 2  kontrole w trybie zwykłym w KPP w Stalowej Woli, KPP w Ropczycach).

XIV. Realizacja obowiązku pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
(Zrealizowano 2  kontrole  w trybie zwykłym w KPP w Jarosławiu, KPP w Sanoku).

XV. Sposób przechowywania środków chemicznych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Rzeszowie oraz gospodarki odpadami.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie).

XVI. Stan bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych.
(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Lesku, KPP w Brzozowie).

XVII. Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach i terenach przyległych użytkowanych przez jednostki Policji woj. podkarpackiego.
(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w KPP w Nisku, KMP w Tarnobrzegu, KPP w Ropczycach, KPP w Brzozowie, KPP w Jaśle).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków
(4  kontrole w trybie zwykłym).  

Zestawienie tabelaryczne:

 

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków:

XVIII. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
(Zrealizowano 4 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Przeworsku, KPP w Stalowej Woli, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Strzyżowie).

NAJCZĘSTSZE  ZALECENIA POKONTROLNE  

Analiza rodzaju wniosków i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2013 roku kontroli wykazała, iż kontrolerzy na podstawie poczynionych w toku kontroli ustaleń, zarówno w przypadku kontroli finansowo-gospodarczych, jak również w pozostałych rodzajach kontroli, najczęściej postulowali o wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe objęte zakresem przedmiotowym kontroli.  

PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie odnotowano przykładów stosowania przez podmiot kontrolowany praktyk, które mogłyby być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.  

W przypadku formułowania ocen pozytywnych, kontrolowane jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie stosowały standardowe rozwiązania, zgodne
z przepisami prawa powszechnego oraz wewnętrznymi procedurami.                

W toku czynności kontrolnych napotykano przykłady wzorowego realizowania zadań służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, co dawało podstawę do wystąpienia z wnioskiem końcowym o rozważenie formy wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się kontrolowana problematyką.

CZYNNOŚCI   SŁUŻBOWE   ZWIĄZANE   Z   REALIZACJĄ  FUNKCJI   NADZORCZEJ   NAD   PRAWIDŁOWOŚCIĄ    REALIZACJI   ZADAŃ    PRZEZ   KOMÓRKI   KWP   W RZESZOWIE    ORAZ    KOMÓRKI    ORGANIZACYJNE    JEDNOSTEK   POLICJI  PODLEGŁYCH   KWP.

Oprócz prowadzonych w 2013 roku czynności wyjaśniających okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji (31 czynności wyjaśniających), funkcjonariusze Wydziału Kontroli uczestniczyli również w czynnościach służbowych oraz  koordynowali  działania realizowane przez policjantów z jednostek terenowych Policji podległych KWP w  Rzeszowie, w związku ze zdarzeniami  z  udziałem  funkcjonariuszy lub pracowników Policji.                 

Zgodnie z Decyzją nr 57/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 6 marca 2012 roku „w sprawie organizowania patroli oficerskich" funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2013 roku zrealizowano 8 tego typu patroli.                 

 

Opracował:
Ekspert Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
podinsp. Bogusław Kurasiewicz

Metryczka

Data publikacji 17.01.2014
Data modyfikacji 20.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens
do góry