Przyjmowanie skarg - Skargi i wnioski - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35 – 036 Rzeszów
tel. (17) 858 – 2620 lub 858 – 2612, 858 - 2619.

zaś telefaksem przesyłać na numer:
(17) 858 - 2609

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

  • Komendanta Wojewódzkiego Policji lub jego zastępców w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu (17) 858 2305,
  • Naczelnika Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępcę, a także przez policjantów zespołu ds. skarg i wniosków Wydziału Kontroli KWP we wszystkie dni pracy w godzinach urzędowania, tj.  od godz. 7.30 do 15.30,
  • policjanci  zespołu ds. skarg i wniosków Wydziału Kontroli KWP dodatkowo w każdy wtorek w godzinach od  14.00 do 16.00,
  • przez komendantów miejskich i powiatowych oraz komendantów komisariatów Policji lub ich zastępców w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach, 
  • pozostałych kierowników komórek organizacyjnych KWP lub ich zastępców oraz dowódców OPP i SPAP lub ich zastępców – codziennie w godzinach służby.

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: skargi@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

                           
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
         formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś WKS KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry