SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2014 ROKU

PRZEPISY  REGULUJĄCE  ZASADY I  TRYB  PRZEPROWADZANIA  KONTROLI.

W 2014 roku Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował kontrole na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011. nr 185 poz. 1092);
 • Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW  2012. poz. 43 ze zm.);  

W dniu 10 lutego 2012 roku, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, wydane zostały przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Standardy kontroli w administracji rządowej. Zgodnie z założeniami ww. standardów, w sierpniu 2012 r. w Wydziale Kontroli KWP w Rzeszowie został opracowany i wdrożony do służbowego wykorzystania Program zapewnienia jakości kontroli, zmieniony stosownymi poprawkami w dniach 18 lutego 2014 r. oraz 17 października 2014 r.

Wprawdzie Standardy kontroli w administracji rządowej, jak i Program zapewnienia jakości kontroli pomimo, iż nie mają charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli, również wpływały na proces realizowanych w 2014 r. postępowań kontrolnych.


ORGANIZACJA  KOMÓRKI  KONTROLI  KWP  W  RZESZOWIE.

Zgodnie z § 27 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 r., do zadań Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie należy w szczególności:

 • planowanie i prowadzenie kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji lub ich komórek na obszarze województwa w zakresie całokształtu zadań wykonywanych przez policjantów i pracowników Policji, w tym kontroli pracy operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-śledczej oraz zagadnień administracyjno-porządkowych;
 • planowanie i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa w aspekcie legalności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej, przestrzegania ustanowionych procedur kontroli finansowej oraz gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku będącymi w ich posiadaniu, zarządzie lub użytkowaniu;
 • prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, dla których organem właściwym jest Komendant oraz nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji województwa;
 • monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej, w tym poprzez prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz proponowanie na tej podstawie przedsięwzięć o charakterze naprawczym, usprawniającym lub rozstrzygającym.

Wewnętrzną strukturę Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie określa Szczegółowy zakres zadań wydziału, zgodnie z którym wyodrębniono nieetatowe zespoły: Kontroli Ogólnopolicyjnej, Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Skarg i Wniosków oraz  Stanowisko ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego (zwane dalej stanowiskiem ds. KBP).

Na mocy Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 1 lutego 2014 r., w Wydziale Kontroli zlikwidowany został nieetatowy Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w miejsce którego w strukturze KWP utworzona została odrębna komórka organizacyjna, ze względu na konieczność rozdzielenia zadań o charakterze wykonawczym od zadań kontrolnych.
Zmiana ta spowodowała przeniesienie dwóch etatów z korpusu służby cywilnej ze stanu etatowego Wydziału Kontroli na stan etatowy nowo utworzonej komórki oraz wyodrębnienie stanowiska ds. KBP, którego członek korpusu służby cywilnej realizował zadania służbowe w ramach pierwotnego zespołu ds. BHP.  
Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2014 r. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także, nie ujęte w planie kontroli, kontrole w trybie uproszczonym, jak również czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/KPP.     


Stan etatowy Wydziału Kontroli na dzień 31 grudnia 2014 r.

  Etaty Zatrudnienie Liczba osób realizujących kontrole Wakaty
Kierownictwo 2 2 --- 0
Sekretariat 1 1 --- 0
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej 10 10 10 0
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej 2 2 2 0
Zespół Skarg i Wniosków 5 i ½ etatu 5 i ½ etatu 5 i ½ etatu 0
Stanowisko ds. KBP 1 1 1 0
Razem 21 i ½ etatu 21 i ½ etatu 18 i ½ etatu 0

 

W 2014 r. czynności kontrolne w Wydziale Kontroli tut. KWP realizowało ogółem 19 osób, tj. funkcjonariuszy i pracowników (przy czym jeden z pracowników zatrudniony jest na ½ etatu).

Fluktuacja kadry kontrolerów w Wydziale Kontroli wynikała z naturalnych procesów kadrowych związanych z awansem na wyższe stanowisko służbowe. W roku sprawozdawczym jeden kontroler awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli. Wakujący etat kontrolera bez zbędnej zwłoki został uzupełniony.


Liczba jednostek, wobec których Wydział Kontroli podjął czynności kontrolne.

W okresie statystycznym funkcjonariusze Wydziału Kontroli podjęli czynności kontrolne łącznie w 24 podmiotach, w tym we wszystkich 21 jednostkach terenowych Policji garnizonu podkarpackiego oraz w 2 komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie i w OPP w Rzeszowie, przy czym w niektórych jednostkach przeprowadzono więcej niż jedną kontrolę, w szczególności:

 

l.p. Jednostka/komórka organizacyjna Ilość kontroli
1 KMP w Krośnie 2
2 KMP w Przemyślu 2
3 KMP w Rzeszowie 2
4 KMP w Tarnobrzegu 2
5 KPP w Brzozowie 3
6 KPP w Dębicy 1
7 KPP w Jarosławiu 2
8 KPP w Jaśle 3
9 KPP w Kolbuszowej 3
10 KPP w Lesku 3
11 KPP w Leżajsku 2
12 KPP w Lubaczowie 1
13 KPP w Łańcucie 5
14 KPP w Mielcu 2
15 KPP w Nisku 1
16 KPP w Przeworsku 2
17 KPP w Ropczycach 1
18 KPP w Sanoku 1
19 KPP w Stalowej Woli 1
20 KPP w Strzyżowie 3
21 KPP w Ustrzykach Dolnych 2
22 Wydz. Kryminalny KWP w Rzeszowie 1
23 Wydz. Konwojowy KWP w Rzeszowie 1
24 Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie 1
Razem 47

Średni czas trwania kontroli.

 

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej. Od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego  do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.
31 13

W okresie sprawozdawczym, średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego  kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 31 dni roboczych. Natomiast średni czas kontroli liczony od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego wynosił 13 dni.     

W przypadku 8 kontroli realizowanych w trybie uproszczonym średni czas trwania kontroli liczony od momentu podpisania upoważnienia do przekazania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 39 dni.
Przy obliczaniu czasu kontroli nie uwzględniono 3 kontroli w trybie zwykłym znajdujących się na etapie opracowywania wystąpienia pokontrolnego, 1 kontroli w trybie zwykłym będącej w trakcie realizacji czynności kontrolnych w jednostce oraz 1 kontroli w trybie uproszczonym znajdującej się na etapie opracowywania sprawozdania.
    
STAŻ  SŁUŻBY / PRACY FUNKCJONARIUSZY / PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU  KONTROLI.

   

 

Liczba osób posiadających

ogólny staż służby/pracy

Liczba osób posiadających

staż służby/pracy w kontroli

... do 2 lat 0 2
… od 2 do 5 lat 0 5
… od 5 do 10 lat 1 11
… powyżej 10 lat 20 3

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono pracownika cywilnego obsługującego sekretariat wydziału.

 

PLANOWANE  I  PONIESIONE KOSZTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI.        

 

Liczba kontroli,
które
generowały koszty

Nazwa Zespołu
realizującego czynności
kontrolne
Nazwa Zespołu
realizującego czynności
kontrolne
Razem
3 – kontrole Stanowisko ds.  KBP ------------------------ 7
2- kontrole Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej ------------------------
2- kontrole Zespół Skarg i Wniosków
KOSZTY
Koszty Planowane Poniesione Planowane Poniesione Koszty Poniesione
Delagacje Nie planowano 1095,68 zł ---- ---- 1095,68 zł
Opinie biegłych Nie planowano ---- ---- ---- ----
Inne Nie planowano ---- ---- ----

----

Razem: ---- 1095,68 zł ---- ---- 1095,68 zł

Powyższe zestawienie przedstawia ogólne koszty kontroli planowanych i pozaplanowych, bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.

Ogólny koszt planowanych i ostatecznie poniesionych kosztów związanych ze zrealizowaniem w 2014 roku 47 kontroli wyniósł 1095,68 zł, na którą to sumę złożyły się delegacje członków zespołów kontrolnych. W ramach kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców.

SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z zarządzenia nr pf 1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji oraz art. 258 kpa dot. realizacji kontroli nad procesem przyjmowania i załatwiania skarg.        
Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze.     
Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie z dyspozycją § 9 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…), uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki badań i analiz, wcześniejszych kontroli, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji. Ponadto, tryb opracowywania planu kontroli opisano w Programie zapewnienia jakości kontroli. W procesie planowania czynności kontrolnych na 2014 rok nie opracowywano analizy ryzyka. Analizy ryzyka kontrolerzy opracowywali natomiast w ramach przygotowywania programów czynności kontrolnych do poszczególnych tematów kontrolnych.
Podczas realizacji procesu planowania uwzględniono również informacje zawarte w opracowaniu Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP pt. Analiza wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych w 2012 r.  przez komórki kontrolne KWP/KSP oraz Szkoły Policji, której istotą było zdiagnozowanie dysfunkcji w procesach zachodzących podczas realizacji ustawowych zadań Policji. Przy planowaniu zadań kontrolnych wzięto pod uwagę uwarunkowania organizacyjno-kadrowe dotyczące możliwości wykonania określonej liczby kontroli planowych, uwzględniając przewidywaną – na bazie lat poprzednich – liczbę kontroli pozaplanowych wynikających z bieżących poleceń kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.                                            

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2014 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 47 kontroli w 16 obszarach tematycznych, w tym 38 kontroli w trybie zwykłym (10 obszarów tematycznych) i 9 kontroli w trybie uproszczonym (6 obszarów tematycznych). Łącznie skontrolowano 24 podmioty. Przedmiotowe kontrole dotyczyły problematyki finansowo - gospodarczej oraz realizacji zadań ustawowych / regulaminowych, w szczególności:

Kontrole finansowo-gospodarcze:

 • 4  kontrole planowe w trybie zwykłym (1 obszar tematyczny).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2014 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

 

 

Kontrole dot. polityki kadrowej:

W 2014 r. Wydział Kontroli nie realizował kontroli w powyższym zakresie.

Kontrole dot. realizacji zadań ustawowych/regulaminowych:

 

 • 43 kontrole, w szczególności:

40 kontroli  planowych, w tym: 34 w trybie zwykłym (9 obszarów tematycznych) i 9 w trybie uproszczonym (6 zakresów tematycznych, w tym 3 kontrole uproszczone nie ujęte w planie kontroli na 2014 r. - 3 zakresy tematyczne).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2014 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawiono w  poniższej tabeli:

 

 

*-  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Należy jednak zauważyć, że w oparciu o ustalenia pokontrolne w 2 przypadkach,  w trybie art. 115 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, wymierzono pracownikom służby cywilnej karę upomnienia. 

Ponadto, na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 13 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.   

 

LICZBA KONTROLI PLANOWYCH I POZAPLANOWYCH PRZEPROWADZONYCH  W  TRYBIE KOORDYNOWANYM.
    

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie nie przeprowadził kontroli w tzw. trybie koordynowanym.
 

PRZECIĘTNY  OKRES  OBJĘTY  KONTROLĄ.

 

Wydział Kontroli KWP
w Rzeszowie
% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014     % kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata
2013 - 2014
14,89 % 85,11 %

 

Przeciętny okres kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie obejmował 13 miesięcy.

Spośród zrealizowanych w 2014 roku kontroli:                    
- 14,89% obejmowało swoim zakresem przedmiotowym działalność podmiotów kontrolowanych za 2014 rok,
- 53,19% obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność podmiotów kontrolowanych za 2013 – 2014 rok,
- 25,53% kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za  2013 rok,
- 6,38 % obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2012 – 2013 rok.

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Jak wynika z art. 4 cyt. powyżej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Realizując dyspozycję § 12 ust. 4 pkt 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…), funkcjonariusze Wydziału Kontroli określali w programach kontroli między innymi kryteria, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji.

W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności i rzetelności. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli, w której jedynym kryterium zastosowanym do oceny działalności kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności.

Zestawienie tabelaryczne:

 


OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

 • Pozytywna – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z uchybieniami – uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z nieprawidłowościami – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górna granica tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
 • Negatywna – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

W 2014 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako oceny pozytywne z nieprawidłowościami.

Zestawienie tabelaryczne:

* Przy sporządzaniu powyższego zestawienia nie uwzględniono wyników 1 kontroli realizowanej przez Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (gospodarowanie funduszem operacyjnym w KPP w Przeworsku), która w okresie sprawozdawczym znajdowała się na etapie czynności kontrolnych
w jednostce oraz 9 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej
(4 kontrole w trybie zwykłym).


Zestawienie tabelaryczne:


Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

I. Zasadność i prawidłowość ustalania uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego.
(Zrealizowano 4 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Kolbuszowej, KPP w Strzyżowie, KPP w Lesku i KPP w Jaśle).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej

Łącznie 34 kontrole w tym: zrealizowane 21 w trybie zwykłym, 8 w trybie uproszczonym. (5 kontroli nie zostało zakończonych w 2014 r. w tym: 1 kontrola znajdowała się na etapie realizacji czynności kontrolnych w jednostce, w przypadku 3 kontroli opracowywane były wystąpienia pokontrolne, a w przypadku 1 kontroli w trybie uproszczonym opracowywane było sprawozdanie).

Zestawienie tabelaryczne:

 


*-  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Należy jednak zauważyć, że w oparciu o ustalenia pokontrolne w 2 przypadkach,  w trybie art. 115 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, wymierzono pracownikom służby cywilnej karę upomnienia. Ponadto, na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 4 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.   

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej:

II. Przestrzeganie przepisów związanych z gospodarowaniem funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego.
(Zrealizowano 8  kontroli w trybie zwykłym  w powyższym zakresie tematycznym w Wydziale Kryminalnym KWP w Rzeszowie, KMP w Rzeszowie, KMP w Krośnie, KMP w Tarnobrzegu, KPP w Łańcucie, KPP w Lesku, KPP w Leżajsku, KPP w Jarosławiu. W przypadku  KPP w Przeworsku -  kontrola w trakcie realizacji).

III. Kontrola operacyjna i jej dokumentowanie, prawidłowość obiegu wytworzonej dokumentacji oraz sposób postępowania z materiałami uzyskanymi w trakcie jej stosowania.  
(Zrealizowano 2  kontrole w trybie zwykłym  w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Rzeszowie i KPP w Stalowej Woli).

IV. Prawidłowość i terminowość rejestracji w KSIP wszczęć oraz zakończeń postępowań przygotowawczych.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Strzyżowie, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Kolbuszowej).

V. Organizacja i realizacja szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP i P.poż. oraz sposób ich dokumentowania.   
(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Jaśle i KPP w Nisku).

VI. Postępowanie z dowodami rzeczowymi, w tym również z substancjami psychotropowymi, środkami odurzającymi oraz z pojazdami mechanicznymi zabezpieczonymi przez Policję do celów procesowych, celem ustalenia prawidłowości działań funkcjonariuszy w ramach prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Lesku, KPP w Brzozowej i KPP w Przeworsku).

VII. Realizacja obowiązku pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Jarosławiu).

VIII. Prawidłowość realizacji przez Policję zadań w ramach procedury Niebieskie Karty.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Brzozowie, KPP w Mielcu i KPP w Ropczycach).

IX. Przestrzeganie zasad posiadania, przechowywania i zabezpieczania broni służbowej przed jej utratą.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w OPP Policji w Rzeszowie. Kontrola w Wydziale Konwojowym KWP w Rzeszowie w okresie sprawozdawczym znajdowała się na etapie opracowywania sprawozdania).

X. Planowanie czasu służby i czasu wolnego pomiędzy służbami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencjonowanie nadgodzin techników kryminalistyki.
(Zrealizowano 4 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Lubaczowie, KPP w Brzozowie, KPP w Strzyżowie, KPP w Ustrzykach Dolnych ).

XI. Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Krośnie i KPP w Łańcucie).    

XII. Zgodność liczby zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) zawiadomień o zaginięciu osoby z faktyczną liczbą tego typu zgłoszeń przyjętych przez dyżurnego KPP w Łańcucie i zarejestrowanych w systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD).
(Zrealizowano 1 kontrolę  w  trybie  uproszczonym  w  powyższym  zakresie  tematycznym w KPP w Łańcucie).

XIII. Prawidłowość prowadzenia rejestru odmów wszczęć.
(Zrealizowano  1  kontrolę  w trybie  uproszczonym  w  powyższym  zakresie  tematycznym  w  Dębicy).

XIV. Obieg i służbowe wykorzystanie pism anonimowych w zakresie posiadania broni przez Andrzeja B., które wpłynęły do KPP w Sanoku oraz meldunku informacyjnego, który w tej samej sprawie wytworzony miał zostać przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Sanoku).

Kontrole zrealizowane w ramach Stanowiska ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego
(4  kontrole w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

Kontrole zrealizowane przez pracownika Stanowiska ds. KBP.:

XV.  Organizacja ochrony przeciwpożarowej oraz realizacja przez osoby odpowiedzialne obowiązków zapewniających ochronę przeciwpożarową w budynkach, obiektach i terenach Policji woj. podkarpackiego.
(Zrealizowano 4 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Przemyślu, KPP w Mielcu, KPP w Łańcucie i KPP w Kolbuszowej).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków
(5 kontroli w trybie zwykłym).  

Zestawienie tabelaryczne:

 

*- W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Należy jednak zauważyć, że na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 9 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym. Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków:

XVI.  Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Tarnobrzegu, KMP w Przemyślu, KPP w Łańcucie, KPP w Leżajsku i KPP w Jaśle).

NAJCZĘSTSZE  ZALECENIA POKONTROLNE

Analiza rodzaju wniosków i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2014 roku kontroli wykazała, iż kontrolerzy na podstawie poczynionych w toku kontroli ustaleń, zarówno w przypadku kontroli finansowo-gospodarczych, jak również w pozostałych rodzajach kontroli, najczęściej postulowali o wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe objęte zakresem przedmiotowym kontroli.  

PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie odnotowano przykładów stosowania przez podmiot kontrolowany praktyk, które mogłyby być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach. W przypadku formułowania ocen pozytywnych, kontrolowane jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie stosowały standardowe rozwiązania, zgodne z przepisami prawa powszechnego oraz wewnętrznymi procedurami. W toku czynności kontrolnych napotykano przykłady wzorowego realizowania zadań służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, co dawało podstawę do wystąpienia z wnioskiem końcowym o rozważenie formy wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się kontrolowaną problematyką.

WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.

W celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych w 2014 r. – kierownictwo Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie  w ramach szkoleń stanu osobowego wydziału prowadziło instruktaż dla podległych policjantów/pracowników, m. in. w zakresie dokumentowania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

DOSKONALENIE ZAWODOWE.

W 2014 r. w Wydziale Kontroli łącznie przeprowadzono 15 szkoleń zawodowych lokalnych ze wskazanej poniżej problematyki:

1. Środki techniczne służące zabezpieczaniu obiektów, budynków przed powstaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów (liczba przeszkolonych osób – 17);
2. Studium przypadku na przykładzie wybranej skargi (liczba przeszkolonych osób – 17);
3. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp (liczba przeszkolonych osób – 17);
4. Charakterystyka spalania się materiałów (liczba przeszkolonych osób – 17);
5. Realizacja kontroli w trybie uproszczonym (liczba przeszkolonych osób – 15);
6. Przepisy bhp dotyczące pomieszczeń pracy (liczba przeszkolonych osób – 15);
7. Okresowa ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (liczba przeszkolonych osób – 15);
8. Zmiany przepisów dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej (liczba przeszkolonych osób – 15);
9. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz prowadzenie akt kontroli (liczba przeszkolonych osób – 18);
10. Udostępnianie skarżącym materiałów postępowań skargowych w świetle orzeczenia sądów administracyjnych (liczba przeszkolonych osób – 18);
11. Przypomnienie ogólnych zasad pracy na stanowisku systemu opracowywania dokumentów niejawnych zwanego ODN (liczba przeszkolonych osób – 18);
12. Profilaktyczna opieka medyczna (liczba przeszkolonych osób – 18);
13. Praktyczne aspekty realizacji czynności kontrolnych prowadzonych w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej – standardy kontroli (liczba przeszkolonych osób – 18);
14. Zagrożenie wirusem Ebola (liczba przeszkolonych osób – 14);
15. Motywowanie pracownika jako jeden z głównych elementów zarządzania zasobami ludzkimi (liczba przeszkolonych osób – 15).

Ponadto, funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli, w okresie sprawozdawczym, uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez KGP oraz komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie, w szczególności:

1. Szkolenie zorganizowane przez Biuro Kontroli KGP:
Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach ds. kontroli (liczba przeszkolonych osób – 4);
2. Szkolenie zorganizowane przez Wydział Skarg i Wniosków BK KGP:
Odprawa szkoleniowa wojewódzkich koordynatorów skargowych (liczba przeszkolonych osób – 3);
3. Szkolenie zorganizowane przez Wydział  Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie:
Podstawy pracy operacyjnej i współpracy z osobowymi źródłami informacji (liczba przeszkolonych osób – 2);
4. Szkolenie zorganizowane przez Wydział  Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie:
Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (liczba przeszkolonych osób – 3);
5. Szkolenie zorganizowane przez Sztab Policji:
Szkolenie obronne kierowników komórek organizacyjnych, dyżurnych KWP w Rzeszowie i dowódców kompanii ochrony (plutonów drużyn) zmilitaryzowanej KWP w Rzeszowie (liczba przeszkolonych osób – 3);
6. Szkolenie przeprowadzone przez Wydział w Rzeszowie Zarządu II BSW:         
Przedsięwzięcia antykorupcyjne, w ramach zwalczania zjawisk negatywnych w Policji (liczba przeszkolonych osób – 15);
7. Szkolenie przeprowadzone przez zespół BHP:
Wypadki w służbie i pracy. Obowiązujące przepisy prawne, zasady zachowania się poszkodowanego po wystąpieniu zdarzenia wypadkowego (liczba  przeszkolonych  osób – 15).

Nadal istnieje potrzeba szkolenia funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie (10 osób), w ramach kursu specjalistycznego dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych ds. kontroli w Policji, prowadzonego przez Biuro Kontroli KGP w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

UMIEJSCOWIENIE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KWP W RZESZOWIE KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ.    

Zgodnie z decyzją nr 123/2011 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania kontroli zarządczej do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej zobowiązani są kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji. Co najmniej raz w roku kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji przeprowadzają samoocenę kontroli zarządczej w podległych im jednostkach i komórkach organizacyjnych. Samoocena z zakresu kontroli zarządczej odbywa się do 31 stycznia danego roku i na jej podstawie kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji przesyłają do 15 lutego danego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji za pośrednictwem Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie.     
W jednostce prowadzona jest również niezależna ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana przez audytora wewnętrznego.

CZYNNOŚCI   SŁUŻBOWE   ZWIĄZANE   Z   REALIZACJĄ  FUNKCJI   NADZORCZEJ   NAD   PRAWIDŁOWOŚCIĄ    REALIZACJI   ZADAŃ    PRZEZ   KOMÓRKI   KWP   W RZESZOWIE    ORAZ    KOMÓRKI    ORGANIZACYJNE    JEDNOSTEK   POLICJI  PODLEGŁYCH   KWP.

W 2014 roku funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli przeprowadzili łącznie 37 czynności wyjaśniających okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji.

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli uczestniczyli również w czynnościach służbowych oraz  koordynowali  działania realizowane przez policjantów z jednostek terenowych Policji podległych KWP w  Rzeszowie, w  związku ze zdarzeniami z udziałem funkcjonariuszy lub pracowników Policji.                 
Zgodnie z decyzją nr 57/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie organizowania patroli oficerskich funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2014 roku zrealizowano 8 tego typu patroli.

 

Metryczka

Data publikacji 16.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
do góry