Status prawny

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Podstawy prawne działania KWP w Rzeszowie

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji.

Status prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 204 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

3) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4) Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - tekst jednolity

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 22.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Cisło Wydział Prezydialny KWP
do góry