Status prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.11.287.1687 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji.

Status prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie określają:
 

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3. ZARZĄDZENIE NR 36 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  4. ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  5. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 r.
    Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 r. (wersja alternatywna)

 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 27.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Wojciech Sekuła Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry