SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2008 ROKU

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 01.09.2006r. ( z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.
Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż.
Przedmiotowe zadania realizowane były przez nieetatowe zespoły tj; Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Audytu i Analiz i Zespół Ochrony Pracy.
Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie planu kontroli na 2008 rok.
Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także kontrole doraźne i czynności sprawdzająco-wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KGP lub KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia przez komórki organizacyjne KMP/ KPP.
 
DZIAŁALNOŚĆ  KONTROLNA
 
         W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2008 rok oraz polece­nia kierownictwa KGP oraz KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 118 kontroli (obejmujących łącznie 118 podmiotów), w tym:
 
  • 66 kontroli problemowych - ( 23 tematy kontrolne),
  • 50 kontroli doraźnych - ( 3 tematy kontrolne),
  • 2 kontrole sprawdzające - ( 2 tematy kontrolne).
 
         Z uwagi na zmiany kadrowe w Wydziale Kontroli KWP w Rzeszowie jak również konieczność realizacji przez funkcjonariuszy oraz pracowników korpusu służby cywilnej innych bieżących oraz zleconych czynności kontrolnych, nie zrealizowano zaplanowanych na 2008 rok kontroli w 11 podmiotach w zakresie 6 tematów kontrolnych.
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli:
  • Nie wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.
  • Nie kierowano wniosków o ukaranie do sądu,
  • Nie kierowano zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • Wnioskowano o przeprowadzenie 5 rozmów dyscyplinujących.
 
W wyniku zrealizowanych 15 czynności sprawdzająco-wyjaśniających:
- Wnioskowano o wszczęcie 9 postępowań dyscyplinarnych,
- W 6 przypadkach materiały z czynności sprawdzająco - wyjaśniających przesłano do prokuratury wobec uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
         Dane liczbowe dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2008 roku przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:
 
Rodzaj kontroli
Liczba
kompleksowa
problemowa
sprawdzająca
doraźna
ogółem
Czynności sprawdzająco wyjaśniające
przeprowadzonych kontroli
 
-----
 66
2
 50
118
15
skontrolowanych podmiotów
-----
 66
2
50
 
118
 
15
w  wyniku kontroli
wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych
-----
-----
 
-----
-----
 
9
 
9
wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego
------
-----
-----
-----
  
6
 
6
wysłano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
-----
------
-----
------
-------
   -----
  
niezrealizowanych  kontroli zaplanowanych  na 2008 r.
-----
   11
------
-----
     11
------
 
 
KONTROLE   PROBLEMOWE
 
1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KMP w Krośnie, KMP w Rzeszowie, KPP w Leżajsku, KPP w Jarosławiu, KPP w Przeworsku, KPP w Łańcucie, KPP w Stalowej Woli)
 
2. Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji oraz podległe jej jednostki Policji.
(Kontrole zrealizowano w Wydziale Kryminalnym KWP w Rzeszowie, KMP w Rzeszowie, KPP  w Stalowej Woli))
 
3. Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007r " w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych".
 (Kontrole zrealizowano w KPP w Przeworsku, KPP w Ropczycach, KPP w Strzyżowie)
 
4. Przestrzeganie przez przełożonych przepisów w zakresie czasu i planów służby policjantów RD i służby patrolowej. Prowadzenie ewidencji czasu służby.
(Kontrole zrealizowano w OPP w Rzeszowie, KPP w Lesku, KPP w Brzozowie)
 
5. Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.
(Kontrole zrealizowano w KWP w Rzeszowie, KPP w Kolbuszowej, KPP w Przworsku)
 
6. Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Jaśle, KPP w Stalowej Woli )
 
7. Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt.
(Kontrole zrealizowano w WPA KWP w Rzeszowie, KMP w Rzeszowie, KPP w Strzyżowie )
 
8. Reakcja Policji na zawiadomienia o przestępstwie.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Mielcu, KPP w Dębicy, KPP w Strzyżowie )
 
9. Poprawność dokumentowania i ponoszenia kosztów związanych z prowadzonymi przez Policję postępowaniami przygotowawczymi.
(Kontrolę zrealizowano w KPP w Brzozowie )
 
10. Sposób postępowania w jednostkach Policji woj. podkarpackiego  z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Lubaczowie, KPP w Jaśle, KPP w Leżajsku )
 
11. Sposób realizacji zadań Policji wynikających z ustawy o transporcie drogowy. (Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Dębicy )
 
12. Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Brzozowie, KPP w Kolbuszowej )
 
13. Zasadność i prawidłowość przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe oraz naliczania równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego dla policjantów za 2007 rok.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Jaśle, KPP w Jarosławiu, KPP w Lubaczowie )
 
14. Prawidłowość realizacji wydatków budżetowych w ramach gospodarki żywnościowej za 2007 rok.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Ropczycach, KPP w Łańcucie )
 
15. Prawidłowość rozliczania zużytych paliw płynnych i paliwa gazowego LPG przez pojazdy eksploatowane w jednostkach Policji, pod kątem wykazywania oszczędności i przepałów za I kwartał 2008 roku.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Przemyślu, KMP w Rzeszowie )
 
16. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych, zwrotu kosztów dojazdu, ryczałtów z tytułu dojazdów do pracy oraz OC w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Mielcu, KPP w Kolbuszowej, KPP w Strzyżowie )
 
17. Prawidłowość rozliczania umów zlecenia i o dzieło za 2007 rok   w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
(Kontrolę zrealizowano w Wydziale Finansów KWP w Rzeszowie )
 
18. Prawidłowość gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonymi na świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego za 2007 rok. Kontrolę zrealizowano w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie )
 
19.Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby przez przełożonych  i policjantów w zakresie planowania i pełnienia służby patrolowej i ruchu drogowego.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Ropczycach, KPP w Jaśle )
20. Działalność komisji powypadkowych w ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych Policji.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Łańcucie, KPP w Kolbuszowej, KPP w Nisku, KPP w Jarosławiu )
 
21. Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2007 rok.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Lesku, KPP w Kolbuszowej )
 
22. Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach i terenach przyległych użytkowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji woj. podkarpackiego.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KMP w Krośnie, KPP w Lubaczowie, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Lesku )
 
23. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Jaśle, KPP w Leżajsku, KPP w Strzyżowie )
 
 
KONTROLE DORAŹNE
1. Efektywność współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców” ( kontrola zrealizowana w trybie uproszczonym).
(Kontrole zrealizowano we wszystkich jednostkach terenowych Policji )
 
2. Możliwości Zespołu i Grup ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego.
(Kontrole zrealizowano we wszystkich jednostkach terenowych Policji )
 
3. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w okresie od początku lat 90-tych do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.
(Kontrole zrealizowano w KMP w Przemyślu, KPP w Mielcu, KPP w Leżajsku, Wydziale Kryminalnym, Wydziale dw. z PG, Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Rzeszowie )
 
 
KONTROLE SPRAWDZAJĄCE
 
1. Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym z 2007 roku.
(Kontrolę zrealizowano w Wydziale Kryminalnym KWP w Rzeszowie )
 
2. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z 2007 roku.
(Kontrolę zrealizowano w KPP w Brzozowie )
 
 
W 2008 r. Zespół Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie zrealizował pięć zadań audytowych w zakresie :
1. Procedura postępowania z nieletnimi w policyjnej izbie dziecka.
( Zadanie audytowe zrealizowano w KMP w Rzeszowie)
 
2. Realizacja zadania określonego w strategii wojewódzkiej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja procedury „Niebieskiej Karty”.
( Zadanie audytowe zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Leżajsku, KPP w Ropczycach)
 
3. Prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia.
( Zadanie  audytowe zrealizowano w KPP w Dębicy)
 
4. Realizacja przez dzielnicowych celu określonego w strategii wojewódzkiej dotyczącego ograniczenia przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych.
( Zadanie  audytowe zrealizowano w KPP w Jaśle, KPP w Strzyżowie)
 
5. Postępowanie Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji  i przestępczości nieletnich.
( Zadanie  audytowe zrealizowano w KPP w Kolbuszowej, KPP w Sanoku)
 
 
CZYNNOŚCI   SPRAWDZAJĄCO - WYJAŚNIAJĄCE.
 
         Niezależnie od prowadzonej działalności kontrolnej w 2008 r. policjanci Wydziału Kontroli przeprowadzili 15 czynności sprawdzająco – wyjaśniających, a to:
 
1.            W sprawie realizacji przez funkcjonariuszy KPP w Jarosławiu czynności operacyjno-dochodzeniowych dotyczących sprowadzenia w nocy 27 grudnia 2007r. w miejscowości Wetlin III niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
2.            W sprawie zdarzenia drogowego z udziałem samochodu marki Audi, należącego do policjanta KPP w Stalowej Woli. Stwierdzono nieprawidłowości.
 
 
3.            W sprawie anonimu dotyczącego niewłaściwego postępowania policjanta z KMP w Krośnie i tolerowania tego faktu przez Komendanta Miejskiego Policji  w Krośnie. Podnoszone w treści anonimu zarzuty nie potwierdziły się.
 
4.            W sprawie nagłego zgonu osoby zatrzymanej w PDOZ KMP w Rzeszowie w dniu 23.03.2008r.  Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
5.            W sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu OPP w Rzeszowie.Wykonane czynności potwierdziły częściowo zarzuty zawarte w treści pisma Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy OPP w Rzeszowie. Zrealizowane czynności ujawniły nieprawidłowości, które doprowadziły do strat finansowych na szkodę KWP w Rzeszowie.
 
6.            W sprawie ukazania się na łamach dziennika " Echo Dnia" artykułu zawierającego w swej treści informacje z ustaleń toczącego się śledztwa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
7.            W sprawie nieprawidłowości przy przetargach na holowanie pojazdów na rzecz KPP w Kolbuszowej i innych jednostek Policji z terenu woj. podkarpackiego. Stwierdzono nieprawidłowości.
 
8.            W sprawie interwencji KMP w Krośnie dot. okoliczności śmierci rzecznika prasowego UM w Krośnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
9.            W sprawie nieprawidłowości przy opracowywaniu opinii psychologicznej dot. funkcjonariusza KMP w Krośnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
10.        W sprawie artykułu prasowego dotyczącego rzekomego utrudniania przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego KWP w Rzeszowie wykonywania czynności służbowych reporterce gazety " Nowiny".Podnoszone w treści artykułu zarzuty nie potwierdziły się.
 
11.        W sprawie sposobu wykonania czynności służbowych w związku z kolizją drogową spowodowaną przez funkcjonariusza z KPP w Lubaczowie. Stwierdzono nieprawidłowości.
        
12. W sprawie kolizji drogowej zaistniałej w  Przeworsku z udziałem funkcjonariusza z KP w  Sieniawie. Stwierdzono nieprawidłowości.
 
13. W sprawie rzekomego wręczenia pieniędzy policjantom z KPP w Stalowej Woli, przez kierowcę samochodu marki Audi, w zamian za zmniejszenie wysokości nałożonego mandatu karnego. Stwierdzono nieprawidłowości.
 
14. W sprawie oceny czynności służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Krośnie w dniu 25.10.2008r. w miejscowości Turaszówka.  Stwierdzono nieprawidłowości.
 
15. W sprawie kolizji drogowej radiowozu Nissan, zaistniałej  na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Romanów. Stwierdzono nieprawidłowości.
 
CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ FUNKCJI NADZORCZEJ NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMÓRKI KWP W RZESZOWIE ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK POLICJI PODLEGŁYCH KWP.
 
 
         W 2008 roku funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie uczestniczyli w czynnościach służbowych oraz koordynowali działania realizowane przez policjantów z jednostek terenowych Policji podległych KWP w Rzeszowie, w związku ze zdarzeniami z udziałem policjantów lub pracowników Policji.
          W okresie sprawozdawczym uczestniczono w 21 tego typu wyjazdach, które realizowano zarówno w godzinach służby jak i poza wymiarowym zakresem czasowym pełnionej służby.
         Ponadto, zgodnie z Decyzją nr 37/2008 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2008 roku " w sprawie organizacji patroli oficerskich"  funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP realizują również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2008 roku zrealizowano 12 tego typu patroli.

Metryczka

Data publikacji 20.03.2007
Data modyfikacji 26.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkomisarz mgr Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Cisło Wydział Kontroli
do góry