Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2011 r.

SPRAWOZDANIE

Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC PRZEMOCY WRODZINIE
DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
1. Liczba interwencji domowych (ogółem) - 30260

2. Liczba sporządzonych notatek urzędowych  o przemocy w rodzinie /Niebieskich Kart/ – 4564

3. Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary/:

   Miasto – 1746
   Wieś – 2818

4. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 7829
  

   w tym:  kobiety – 4731
               mężczyźni – 899
               małoletni do ukończenia lat 13 – 1417
               małoletni od 13 do 18 lat – 782

5. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem  – 4587

   w tym: kobiety – 156
              mężczyźni – 4423
              nieletni – 8

6. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 2355

   w tym: kobiety – 54
              mężczyźni – 2301
              nieletni – 0

7. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem - 3129

    kobiety – 74
    mężczyźni – 3055
    nieletni –0

    w tym: doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień – 547
               kobiety – 7
               mężczyźni – 540
               nieletni – 0

doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – 1667

    kobiety – 45
    mężczyźni – 1622
    nieletni – 0

8. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej  – 212

    pokrzywdzony/a/ – 117
    sprawca – 95

9. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej – 11

10. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty”

 

  wszczętych stwierdzonych zakończonych
z art. 207 k.k. znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny 749 411 690

 

11. Liczba informacji przesłanych do:

1) ośrodków pomocy społecznej – 2275
2) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  – 1164
3) organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego/– 188
4)  innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, itp./ – 1020

RAZEM – 4647

Metryczka

Data publikacji 21.02.2012
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry