Rozpatrywanie skarg - Skargi i wnioski - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg

Skargi są załatwiane w jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie ich załatwienia – stanowiskiem organu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 poz. 46) - skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy do korespondencji, bowiem tylko na ten adres może zostać udzielona odpowiedź.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 232 Kpa - organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 16.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesław Korczykowski
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Rzeszowie
do góry