SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2015 ROKU

PRZEPISY  REGULUJĄCE  ZASADY I  TRYB  PRZEPROWADZANIA  KONTROLI.
W 2015 roku Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował kontrole na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011. nr 185 poz. 1092);
 • Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW  2012. poz. 43 ze zm.), wprowadzonych do stosowania decyzją nr 319 KGP z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP. 2012. 55).

W dniu 10 lutego 2012 roku, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, wydane zostały przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Standardy kontroli w administracji rządowej. Zgodnie z założeniami ww. standardów, w Wydziale Kontroli KWP w Rzeszowie został opracowany i wdrożony do służbowego wykorzystania Program zapewnienia jakości kontroli, zmieniony stosownymi poprawkami w dniach 18 lutego 2014 r.,17 października 2014 r. oraz 27 lipca 2015 r.      
Standardy kontroli w administracji rządowej, jak i Program zapewnienia jakości kontroli pomimo, iż nie mają charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli, również wpływały na proces realizowanych w 2015 r. postępowań kontrolnych.

ORGANIZACJA  KOMÓRKI  KONTROLI  KWP  W  RZESZOWIE.

Zgodnie z § 27 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 r. (z późn. zm.), do zadań Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie należy w szczególności:

 • planowanie i prowadzenie kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji lub ich komórek na obszarze województwa w zakresie całokształtu zadań wykonywanych przez policjantów i pracowników Policji, w tym kontroli pracy operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-śledczej oraz zagadnień administracyjno-porządkowych,
 • planowanie i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa w aspekcie legalności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej, przestrzegania ustanowionych procedur kontroli finansowej oraz gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku będącymi w ich posiadaniu, zarządzie lub użytkowaniu,
 • prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, dla których organem właściwym jest Komendant oraz nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji województwa,
 • monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej, w tym poprzez prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz proponowanie na tej podstawie przedsięwzięć o charakterze naprawczym, usprawniającym lub rozstrzygającym.

Wewnętrzną strukturę Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie określa Szczegółowy zakres zadań wydziału, zgodnie z którym wyodrębniono nieetatowe zespoły: Kontroli Ogólnopolicyjnej, Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Skarg i Wniosków oraz  Stanowisko ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego (zwane dalej stanowiskiem ds. KBP).
Rozkazem organizacyjnym nr 8/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dniem 15 lipca 2015 r. uległa zmianie struktura organizacyjna Wydziału Kontroli tut. KWP poprzez zlikwidowanie Stanowiska ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego (KBP), ze względu na konieczność rozdzielenia zadań o charakterze wykonawczym od zadań kontrolnych.
Zmiana ta spowodowała przeniesienie etatu z korpusu służby cywilnej ze stanu etatowego Wydziału Kontroli na stan etatowy Zespołu BHP i P.poż.
Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2015 r. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także, nie ujęte w planie kontroli, kontrole w trybie uproszczonym, jak również czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/KPP.     
Stan etatowy Wydziału Kontroli na dzień 31 grudnia 2015 r.

  Etaty Zatrudnienie Liczba osób realizujących kontrole Wakaty
Kierownictwo 2 2 --- 0
Sekretariat 1 1 --- 0
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej 10 10 10 0
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej 2 2 2 0
Zespół Skarg i Wniosków 4 i ½ etatu 4 i ½ etatu 4 0
Razem 19 i ½ etatu 19 i ½ etatu 16

0

 

W 2015 r. czynności kontrolne w Wydziale Kontroli tut. KWP realizowało ogółem 16 osób, tj. funkcjonariuszy i pracowników (przy czym jeden z pracowników ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego (KBP) z dniem 15 lipca 2015 r., rozkazem organizacyjnym nr 8/15 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, wyłączony został etatowo ze struktury Wydziału Kontroli).
Fluktuacja kadry kontrolerów w Wydziale Kontroli wynikała z naturalnych procesów kadrowych związanych z awansem na wyższe stanowisko służbowe. W roku sprawozdawczym trzech kontrolerów awansowało na wyższe stanowiska służbowe: Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie oraz Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego. Wakujące etaty kontrolera bez zbędnej zwłoki zostały uzupełnione.
Liczba jednostek, wobec których Wydział Kontroli podjął czynności kontrolne.
W okresie statystycznym funkcjonariusze Wydziału Kontroli podjęli czynności kontrolne łącznie w 25 podmiotach, w tym w 20 jednostkach terenowych Policji garnizonu podkarpackiego oraz w 5 komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie, przy czym w niektórych jednostkach przeprowadzono więcej niż jedną kontrolę, w szczególności:

l.p. Jednostka/komórka organizacyjna Ilość kontroli
1 KMP w Krośnie 2
2 KMP w Przemyślu 2
3 KMP w Rzeszowie 2
4 KMP w Tarnobrzegu 2
5 KPP w Dębicy 2
6 KPP w Jarosławiu 1
7 KPP w Kolbuszowej 2
8 KPP w Lesku 1
9 KPP w Leżajsku 3
10 KPP w Lubaczowie 2
11 KPP w Łańcucie 2
12 KPP w Mielcu 2
13 KPP w Nisku 2
14 KPP w Przeworsku 1
15 KPP w Ropczycach 2
16 KPP w Sanoku 2
17 KPP w Stalowej Woli 1
18 KPP w Strzyżowie 1
19 KPP w Ustrzykach Dolnych 1
20 KPP w Brzozowie 1
21 Wydz. dw. z Korupcją  KWP w Rzeszowie 1
22 Wydz. dw. z PG KWP w Rzeszowie 1
23 Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie 1
24 Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Rzeszowie 1
25 WPA KWP w Rzeszowie 1
Razem 39

 

Średni czas trwania kontroli.

Wydział Kontroli KWP
w Rzeszowie

Od dnia podpisania
upoważnienia
przez
zarządzającego kontrolę
do dnia przekazania

projektu wystąpienia
pokontrolnego jednostce
kontrolowanej.

Od dnia przekazania
jednostce kontrolowanej
projektu wystąpienia
pokontrolnego  do dnia
przekazania jednostce
kontrolowanej wystąpienia
pokontrolnego.
33 9

 

W okresie sprawozdawczym, średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego  kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 33 dni. Natomiast średni czas kontroli liczony od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego wynosił 9 dni.     
W przypadku kontroli realizowanych w trybie uproszczonym średni czas trwania kontroli liczony od momentu podpisania upoważnienia do przekazania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 28 dni.
Przy obliczaniu czasu kontroli nie uwzględniono 5 kontroli w trybie zwykłym znajdujących się na etapie realizacji czynności kontrolnych oraz 1 kontroli
w trybie zwykłym, względem której w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odstąpił od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych. W przypadku kontroli przeprowadzonych w trybie uproszczonym w wyżej wymienionym obliczeniu nie uwzględniono 1 kontroli znajdującej się na etapie opracowywania sprawozdania. Szacowany średni czas ww. kontroli będzie również oscylował w granicach wskazanej powyżej wartości liczbowej.  Szczegółowe dane dotyczące między innymi czasu trwania poszczególnych kontroli przedstawione zostały w załączniku do niniejszego sprawozdania.
    
STAŻ  SŁUŻBY / PRACY FUNKCJONARIUSZY / PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU  KONTROLI.

 

Liczba osób posiadających

ogólny staż służby/pracy

Liczba osób posiadających

staż służby/pracy w kontroli

... do 2 lat 0 5
… od 2 do 5 lat 0 4
… od 5 do 10 lat 3 6
… powyżej 10 lat 16 4

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono pracownika cywilnego obsługującego sekretariat wydziału.

PLANOWANE  I  PONIESIONE KOSZTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI.

Liczba kontroli,
które
generowały koszty

Nazwa Zespołu
realizującego czynności
kontrolne
Nazwa Zespołu
realizującego czynności
kontrolne
Razem
1 – kontrola Zespół Kontroli Finansowo
-Gospodarczej 
  
------------------------ 4
1- kontrola Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej ------------------------
2- kontrole Zespół Skarg i Wniosków
KOSZTY
Koszty Planowane Poniesione Planowane Poniesione Koszty Poniesione
Delagacje Nie planowano 1019,50 zł ---- ---- 1019,50 zł
Opinie biegłych Nie planowano ---- ---- ---- ----
Inne Nie planowano ---- ---- ----

----

Razem: ---- 1019,50 zł ---- ---- 1019,50 zł

Powyższe zestawienie przedstawia ogólne koszty kontroli planowanych i pozaplanowych, bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.


Ogólny koszt planowanych i ostatecznie poniesionych kosztów związanych ze zrealizowaniem w 2015 roku 39 kontroli wyniósł 1019,50 zł, na którą to sumę złożyły się delegacje członków zespołów kontrolnych. W ramach kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców.


SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.
Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z zarządzenia nr pf 1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji oraz art. 258 kpa dot. realizacji kontroli nad procesem przyjmowania i załatwiania skarg.        
Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze.     
Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie z dyspozycją § 9 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…), uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki badań i analiz, wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji. Ponadto, tryb opracowywania planu kontroli opisano w Programie zapewnienia jakości kontroli. W procesie planowania czynności kontrolnych na 2015 rok nie opracowywano analizy ryzyka. Analizy ryzyka kontrolerzy opracowywali natomiast w ramach przygotowywania programów czynności kontrolnych do poszczególnych tematów kontrolnych.
Podczas realizacji procesu planowania uwzględniono również dokumenty strategiczne zarządzania jednostką, analizę Biura Spraw Wewnętrznych KGP dot. obszarów i mechanizmów korupcjogennych w Policji w 2013 r. oraz informacje zawarte w opracowaniu Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP pt. Analiza wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych w 2013 r.  przez komórki kontrolne KWP/KSP oraz Szkoły Policji, której istotą było zdiagnozowanie dysfunkcji w procesach zachodzących podczas realizacji ustawowych zadań Policji. Przy planowaniu zadań kontrolnych wzięto pod uwagę uwarunkowania organizacyjno-kadrowe dotyczące możliwości wykonania określonej liczby kontroli planowych, uwzględniając przewidywaną – na bazie lat poprzednich – liczbę kontroli pozaplanowych wynikających z bieżących poleceń kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  


LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.                                            
W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2015 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 39 kontroli w 13 obszarach tematycznych, w tym 27 kontroli w trybie zwykłym (8 obszarów tematycznych) i 12 kontroli w trybie uproszczonym (5 obszarów tematycznych).  Łącznie skontrolowano 25 podmiotów. Przedmiotowe kontrole dotyczyły problematyki finansowo - gospodarczej oraz realizacji zadań ustawowych / regulaminowych, w szczególności:

 

Kontrole finansowo-gospodarcze:
 • 7 kontroli, w tym: 6  kontroli planowych w trybie zwykłym (2 obszary tematyczne) oraz 1 kontrola pozaplanowa w trybie uproszczonym (1 obszar tematyczny).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2015 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

 

 

Kontrole dot. polityki kadrowej:

W 2015 r. Wydział Kontroli nie realizował kontroli w powyższym zakresie.

Kontrole dot. realizacji zadań ustawowych/regulaminowych:
 • 33 kontrole, w szczególności:

- 22 w trybie zwykłym (6 obszarów tematycznych), 10 w trybie uproszczonym (3 zakresy tematyczne) oraz 1 pozaplanowa w trybie uproszczonym (1 zakres tematyczny).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2015 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawiono w  poniższej tabeli:

*-    Na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 13 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.   
**- W przypadku kontroli planowej w KPP w Stalowej Woli dot. realizacji zadań wynikających z zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej, odstąpił od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych w ww. jednostce.


Szczegółowe dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału Kontroli przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania, dotyczącej wyników działalności kontrolnej.

LICZBA KONTROLI PLANOWYCH I POZAPLANOWYCH PRZEPROWADZONYCH  W  TRYBIE KOORDYNOWANYM.
W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie nie przeprowadził kontroli w tzw. trybie koordynowanym.
 
PRZECIĘTNY  OKRES  OBJĘTY  KONTROLĄ.

Wydział Kontroli KWP
w Rzeszowie

% kontroli obejmujących swoim
zakresem przedmiotowym rok 2015

    % kontroli obejmujących swoim
zakresem przedmiotowym lata
 2014-2015
7,70 % 92,30 %

 

Przeciętny okres kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie obejmował 15,6 miesięcy. Szczegółowe dane dotyczące między innymi okresów objętych kontrolą  przedstawione zostały, oddzielnie dla każdej zrealizowanej kontroli,  w załączniku do niniejszego sprawozdania.
Spośród kontroli zrealizowanych w 2014 - 2015 roku  ujęte zostały również kontrole obejmujące, w szczególności:         
-    30,76% kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za  2014 rok;
-    7,69% obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2013 – 2014 rok;
-    7,69% obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2012 – 2015 rok.    

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.    


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Jak wynika z art. 4 cyt. powyżej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Realizując dyspozycję § 12 ust. 4 pkt 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (…), funkcjonariusze Wydziału Kontroli określali w programach kontroli między innymi kryteria, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji. W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności i rzetelności.
W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli, w której jedynym kryterium zastosowanym do oceny działalności kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności.

Zestawienie tabelaryczne:

 

Szczegółowe dane dotyczące między innymi kryteriów kontroli wykorzystywanych do oceny funkcjonowania kontrolowanego podmiotu przedstawione zostały, oddzielnie dla każdej zrealizowanej kontroli, w załączniku do niniejszego sprawozdania.

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

 • Pozytywna – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z uchybieniami – uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
 • Pozytywna z nieprawidłowościami – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górna granica tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
 • Negatywna – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

 W przypadku kontroli realizowanych w trybie uproszczonym, z uwagi na brak mierników i zakładanych progów istotności, kontrolowaną problematykę oceniono w formie opisowej na podstawie przyjętych do kontroli kryteriów kontroli.  
 W 2015 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako oceny pozytywne z nieprawidłowościami.

Zestawienie tabelaryczne:

*    Przy sporządzaniu powyższego zestawienia nie uwzględniono wyników: 3 kontroli realizowanych przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej (Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby w KMP w Przemyślu, KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Brzozowie), 1 kontroli realizowanej przez Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (Działalność komisji powypadkowych w KMP w Rzeszowie) oraz 1 kontroli realizowanych przez Zespół Skarg i Wniosków (Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w KPP w Ropczycach) - które znajdują się na etapie opracowywania dokumentacji pokontrolnej oraz 11 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA ZE WSKAZANIEM STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYN ICH POWSTANIA, OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH,  WNIOSKÓW  I  ZALECEŃ  POKONTROLNYCH.
Kontrole zrealizowane przez funkcjonariusza i pracownika cywilnego Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej
(6 kontroli w trybie zwykłym oraz 2 kontrole w trybie uproszczonym).

Zestawienie tabelaryczne:

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej:


I. Zasadność i prawidłowość ustalania uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego oraz prawidłowość naliczania należnych świadczeń.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym we wskazanych poniżej podmiotach).
1. KPP w Łańcucie,
2. KMP w Krośnie,
3. KMP w Rzeszowie.

II.    Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby funkcjonariuszom Policji w świetle obowiązujących przepisów.
(Zaplanowano do realizacji 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym we wskazanych poniżej podmiotach).
4. KMP w Przemyślu,
5. KPP w Ustrzykach Dolnych,
6. KPP w Brzozowie.


III. Prawidłowość przeprowadzania postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń na broń w latach 2013-2014.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym nie ujętą w planie kontroli w powyższym zakresie tematycznym we wskazanym poniżej podmiocie).
7.  Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej
Łącznie 27 kontroli w tym: 15 zrealizowanych w trybie zwykłym, 11 w trybie uproszczonym. W przypadku 1 kontroli Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej odstąpił od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych. Dwie kontrole nie zostały zakończone w 2015 r., w tym: 1 kontrola w trybie uproszczonym, która znajduje się na etapie opracowywania sprawozdania oraz 1 kontrola w trybie zwykłym, w ramach której realizowane są czynności kontrolne w jednostce.

Zestawienie tabelaryczne:

*-    W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 13 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.   
**- W przypadku kontroli planowej w KPP w Stalowej Woli dot. realizacji zadań wynikających z zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odstąpił od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych w ww. jednostce.

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej:

IV. Przestrzeganie przepisów związanych z gospodarowaniem funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego.
(Zrealizowano 8  kontroli w trybie zwykłym  w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

1. KPP w Dębicy,
2. KPP w Ropczycach,
3. KPP w Kolbuszowej,
4. KPP w Strzyżowie,
5. KPP w Lubaczowie,
6. KPP w Sanoku,
7. Wydział dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie,
8. Wydział dw. z PG KWP w Rzeszowie.

V.    Realizacja zadań związanych z rozpoznaniem środowiska pseudokibiców oraz dokonywanie stosownych rejestracji w bazach policyjnych .
(Zrealizowano 6 kontroli w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych  podmiotach).
16. KMP w Tarnobrzegu,
17. KMP w Krośnie,
18. KPP w Stalowej Woli,
19. KPP w Mielcu,
20. KPP w Sanoku,
21. KPP w Lesku.

VI.    Realizacja zadań wynikających z zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.   
(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

22. KPP w Leżajsku,
23. KPP w Stalowej Woli (odstąpiono w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej).

VII. Wytwarzanie, ewidencjonowanie oraz obieg i rozliczanie dokumentacji jawnej.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

24. KMP w Przemyślu,
25. KPP w Nisku,
26. KPP w Przeworsku.

VIII. Planowanie czasu służby i czasu wolnego pomiędzy służbami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencjonowanie nadgodzin.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).
27. KMP w Tarnobrzegu,
28. KPP w  Dębicy,
29. KPP w Łańcucie.

IX.    Działalność komisji powypadkowych w ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych Policji.
(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).
30. KPP w Mielcu,
31. KPP w Leżajsku,
32. KMP w Rzeszowie.

X.    Postępowanie z dowodami rzeczowymi w postaci substancji psychotropowych i środków odurzających w zakresie ewidencjonowania tego typu dowodów oraz ich niszczenia.
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionym podmiocie).

33. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Rzeszowie.


XI. Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych zakończonych postanowieniem o umorzeniu dochodzenia w trybie rejestrowym.
(Zrealizowano 1 kontrolę pozaplanową w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionym podmiocie).
34. KPP w Leżajsku.

Kontrole zrealizowane w ramach Stanowiska ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego
(1  kontrola w trybie zwykłym).


Zestawienie tabelaryczne:

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez pracownika Stanowiska ds. KBP.:

XII. Stan bezpieczeństwa pożarowego w zakresie przestrzegania warunków i zasad magazynowania, wyposażenia budynków w urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy oraz warunków do przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczej.  
(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym  w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionym  podmiocie).

35. Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków
(5 kontroli w trybie zwykłym).  

Zestawienie tabelaryczne:

*-    W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Należy jednak zauważyć, że na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 4 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.   


Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków:

XIII. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

36. KPP w Jarosławiu,
37. KPP w Kolbuszowej,
38. KPP w Nisku,
39. KPP w Lubaczowie,
40. KPP w Ropczycach.


NAJCZĘSTSZE  ZALECENIA POKONTROLNE
Analiza rodzaju wniosków i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2015 roku kontroli wykazała, iż kontrolerzy na podstawie poczynionych w toku kontroli ustaleń, zarówno w przypadku kontroli finansowo-gospodarczych, jak również w pozostałych rodzajach kontroli, najczęściej postulowali o wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe objęte zakresem przedmiotowym kontroli.  


PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU.
W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie odnotowano przykładów stosowania przez podmiot kontrolowany praktyk, które mogłyby być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.    

W przypadku formułowania ocen pozytywnych, kontrolowane jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie stosowały standardowe rozwiązania, zgodne z przepisami prawa powszechnego oraz wewnętrznymi procedurami.  

             
WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.

Program zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, obok szczegółowych procedur kontroli wskazuje jako załączniki do przywołanego programu wzory dokumentów niezbędnych do przygotowywania jak i prowadzenia czynności kontrolnych.

DOSKONALENIE ZAWODOWE.
W 2015 r. w Wydziale Kontroli przeprowadzono łącznie 12 szkoleń zawodowych lokalnych ze wskazanej poniżej problematyki:

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Kontroli tut. KWP

4 grudnia, liczba osób przeszkolonych  - 16.
1. Równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego;
2. Studium przypadku na przykładzie wybranej skargi;
3. Sposób doboru próby do kontroli;
4. Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej;
5. Przekazywanie skarg I i II kategorii do Rzecznika Praw Obywatelskich.

10 września, liczba osób przeszkolonych – 14
1. Algorytm postępowania w związku z zaistniałymi wydarzeniami nadzwyczajnymi;
2. Nowe uregulowania dot. postępowań powypadkowych funkcjonariuszy;
3. Dowody w postępowaniu kontrolnym;
4. Nieprawidłowości dotyczące rozpatrywania i załatwiania skarg, stwierdzone w trakcie kontroli;
5. Kryteria i zasady postępowania kontrolnego.

29 czerwca, liczba osób przeszkolonych – 18
1. Postępowanie skargowe a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia realizowane przez Policję;
2. Zabezpieczenia imprez masowych w kontekście zmian przepisów regulujących przedmiotową problematykę;
3. Regulacje dot. użycia i wykorzystania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego;
4. Wybrane regulacje ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

30 marca, liczba osób przeszkolonych – 16
1. Zmiany do rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów;
2. Metody i techniki kontroli;
3. Podział pożarów i środków gaśniczych do ich gaszenia.
4. Urządzenia i środki techniczne służące do zabezpieczenia obiektów przed powstaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów.

Inne:

1. Szkolenie przeprowadzone przez Wydział D-Ś KWP W Rzeszowie, dot. nowelizacji procedury karnej- liczba osób przeszkolonych – 14;  
2. Szkolenie przeprowadzone przez ratownika medycznego Łukasza Ząbka – funkcjonariusza SPAP, dot. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - ilość osób przeszkolonych – 16;
3. Szkolenie przeprowadzone przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych oraz Wydział Komunikacji Społecznej – liczba osób przeszkolonych – 2;

 • Etykieta zachowania obowiązująca pracowników sekretariatu;
 • Zasady regulujące sposób ewidencjonowania i obiegu jawnej dokumentacji kancelaryjnej oraz właściwego i   terminowego rozliczania rejestrów dokumentujących obieg pism jawnych w KWP, OPP oraz SPAP w Rzeszowie;
 • Przygotowanie dokumentacji ostatecznie zakończonej przed złożeniem jej do archiwum;
 • Zasady sporządzania spisów akt przekazanych w wersji elektronicznej, z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości;
 • Zasady sporządzania protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” zgodnie z § 30 Zarządzenia nr 920 KGP z dnia   11.09.2008r.;
 • Procedura postępowania przy powoływaniu komisji oraz opiniowaniu protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE” zgodnie z § 32- § 34 zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r.

4. Zakład Kynologii policyjnej w Sułkowicach – liczba osób przeszkolonych – 1.

 • Jakość – wyznaczniki, determinanty, strony zainteresowane;
 • Budowa programu zapewnienia jakości kontroli – obowiązek czy potrzeba;
 • Doświadczenia z projektowania i wdrażania programów zapewnienia jakości w pionie kontroli Policji;
 • Efektywność kontroli realizowanych przy wykorzystaniu programu zapewnienia jakości;
 • Zasady budowania procedur;
 • Ewaluacja programu zapewnienia jakości kontroli;
 • Jak skontrolować kontrolę? - metody oceny w jednostkach administracji rządowej;
 • Model oceny zewnętrznej komórek ds. kontroli pionu kontroli w Policji;
 • Jak zaangażować siebie i innych – budowanie planu 10/10/10;
 • Podsumowanie wyników szkolenia, wypracowanie wniosków.

5.  WSPol w Szczytnie - Szkolenie dla osób realizujących zadania w komórkach ds. kontroli – liczba osób przeszkolonych – 4.
6.  Szkolenie przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Ośrodek szkolenia w Nisku – liczba osób przeszkolonych – 1.

 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;
 • Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;
 • Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;
 • Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia;
 • Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • Zajęcia kierunkowe, ćwiczenia praktyczne;
 • Egzamin.

7.  Szkolenie przeprowadzone przez Wydział Kadr i Szkolenia tut. KWP, liczba osób przeszkolonych -2.

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych;
 • Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

8. Szkolenie redaktorów naczelnych Newslettera w Ośrodku CUL Olimpia w Poznaniu, liczba osób przeszkolonych – 1.

UMIEJSCOWIENIE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KWP W RZESZOWIE KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ.

Zgodnie z decyzją nr 123/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Rzeszowie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania kontroli zarządczej do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej zobowiązani są kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji. Co najmniej raz w roku kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji przeprowadzają samoocenę kontroli zarządczej w podległych im jednostkach i komórkach organizacyjnych. Samoocena z zakresu kontroli zarządczej odbywa się do 31 stycznia danego roku i na jej podstawie kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji przesyłają do 15 lutego danego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni do Komendanta Wojewódzkiego Policji za pośrednictwem Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie. W jednostce prowadzona jest również niezależna ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana przez audytora wewnętrznego.

CZYNNOŚCI   SŁUŻBOWE   ZWIĄZANE   Z   REALIZACJĄ  FUNKCJI   NADZORCZEJ   NAD   PRAWIDŁOWOŚCIĄ    REALIZACJI   ZADAŃ    PRZEZ   KOMÓRKI   KWP   W RZESZOWIE    ORAZ    KOMÓRKI    ORGANIZACYJNE    JEDNOSTEK   POLICJI  PODLEGŁYCH   KWP.

W 2015 roku funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli przeprowadzili łącznie 34 czynności wyjaśniające okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji (w szczególności – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli: 1, Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej: 27, Zespół Skarg i Wniosków: 5, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej: 1).
Funkcjonariusze Wydziału Kontroli uczestniczyli również w czynnościach służbowych oraz  koordynowali  działania    realizowane   przez   policjantów  z   jednostek  terenowych   Policji  podległych   KWP w  Rzeszowie, w  związku  ze  zdarzeniami  z  udziałem  funkcjonariuszy lub pracowników Policji.                 
Zgodnie z decyzją nr 57/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie organizowania patroli oficerskich (z późn. zm.) funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2015 roku zrealizowano 7 tego typu patroli.

 

Metryczka

Data publikacji 20.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
do góry