SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2009 ROKU

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 04.02.2009r. (z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.
Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż., monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych  z udziałem policjantów, a także innych problemów, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej.
Przedmiotowe zadania realizowane były przez nieetatowe zespoły tj; Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Audytu i Analiz oraz Zespół Ochrony Pracy. Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2009 rok. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także kontrole doraźne i czynności sprawdzająco-wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KGP lub KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia przez komórki organizacyjne KMP/ KPP.         

Działalność  kontrolna

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2009 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem  58  kontroli (obejmujących łącznie 58 podmiotów), w tym:                                                                                  

  • 53  kontrole problemowe - (16   tematów  kontrolnych),
  • 3  kontrole doraźne - (3  tematy kontrolne),
  • 2  kontrole sprawdzające - (1 temat kontrolny).

 Dane liczbowe dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2009 roku przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

           Rodzaj kontroli

 

    Liczba

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

doraźna

ogółem

Czynności sprawdzająco wyjaśniające

przeprowadzonych kontroli

-----

53

2

3

58

 

12

 

skontrolowanych podmiotów

-----

53

2

3

58

 

12

 

w  wyniku kontroli

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

-----

 

4

 

-----

2

6

2

wniosków skierowanych do prokuratury w celu
wszczęcia postępowania przygotowawczego

------

-----

-----

-----

-----

-----

wysłano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny

finansów publicznych

-----

------

-----

------

-----

------

 

Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych  na  2009 r.

-----

-----

------

-----

-----

-----

 

 Kontrole  problemowe

1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego. (Kontrole zrealizowano w Wydziale dw. z PG KWP w Rzeszowie, Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Rzeszowie, Wydziale dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie, KPP w Lubaczowie, KPP w Kolbuszowej, KPP w Ropczycach, KPP w Strzyżowie, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Sanoku, KPP w Dębicy).

2. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.(Kontrole zrealizowano w KMP w Przemyślu, KPP w Dębicy, KPP w Ustrzykach Dolnych).                                                                                                                      

3. Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym. (Kontrole zrealizowano w KMP w Rzeszowie, KPP w Leżajsku, KPP w Jarosławiu).   

4. Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia. (Kontrole zrealizowano w KPP w Brzozowie, KPP w Przeworsku, KPP w Nisku).                      

5. Przestrzeganie przepisów związanych z posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą broni służbowej i amunicji w KMP/KPP. (Kontrole zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Lubaczowie).

6.  Kontrola prawidłowości stosowania postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń drogowych oraz rzetelność rozliczania mandatów karnych. (Kontrole zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Łańcucie, KPP w Ropczycach).     

7. Sprawdzenie czasu służby, planowania i udzielania czasu wolnego pomiędzy służbami   w ogniwach patrolowych i patrolowo-interwencyjnych. (Kontrole zrealizowano w KMP w Rzeszowie, KPP w Ropczycach, KPP w Mielcu).

8. Efektywność funkcjonowania Policyjnych Stacji Obsługi Pojazdów. (Kontrolę zrealizowano w Wydziale Transportu KWP w Rzeszowie).

9. Zasadność i prawidłowość przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe oraz naliczania równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego dla policjantów za 2008 rok. (Kontrole zrealizowano w KPP w Przeworsku, KPP w Dębicy, KPP w Sanoku).

10. Prawidłowość naliczania nagrody jubileuszowej dla policjantów i pracowników Policji KMP/KPP woj. podkarpackiego za 2008 rok. (Kontrole zrealizowano w KMP w Rzeszowie, KPP w Przeworsku, KPP w Łańcucie, KPP w Jarosławiu).                                          

11.  Realizacja przez kierowników jednostek Policji woj. podkarpackiego obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek tych obiektów  w myśl przepisów ustawy - Prawo budowlane. (Kontrole zrealizowano w KPP w Leżajsku, KPP w Strzyżowie, KPP w Kolbuszowej).                                                  

12.  Prawidłowość opracowania oceny ryzyka zawodowego dla pracowników cywilnych Policji, wykazy i opisy stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji i preparatów niebezpiecznych, sposobu ich przechowywania i obrotu.(Kontrolę zrealizowano w KMP w Przemyślu).

13.  Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach, terenach przyległych, użytkowanych przez jednostki Policji woj. podkarpackiego. (Kontrole zrealizowano w KPP w Mielcu, KPP w Jaśle, KPP w Łańcucie, KPP w Nisku, KPP w Brzozowie).

14.  Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny służby przez policjantów pełniących służbę na wodach oraz konno. (Kontrole zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Stalowej Woli, Wydziale Prewencji KWP w Rzeszowie).

15.  Działalność komisji powypadkowych w ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych Policji. (Kontrole zrealizowano w KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Lesku, KPP w Sanoku).

16.  Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. (Kontrole zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Kolbuszowej, KPP w Stalowej Woli).

Kontrole  sprawdzające

1. Sposób postępowania w jednostkach Policji woj. podkarpackiego z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych. (Kontrole zrealizowano w KPP w Lubaczowie, KPP w Jaśle).

Kontrole  doraźne

1.   Zasady funkcjonowania gospodarki mandatowej, zasadność nakładania oraz prawidłowość dokumentowania i rozliczania przez funkcjonariuszy mandatów karnych gotówkowych. (Kontrolę zrealizowano w KPP w Ustrzykach Dolnych).

2. Realizacja w KWP w Rzeszowie wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2008 roku. (Kontrole zrealizowano w komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie tj: Wydziale Transportu, Wydziale Zaopatrzenia, Zespole Zamówień Publicznych, Wydziale Finansów).

3. Terminowość i prawidłowość realizacji i ściągania należności tytułem opłat za najem lokali użytkowych będących w zarządzie KWP w Rzeszowie.(Kontrole zrealizowano w Wydziale Inwestycji i Remontów, Wydziale Finansów KWP w Rzeszowie).

Zadania  audytowe

1. Organizacja i prawidłowość pełnienia służby dyżurnej w jednostkach Policji. (Zadania audytowe zrealizowano w KPP w Brzozowie i KPP w stalowej Woli).

2. Prawidłowość sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych oględzin miejsca zdarzenia, sposób dokumentowania ujawnionych śladów i dowodów w postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa przeciwko mieniu. (Zadanie audytowe zrealizowano w KMP w Przemyślu, KPP w Lesku).                

3.  Osiągnięcie przez Policję pełnej funkcjonalności w obowiązującym systemie zarządzania kryzysowego w państwie. (Zadanie audytowe zrealizowano w Sztabie Policji KWP w Rzeszowie).

4. Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w trybie rejestrowym oraz sposób realizacji zadań przez pion kryminalny po wydaniu postanowienia o umorzeniu. (Zadanie audytowe zrealizowano w KMP w Krośnie, KPP w Mielcu).

5. Organizacja i efektywność pełnienia służby patrolowej. (Zadania audytowe zrealizowano w KPP w Jarosławiu, KPP w Nisku).

Czynności służbowe związane z realizacją funkcji nadzorczej nad prawidłowością wykonywania zadań przez komórki KWP w Rzeszowie oraz komórki organizacyjne jednostek Policji podległych KWP

Niezależnie od prowadzonej działalności kontrolnej w 2009 roku, policjanci Wydziału Kontroli przeprowadzili 12 czynności sprawdzająco – wyjaśniających. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w czynnościach służbowych oraz koordynowali działania realizowane  przez  policjantów  z  jednostek  terenowych  Policji  podległych KWP w  Rzeszowie,  w  związku  ze  zdarzeniami  z  udziałem  policjantów lub pracowników Policji. Zgodnie z Decyzją nr 37/2008 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policj  z dnia 7 lutego 2008 roku „w sprawie organizacji patroli oficerskich"  funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2009 roku zrealizowano 8 tego typu patroli.

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkomisarz mgr Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
do góry