Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

   Informacja dla osób niesłyszących

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

W kontakcie z urzędem można będzie załatwiać sprawy za pomocą tzw. osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwaną dalej osobą uprawnioną.


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Urząd wybiera tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.. 511).

Rejestr tłumaczy  PJM,  SJM, SKOGN  dostępny jest na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Rzeszowie działa bramka SMS przeznaczona do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Usługa jest udostępniana niepełnosprawnym słuchowo z terenu województwa podkarpackiego.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.


W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza - może to być tłumacz:

  • PJM (polskiego języka migowego)
  • lub tłumacz SJM (systemu językowo-migowego)
  •  lub SKOGN (system komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 
Wybór preferowanej metody komunikacji

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy świadczenie usług w tym zakresie odbywa się według następujących zasad:

  • osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą:

-  poczty na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30,  35-036 Rzeszów;

-  telefon kontaktowy 510 997 345 (sms/mms);

-  poprzez Elektroniczną Skrzynkę w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

-  poczty elektronicznej: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl;

-  faksem 47 821-2319.

 


Zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  • wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Komendzie,
  • wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej),

Po dokonaniu zgłoszenia Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie jest zobowiązana do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

wniosek o świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (format doc)
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.10.2014
Data modyfikacji 26.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry