Struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KWP

 
W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wchodzą:

1) kierownictwo:

a) Komendant Wojewódzki Policji,
b) I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
c) Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji;

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c) Wydział Techniki Operacyjnej,
d) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
e) Laboratorium Kryminalistyczne,
f) Wydział do walki z Korupcją,
g) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
ga) Wydział do walki z Cyberprzestępczością,
h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji;

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych;

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Wydział Kontroli,
b) Wydział Kadr i Szkolenia,
c) Wydział Komunikacji Społecznej,
d) Wydział Finansów,
e) Wydział Zaopatrzenia,
f) Wydział Transportu,
g) Wydział Inwestycji i Remontów,
h) Wydział Łączności i Informatyki,
i) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
j) Sekcja Psychologów,
k) Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
l) Zespół Prawny,
ł) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
m) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
n) Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka,
o) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji.

 

Zadania wspólne komórek organizacyjnych Komendy

Do zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy, w zakresie ich właściwości merytorycznej, należy w szczególności:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na obszarze województwa, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Komendą Główną Policji oraz organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami działającymi na obszarze województwa lub kraju;
2) organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
3) upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi oraz dobrych praktyk sprzyjających podnoszeniu jakości i efektywności zadań Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji
4) opracowywanie analiz, informacji oraz innych dokumentów;
5) dostosowanie szczegółowych zakresów zadań do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmian przepisów pozostających w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej;
6) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli;
7) uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
8) wykonywanie zadań określonych w porozumieniach o współpracy zawartych przez Komendanta;
9) administrowanie zbiorami  danych oraz systemami teleinformatycznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) opracowanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników;
11) organizowanie pracy poprzez:


a) obsługę kancelaryjno- biurową, administracyjno- gospodarczą i organizacyjno- kadrową we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy,
b) archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w komórce organizacyjnej,
c) administrowanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami;


12) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta.

 

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:    

1) inicjowanie, nadzorowanie, koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej i narkotykowej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
2) prowadzenie czynności operacyjno- rozpoznawczych w sprawach dot. przestępczości narkotykowej, w szczególności w zakresie:

a) posiadania, wprowadzania do obrotu oraz przemytu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych lub prekursorów,
b) produkcji narkotyków syntetycznych i prekursorów,
c) uprawy konopi innych niż włókniste,

3) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, narkotykowe, handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej), dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw:
4) prowadzenie zwierzchniego nadzoru szczególnego, koordynacji i organizacji działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa kryminalne;
5) prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej, przesyłek niejawnie nadzorowanych, zakupów kontrolowanych oraz operacji specjalnych;
6) nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnieniem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz koordynowanie powyższych czynności w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
7) prowadzenie i koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych podejmowanych wobec osób określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
8) inicjowanie i organizowanie krajowych i regionalnych operacji policyjnych oraz ocenianie ich efektów;
9) obejmowanie ochroną osób zagrożonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
10) organizowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji zadań w zakresie rozpoznania i zwalczania produkcji i dystrybucji fałszywych znaków pieniężnych;
11) realizowanie zadań wynikających z ochrony dziedzictwa narodowego i współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i dyrektorami obiektów muzealnych na obszarze województwa;
12) pozyskiwanie i obsługa osobowych źródeł informacji;
13) prowadzenie magazynu operacyjnego na potrzeby wydziałów Komendy;
14) poszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców czynów zabronionych w prowadzonych sprawach operacyjnych;
15) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
16) współpraca z innymi komendami wojewódzkimi policji, a także z Komendą Stołeczną Policji w zakresie wykonywania czynności w ramach pomocy prawnej oraz  w sprawach o dużym zasięgu terytorialnym:
17) współpraca ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, urzędami celnymi, urzędami skarbowymi i innymi podmiotami w zakresie właściwości wydziału, w tym wymiana informacji i dokumentacji dotyczącej popełnionych przestępstw;
18) koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami pozapolicyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;
19) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji na obszarze kraju w zakresie rozpoznawania i zwalczania chuligaństwa stadionowego w ramach organizowanych imprez masowych oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa;
20) współpraca w zakresie wymiany informacji z Urzędem Spraw Wewnętrznych we Lwowie i Komendą Policji w Preszowie, na podstawie obowiązujących umów;
21) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania najgroźniejszym przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie;
22) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału;
23) wyznaczanie i ocena mierników oraz wskaźników określających efektywność i poziom pracy operacyjnej.

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:

1) realizacja czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w razie konieczności udzielanie jednostkom nadzorowanym wsparcia w sprawach:

a) o znacznym skomplikowaniu działań wykrywczych i dowodowych,
b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw;

2) rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na obszarze województwa oraz wskazywanie jednostek przy wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.);
3) sprawowanie zwierzchniego nadzoru o charakterze ogólnym obejmującym całokształt zagadnień dochodzeniowo-śledczych oraz o charakterze szczególnym obejmującym poszczególne postępowania prowadzone w komórkach dochodzeniowo-śledczych jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa;
4) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego o charakterze ogólnym nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi w komórkach dochodzeniowo-śledczych jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa;
5) analizowanie materiałów, w tym danych statystycznych dotyczących form, kierunków i dynamiki przestępczości oraz opracowywanie na podstawie analiz sprawozdań o stanie przestępczości na obszarze województwa;
6) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych dla wszystkich komórek organizacyjnych Komendy prowadzących postepowania przygotowawcze;
7) prowadzenie składnicy do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa;
8) analizowanie umorzonych postępowań przygotowawczych dotyczących zbrodni, a w szczególności zabójstw, w których nie upłynął termin przedawnienia karalności, jakie zaistniały na terenie województwa podkarpackiego pod kątem ich wykrycia.  

Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania w zakresie możliwości realizacji kontroli operacyjnej, obserwacji oraz wykorzystania rzeczowych środków pracy operacyjnej, wydawanie opinii, co do możliwości realizacji wyżej wymienionych zadań;
2) realizowanie zadań z zakresu kontroli operacyjnej, obserwacji i rzeczowych środków pracy operacyjnej zleconych przez uprawnione podmioty oraz maskowanie policjantów, obiektów i rzeczowych środków pracy operacyjnej;
3) wykonywanie zadań z zakresu ustaleń telekomunikacyjnych, utrzymywanie stałego kontaktu z operatorami sieci telekomunikacyjnych w tym zakresie;
4) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura Służby Kryminalnej oraz dyżurnym Stanowiska Koordynacji Ogólnokrajowej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;
5) współpraca z Policją słowacką w zakresie obserwacji transgranicznej;
6) planowanie środków na zakup niezbędnego wyposażenia, dokonywanie okresowych inwentaryzacji, oceny przydatności oraz wybrakowania.

Do zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy w szczególności:
1) pozyskiwanie na zlecenie i obsługa osobowych źródeł informacji, pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji;
2) udzielanie pomocy i konsultacji jednostkom organizacyjnym Policji województwa w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji, udostępnianie własnych lub powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw;
3) sporządzanie operacyjnych i strategicznych analiz kryminalnych wspomagających procesy wykrywcze przy zastosowaniu specjalistycznych metod i narzędzi analitycznych, z wykorzystaniem sprzętu informatycznego;
4) analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
5) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;
6) współpraca z instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi w zakresie operacyjnej i strategicznej analizy kryminalnej w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw;
7) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji przez jednostki organizacyjne Policji działające na obszarze województwa oraz weryfikacja zbiorów zleconych przez Wydział Obsługi Informacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;
8) wykonywanie zadań w zakresie międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych;
9) koordynowanie i nadzór nad właściwym obiegiem informacji kryminalnych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa, w ramach międzynarodowej współpracy realizowanej międzynarodowymi kanałami współpracy policyjnej;
10) wykonywanie zadań w zakresie właściwości Policji wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w stosowaniu dorobku prawnego Schengen;
11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami uczestniczącymi we wprowadzeniu w życie i stosowaniu dorobku prawnego Schengen, na zasadach i w sposób określony w prawie Unii Europejskiej, umowach międzynarodowych oraz w przepisach prawa krajowego, regulujących zasady ich współdziałania;
12) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej w województwie; udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy w szczególności:

1) wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i sprawozdań z badań oraz realizowanie czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
2) koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
3) współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych, a także dokonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych;
4) współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
5) opracowanie i aktualizowanie Planu ochrony obiektu Komendy znajdującego się w Rzeszowie, przy ul. Plac Śreniawitów 1 oraz nadzorowanie jego realizacji.

Do zadań Wydziału do walki z Korupcją należy w szczególności:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej, prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa korupcyjne oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
2) koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji działające na obszarze województwa, w zakresie właściwości rzeczowej wydziału;
3) opracowywanie i wdrażanie taktyk działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
4) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze województwa, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
5) współpraca z Komendą Główną Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywania danych do opracowań i analiz.

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:

1) ujawnianie najpoważniejszych przestępstw ekonomicznych tj. na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, przestępczości związanej z legalizacją środków pieniężnych niewiadomego pochodzenia lub pochodzących z przestępstwa, przestępczości komputerowej, związanej z zaborem mienia, przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, podatkowo-celnej (w tym akcyzowej) o znacznej wartości i w formie zorganizowanej oraz ściganie ich sprawców poprzez realizację wszystkich metod i form pracy operacyjnej;
2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, w sprawach własnych oraz w razie konieczności udzielania jednostkom organizacyjnym Policji województwa wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne;
3) współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa w tym zakresie oraz w sprawach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
4) sprawowanie merytorycznego nadzoru i koordynacja pracy operacyjnej jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie walki z przestępczością gospodarczą.

Do zadań Wydziału do walki z Cyberprzestępczością należy w szczególności:

1) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym;
2) ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
3) ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
4) współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwereowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
5) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości wydziału;
6) pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
7) wymiana informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, na potrzeby prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
8) prowadzenie postepowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa dokonywane przy użyciu nowoczesnych technologii lub sieci Internet, generujące znaczne szkody, gdzie charakter postępowań jest rozwojowy, wieloczynowy, wielowątkowy lub transgraniczny;
9) koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom, obejmujących swoim zakresem obszar kilku powiatów lub wykraczających poza obszar województwa;
10) rejestracja statystyczna i procesowa przestępstw oraz podejrzanych objętych prowadzonymi przestępstwami przygotowawczymi w zakresie wymaganym w obowiązujących przepisach;
11) współpraca z prokuraturą i sądami w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom w ramach prowadzonych lub powierzonych postępowań przygotowawczych, a w szczególnych sytuacjach koordynacja czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji.  

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

1) koordynowanie działań w zakresie współpracy międzynarodowej w komórkach organizacyjnych Komendy;
2) organizowanie i obsługa kontaktów zagranicznych Komendanta;
3) koordynowanie służbowych wyjazdów zagranicznych policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
4) koordynowanie udziału przedstawicieli komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa w gremiach Unii Europejskiej;
5) wyznaczanie kierunków oraz tworzenie warunków do rozwoju międzynarodowej współpracy Policji pomiędzy krajami sąsiadującymi a jednostkami organizacyjnymi Policji województwa.

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

1) identyfikowanie problemów dotyczących organizacji służby prewencyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie działań naprawczych, a także monitorowanie ich efektywności;
2) nadzór i koordynacja działań jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie:

a) realizowania zadań patrolowych, patrolowo-interwencyjnych i obchodowych,
b) spraw o wykroczenia,
c) bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i lotnictwie cywilnym,
d) bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
e) wykorzystania psów i koni służbowych;

3) podejmowanie działań na rzecz realizacji zadań przez służby prewencyjne, w tym dzielnicowych oraz ocena efektywności realizowanych zadań, jak również wypracowywanie i wdrażanie koncepcji w tym zakresie;
4) koordynowanie i nadzór nad poprawnym stosowaniem postępowania mandatowego, sposobu wystawiania i rozliczania mandatów karnych oraz przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;
5) wykonywanie zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) oraz współpraca z samorządami w zakresie ochrony porządku publicznego;
6) definiowanie na podstawie analiz, prognoz oraz tendencji rozwoju zagrożeń przestępczością i wykroczeniami obszarów wymagających prowadzenia działalności profilaktycznej;
7) prowadzenie wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi spójnej polityki profilaktycznej, określanie i prognozowanie zagrożeń w zakresie patologii oraz monitorowanie uzyskanych efektów i opracowywanie raportów problemowych;
8) wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych przeciwdziałających przestępczości nieletnich oraz monitorowanie i analizowanie innych zjawisk kryminogennych;
9) inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz kreowania pozytywnego wizerunku Policji i akceptacji dla jej działań;
10) opracowywanie i aktualizowanie Planu ochrony obiektów Komendy znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 30 oraz przy ul. Podkarpackiej 15c, a także nadzorowanie jego realizacji; 
11) pełnienie służby patrolowej, wykonywanie zadań z użyciem koni służbowych oraz udział w zabezpieczaniu imprez masowych na obszarze województwa;
12) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Sztabu Policji należy w szczególności:

1) bieżące monitorowanie, w tym: gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa;
2) zarządzanie i koordynacja siłami i środkami Policji na obszarze województwa, organizowanie działań policyjnych związanych z zaistniałymi zdarzeniami, zapewnienie koordynacji oraz utrzymanie stałego kontaktu ze służbami współdziałającymi, realizowanie procedur alarmowania stanów osobowych Komendy oraz dostępnych sił i środków Policji na obszarze województwa;
3) organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją policyjnych zabezpieczeń imprez o charakterze masowym, protestów, zgromadzeń, pobytu osób podlegających ochronie oraz transportów podlegających ochronie;
4) realizacja zadań wynikających z zasad prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych w zakresie przypisanym Wojewódzkiemu Punktowi Kontaktowemu ds. Imprez Masowych;
5) organizowanie, koordynowanie i kierowanie w porozumieniu z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie sił i środków do służby jak również do działań na obszarze województwa i kraju;
6) organizowanie i koordynowanie funkcjonowania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji na obszarze województwa;
7) opracowywanie procedur i planów działania Komendy oraz koordynowanie opracowywania procedur i planów działania jednostek organizacyjnych Policji województwa, do działań w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego, a także z zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz współpraca ze służbami dyżurnymi w ramach systemu reagowania kryzysowego;
8) inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i w jednostkach organizacyjnych Policji województwa, przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji;
9) koordynowanie w jednostkach organizacyjnych Policji województwa przygotowań nieetatowych grup do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych;
10) kompleksowa, całodobowa obsługa łączności szyfrowej i telekopiowej;
11) całodobowa obsługa korespondencji jawnej przesyłanej w sieci Polifax - Z oraz w ogólnej sieci telekomunikacyjnej miejskiej, międzymiastowej i międzynarodowej;
12) zapewnienie obiegu korespondencji niejawnej po godzinach pracy kancelarii tajnej i w dni wolne od pracy;
13) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych korespondencji jawnej i niejawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) gromadzenie i analizowanie danych dotyczących stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach, w tym przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych;
2) współdziałanie i koordynacja przy prowadzeniu analiz obrazujących istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowanie działań zapobiegawczych;
3) prowadzenie i nadzorowanie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
4) koordynowanie i nadzorowanie działań komórek ruchu drogowego komend powiatowych (miejskich) Policji w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
5) nadzorowanie czynności związanych z obsługą bazy danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK);
6) inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu na drogach województwa podkarpackiego poprzez dyslokowanie do służby patroli ruchu drogowego z referatu Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad;
8) nadzorowanie zagadnień związanych z ujawnianiem naruszeń przepisów w transporcie drogowym oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez komendanta miejskiego/powiatowego Policji za naruszenia przepisów w transporcie drogowym;
9) monitorowanie sposobu wykorzystania pojazdów służbowych oraz specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego będącego w użytkowaniu policjantów ruchu drogowego;
10) udział w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego;
11) wypracowanie i doskonalenie zasad współdziałania z innymi służbami Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykroczeń innych niż drogowe;
12) opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu oraz współpraca z organami zarządzającymi ruchem na drogach oraz zarządcami dróg;
13) opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny;
14) współdziałanie z jednostkami zarządzania kryzysowego w zakresie zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach w sytuacjach szczególnych;
15) udział w zabezpieczeniach pojazdów osób objętych szczególną ochroną;
16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez komórki ruchu drogowego na obszarze województwa;
17) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału;
18) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Do zadań Wydziału Konwojowego należy w szczególności:

1) koordynowanie współdziałania między jednostkami organizacyjnymi Policji województwa w zakresie realizowanych wojewódzkich i ponadwojewódzkich działań konwojowych;
2) wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu eliminowanie problemów w zakresie organizacji i realizacji zadań w komórkach konwojowych;
3) realizowanie konwojów osób z jednostek penitencjarnych do sądów, prokuratur, jednostek organizacyjnych Policji i innych uprawnionych instytucji;
4) organizacja i realizacja konwojów i doprowadzeń osób nieletnich;
5) realizacja doprowadzeń cudzoziemców w celu umieszczenia w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;
6) organizacja i realizacja konwojów osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych, na wniosek komórki konwojowej Komendy Głównej Policji;
7) realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego;
8) przewożenie i ochrona materiałów zawierających informacje niejawne;
9) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów;
10) bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi komend wojewódzkich Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z koniecznością przemieszczenia ich pomiędzy jednostkami penitencjarnymi;
11) wdrażanie jednolitego systemu ukierunkowanego na ekonomiczne wykorzystanie sił i środków policyjnych kierowanych do zadań konwojowych;
12) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur na terenie Rzeszowa, Krosna, Łańcuta, Leżajska, Mielca i Strzyżowa;
13) nadzór nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
14) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
15) analiza przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych, pokojach przejściowych oraz Policyjnej Izbie Dziecka;
16) nadzór nad realizacją zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń przez jednostki organizacyjne podkarpackiej Policji.

Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) - w zakresie upoważnienia - oraz realizowanie innych zadań określonych w ustawach:
a) o broni i amunicji,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o usługach detektywistycznych,
d) o cudzoziemcach,
e) o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
f) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
g) o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
h) o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
i) o obywatelstwie polskim,
j) innych, w których określone obowiązki i kompetencje przypisano komendantom wojewódzkim Policji, a przekazanych do realizacji przez wydział;
2)  rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia na broń pneumatyczną, białą, cięciwową w postaci kusz oraz miotaczy gazu obezwładniającego i przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o broni i amunicji, wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji;
3) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia dotyczące opinii o osobach ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających ten wpis oraz o osobach ubiegających się o licencję detektywa lub ją posiadających, wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;
4)  wydawanie:
a) Europejskiej Karty Broni Palnej,
b) zgody na wywóz broni i amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) poświadczanie zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych;
6) udzielanie informacji o cudzoziemcach w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego przed wydaniem przez wojewodę zezwolenia:
a) na pobyt czasowy,
b) na pobyt stały,
c)  na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,
oraz:
d) przed rejestracją pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
e) przed nadaniem obywatelstwa polskiego;
7) opracowywanie wniosków:
a) o wydanie decyzji o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu,
b) o wystąpienie z wnioskiem o cofnięcie zgody na pobyt ze względów humanitarnych i na pobyt tolerowany;
c) o cofnięcie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
8) prowadzenie:
a) depozytu broni i amunicji,
b) rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń;
9) wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia rejestru „BROŃ”;
10) wykonywanie, z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji obronnych, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;
11) przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie:
a) ochrony osób i mienia oraz w zakresie usług detektywistycznych - wykonywane na zlecenie uprawnionych organów,
b) wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
12) sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji, znajdującej się w dyspozycji osób fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, w tym dokonywanie odbioru magazynów broni i kontrolowanie przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
13) uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
14) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestrów: „Lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Lista kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
15) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń i dopuszczenie do posiadania broni.

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji lub ich komórek na obszarze województwa w zakresie całokształtu zadań wykonywanych przez policjantów i pracowników Policji, w tym kontroli pracy operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-śledczej oraz zagadnień administracyjno-porządkowych;
2) planowanie i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa w aspekcie legalności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej, przestrzegania ustanowionych procedur kontroli finansowej oraz zagospodarowania rzeczowymi składnikami majątku będącymi w ich posiadaniu, zarządzie lub użytkowaniu;
3) prowadzenie kontroli działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej podejmowanych w budynkach, obiektach i na terenach Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, dla których organem właściwym jest Komendant oraz nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji województwa;
5) monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej, w tym poprzez prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz proponowanie na tej podstawie przedsięwzięć o charakterze naprawczym, usprawniającym lub rozstrzygającym.

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników w ramach polityki kadrowej Komendanta;
2) opracowywanie decyzji administracyjnych (rozkazów personalnych) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów Komendy, komendantów powiatowych (miejskich) Policji i ich zastępców oraz w postępowaniu odwoławczym, gdzie Komendant jest organem drugiej instancji;
3) koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć związanych z realizacją procesu szkolenia centralnego i lokalnego doskonalenia zawodowego w województwie;
4) nabór policjantów do składu osobowego Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX);
5) nabór i kierowanie funkcjonariuszy województwa na studia podyplomowe, studia I i II stopnia oraz kursy regionalne;
6) projektowanie i doskonalenie struktury Komendy oraz monitorowanie i opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy, w zakresie zgodności z przepisami Komendanta Głównego Policji  w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
7) nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta;
8) organizowanie, koordynowanie i realizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji;
9) koordynowanie zadań z zakresu medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz realizacja tych zadań w Komendzie;
10) prowadzenie biblioteki ogólnej i zawodowej Komendy, w tym przeprowadzanie skontrum zbiorów bibliotecznych z obowiązującą częstotliwością;
11) planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa;
12) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

1) działalność prasowo-informacyjna;
2) realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną w województwie;
3) koordynacja badań opinii społecznej na obszarze województwa oraz w środowisku Policji;
4) koordynacja współpracy jednostek organizacyjnych Policji województwa z samorządami, innymi jednostkami administracji publicznej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi;
5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
6) prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
7) nadzór nad wytwarzaniem, rejestrowaniem i obiegiem dokumentów jawnych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych  Policji województwa;
8) organizowanie narad, odpraw, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy;
9) opracowywanie  analiz środowiska wewnętrznego i otoczenia Policji, dla potrzeb kierownictwa Policji i organów administracji publicznej;
10) koordynowanie  i organizowanie  uroczystości  oraz  imprez  wewnętrznych i zewnętrznych na obszarze województwa;
11) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostkach organizacyjnych Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
12) nadzór nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Policji;
13) obsługa kontaktów krajowych  i  międzynarodowych Komendanta;
14) organizacja obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta i jego zastępców;
15) koordynowanie działań związanych z opracowywaniem strategii wojewódzkiej Policji i jej wdrażaniem przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji województwa;
16) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej Komendy oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
17) koordynowanie i realizacja rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji województwa.

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:


1) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
2) obsługa finansowo-księgowa Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
3) obsługa finansowo-księgowa komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na terenie działania Komendy;
4) planowanie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i wydatków funduszy celowych i środków europejskich oraz monitorowanie ich realizacji wraz z dokonywaniem stosownych zmian planów;
5) prowadzenie rachunków bankowych bieżących z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków, rachunków bieżących państwowych funduszy celowych oraz rachunków pomocniczych oraz obsługa kasowa Komendy;
6) regulowanie zobowiązań i windykacja należności, a także przygotowywanie projektów decyzji (ugód) w sprawie umarzania należności;
7) dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
8) pobieranie i dystrybucja do komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa elektronicznych zwolnień lekarskich;
9) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, analiz ekonomicznych z wykonania budżetu i środków europejskich oraz innych analiz rzeczowo-finansowych na potrzeby dysponenta wyższego stopnia, kierownictwa Komendy i innych organów do tego uprawnionych;
10) nadzór nad prawidłowością przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych;
11) prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, ewidencjonowanie i rozliczanie powstałych szkód w składnikach majątku Komendy;
12) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz, prowadzenie obsługi kasowej i księgowej oraz kontrola właściwego gospodarowania funduszem operacyjnym;
13) ewidencja i wydawanie bloczków mandatów karnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich  wykorzystania;
14) organizacja systemu rachunkowości w Komendzie;
15) prowadzenie ewidencji wartościowej rzeczowych aktywów trwałych oraz sprawowanie nadzoru nad komórkami służb logistycznych Komendy w przedmiotowym zakresie;
16) gospodarowanie osobowym funduszem płac oraz innymi wydatkami grupy 0, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych oraz ich wypłacanie, sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT);
17) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;
18) naliczanie wielkości rocznych odpisów środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych, dokonywanie transferu środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu, sporządzanie imiennych wykazów potrąceń z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek socjalnych oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
19) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Komendy;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Główny Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu wydziału.

Do zadań Wydziału Zaopatrzenia należy w szczególności:

1) planowanie oraz organizowanie gospodarki sprzętem i materiałami w zakresie: uzbrojenia, techniki policyjnej, mundurowym, żywienia, kwaterunkowo-gospodarczym, biurowym, druków i formularzy oraz zakupu i utrzymania inwentarza żywego tj. koni
i psów służbowych;
2) opracowywanie planów zabezpieczenia potrzeb materiałowo-technicznych  realizowanych centralnie;
3) planowanie i nadzorowanie wydatków jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie właściwości wydziału;
4) planowanie i sporządzanie dodatkowych list należności w zakresie równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, wyżywienie, pranie odzieży roboczej i specjalnej dla policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
5) obsługa magazynowa policjantów, pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
6) planowanie, realizowanie oraz dokonywanie analiz i rozliczeń finansowych w zakresie wydatków budżetowych pozostających w dyspozycji wydziału;
7) opracowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi;
8) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa w zakresie merytorycznym wydziału;
9) organizowanie prac związanych z utrzymywaniem budynków Komendy w należytej czystości;
10) prowadzenie ewidencji głównej użytkowanego sprzętu;
11) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
12) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
13) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności:

1) planowanie i nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych w grupie „transport” w województwie;
2) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i realizacja umów na zakupy:

a) sprzętu transportowego,
b) materiałów pędnych i smarów,
c) części zamiennych i materiałów do obsług i napraw sprzętu transportowego,
d) usług holowania i parkowania pojazdów do celów procesowych;

3)    prowadzenie bieżącej eksploatacji sprzętu transportowego Komendy i jednostek  organizacyjnych Policji województwa w zakresie:

a) wyliczanie należności sprzętu transportowego dla jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy,
b) zakupy i rejestracja sprzętu transportowego,
c) wnioskowanie rozdziału środków transportu na poszczególne jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy,
d) nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu w województwie,
e) wycofania z ruchu lub użycia sprzętu transportowego oraz jego zbycie lub utylizacja;

4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych sprzętu transportowego i warsztatowego;
5) zabezpieczenie potrzeb transportowych Komendy;

6) prowadzenie gospodarki obsługowo-naprawczej sprzętu transportowego:

a) obsługa i naprawy sprzętu transportowego,
b) prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
c) gospodarka odpadami,
d) gospodarka magazynowa częściami zapasowymi, materiałami pędnymi i smarami;

7) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
8) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
9) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału;
10) opracowywanie i aktualizowanie Planu ochrony obiektów Komendy znajdujących się w miejscowości Zaczernie 187 oraz nadzorowanie jego realizacji.

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

1) planowanie i nadzorowanie wydatków ponoszonych w ramach działalności Wydziału Inwestycji i Remontów;
2) współpraca z komórkami organizacyjnymi w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów;
3) przygotowywanie, opiniowanie i przedkładanie do akceptacji kierownictwa Komendy opracowań koncepcyjno-programowych, założeń techniczno-ekonomicznych, zadań inwestycyjnych i remontowych;
4) przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych;
5) prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz gospodarowanie posiadanym zasobem nieruchomości w sposób zapewniający ich prawidłowe wykorzystanie, oraz regulowanie zobowiązań finansowych związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami;
6) obsługa policjantów i pracowników Komendy w zakresie wypłat, równoważników pieniężnych i innych należności pieniężnych, prowadzenie ewidencji tych wypłat, oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu nagród i zapomóg;
7) planowanie i organizacja zabezpieczenia jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie mediów;
8) organizowanie i realizacja przeglądów oraz prac konserwacyjnych i porządkowych związanych z utrzymaniem obiektów;
9) planowanie i organizowanie gospodarki sprzętem i materiałami do konserwacji i utrzymania obiektów oraz ewidencji w tym zakresie;
10) organizowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie dotyczącym jednostek organizacyjnych Policji województwa;
11) opracowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty, dostawy i usługi;
12) prowadzenie ewidencji głównej użytkowanego sprzętu;
13) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
14) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
15) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy w szczególności:    

1) planowanie, zarządzanie i utrzymanie policyjnych systemów teleinformatycznych eksploatowanych w jednostkach Policji na terenie województwa;
2) na zlecenie i w porozumieniu z Biurem Łączności i Informatyki KGP wdrażanie nowych rozwiązań i przedsięwzięć teleinformatycznych w Komendzie i jednostkach podległych;
3) nadzór i koordynowanie działań oraz udzielanie wsparcia, w zakresie eksploatacji oraz utrzymania systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, komórkom organizacyjnym pionu łączności i informatyki w jednostkach Policji podległych Komendzie;
4) wykonywanie zleconych przez KGP zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST-112);
5) monitorowanie stanu i utrzymywanie w należnej sprawności sieci teletransmisyjnej, sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń klimatyzacyjnych i systemów zasilania bezprzerwowego w węzłach sieci OST-112;
6) nadzór i obsługa systemu resortowej telefonii IP;
7) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Łączności Rządowej;
8) organizowanie i planowanie łączności radiowej oraz utrzymanie w sprawności technicznej sieci radiowych na terenie województwa;
9) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu rejestracji korespondencji;
10) administrowanie systemem wideokonferencyjnym Komendy oraz obsługa systemu wideokonferencyjnego KGP;
11) administracja i zarządzanie policyjnymi sieciami transmisji danych (PSTD, PSTDN, Intranet);
12) administrowanie systemem policyjnej poczty elektronicznej i Systemem Wspomagania Obsługi Policji (SWOP);
13) obsługa wojewódzkiego punktu rejestracji elektronicznych kart dostępowych (EKD) autoryzujących dostęp do policyjnych systemów informacyjnych;
14) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego eksploatowanego w Komendzie oraz zapewnienie wsparcia w tym zakresie jednostkom podległym;
15) realizowanie zadań w zakresie obsługi jawnych i niejawnych przesyłek poczty specjalnej na podstawie zawartych umów i porozumień;
16) obsługa logistyczna, w zakresie właściwości merytorycznej wydziału, komórek organizacyjnych KGP oraz podległych Komendantowi Głównemu Policji działających na terenie województwa;
17) opracowywanie tabel należności sprzętu teleinformatycznego dla Komendy i jednostek podległych;
18) planowanie i realizowanie wydatków finansowych, w ramach przydzielonego budżetu, na potrzeby Komendy i jednostek podległych w grupie "łączność i informatyka";
19) prowadzenie ewidencji sprzętu oraz materiałów łączności i informatyki;
20) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie i jednostkach podległych w zakresie właściwości wydziału;
21) realizacja zadań Operatora Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej - Policji (OCSŁR-P) na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Do zadań Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne oraz nadzór w tym zakresie;
2) realizacja zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
3) zgłaszanie propozycji zmian na etapie opracowywania szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji
4) współpraca z jednostkami  organizacyjnymi Policji województwa oraz komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie nadzoru, kontroli i doradztwa przy realizacjach umów związanych z dostępem do informacji niejawnych;
5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
6) opracowywanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
7) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w Komendzie;
8) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie;
9) prowadzenie kancelarii tajnej i jej oddziałów oraz nadzór nad punktem kancelaryjnym;
10) nadzór nad wdrożeniem i realizacją instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” w Komendzie;
11) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie;
12) opracowywanie projektów decyzji Komendanta w sprawach o zmianę lub zniesienie klauzuli „ściśle tajne” z materiałów wytworzonych w Komendzie;
13) prowadzenie postępowań sprawdzających, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami: „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne” policjantom, pracownikom Komendy oraz kandydatom do służby lub pracy w Komendzie;
14) prowadzenie ewidencji upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wydawanych przez Komendanta policjantom i pracownikom Komendy;
15) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, bądź je cofnięto;
16) prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników Komendy w przypadku gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa zostały ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie dają one rękojmi zachowania tajemnicy;
17) prowadzenie zbioru akt postępowań sprawdzających;
18) opracowywanie decyzji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o umorzeniu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego, policjantom i pracownikom Komendy oraz kandydatom do służby lub pracy w Komendzie;
19) opracowywanie projektów opinii Komendanta w sprawach udostępniania materiałów niejawnych oraz zwalniania policjantów i pracowników z obowiązku zachowania tajemnicy prawnie chronionej - na potrzeby postępowań karnych;
20)  przyjmowanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
21) udostępnianie uprawnionym podmiotom instytucjonalnym i osobom fizycznym zasobu archiwalnego oraz informacji, wyciągów i kserokopii z akt archiwalnych Komendy, a także koordynowanie udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanych w składnicach akt jednostek organizacyjnych Policji województwa;
22) opiniowanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej ze składnic akt działających w jednostkach organizacyjnych Policji województwa i przedkładanie ich Komendantowi do zatwierdzenia;
23) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
24) prowadzenie zbioru oświadczeń o stanie majątkowym policjantów Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie, komendantów powiatowych (miejskich) Policji województwa, ich zastępców oraz urzędników korpusu służby cywilnej Komendy;
25) przygotowywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń o stanie majątkowym kierowników jednostek - komendantów powiatowych (miejskich) Policji województwa;
26) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej Policji województwa przepisów o ochronie informacji niejawnych i niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ograniczenia jego negatywnych skutków;
27) prowadzenie zbioru głównego przepisów prawnych resortowych i pozaresortowych oraz ich ewidencjonowanie, rozpowszechnianie, kompletowanie, aktualizowanie i wypożyczanie;
28) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.


Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Rzeszowie, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych;
3) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów wewnętrznego kierowania w zakresie ochrony danych osobowych;
4)  prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i incydentów dotyczących naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych oraz proponowanie działań przywrócenia stanu zgodnego z prawem;
5) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Do zadań Sekcji Psychologów należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom w formie interwencji kryzysowej, konsultacji lub porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego i organizowania grup wsparcia oraz prowadzenie psychoterapii;
2) prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę chorób i zaburzeń  oraz promocję zdrowia psychicznego;
3) przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych;
4) udział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
5) pomoc w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności sporządzanie portretów psychologicznych nieznanych sprawców oraz pomoc w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych;
6) współdziałanie w czynnościach porządkowych, w szczególności udział w negocjacjach policyjnych w charakterze konsultanta.

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne przez pracowników Sekcji w ramach prac komisji przetargowych;
2) ewidencja prowadzonych postępowań, gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań do czasu ich zakończenia oraz jej udostępnianie w toku postępowania;
3) realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów w sprawie zamówień publicznych;
4) szkolenie pracowników realizujących zadania z zakresu zamówień publicznych oraz doradztwo w przygotowywaniu dokumentów w toku prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne (wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyjaśnień kierowanych do wykonawców w toku realizowanych postępowań, odpowiedzi na protesty wykonawców itp.);
5) uczestniczenie w ramach udzielanych pełnomocnictw w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro na dostawy, usługi i roboty budowalne;
7) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach powoływanych komisji oraz bez powoływania komisji z zachowaniem zasad określonych w przepisach w sprawie zamówień publicznych;
8) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi właściwymi instytucjami - w celu pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację projektów związanych z zadaniami Policji na terenie województwa;
9) opracowywanie projektów i wniosków o dofinansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji przez jednostki organizacyjne Policji województwa, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy lub komend powiatowych (miejskich) Policji, właściwymi rzeczowo w sprawach przedmiotu projektu;
10) monitorowanie rozliczeń finansowych w zakresie realizowanych projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
11) identyfikacja możliwości finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej projektów związanych z realizacją zadań Policji województwa oraz podejmowanie koniecznych działań zmierzających do ich pozyskiwania;
12) inicjowanie i prowadzenie kontaktów roboczych i formalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Instytucji Pośredniczących w ramach aplikowania i realizowania poszczególnych projektów;
13) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, w celu pozyskania środków pomocowych na potrzeby Komendy;
14)współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy oraz jednostkami organizacyjnymi Policji województwa zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji (działań) współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie uzyskania kompletnej, rzetelnej dokumentacji projektowej;
15) współpraca w kwestiach formalnych z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji i innymi podmiotami właściwymi w sprawach pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:

1) wykonywanie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy, w szczególności wydawanie opinii prawnych i doradztwo prawne oraz oddziaływanie środkami prawnymi na skuteczną ochronę interesów Komendy;
2) zastępstwo procesowe Komendanta przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi organami orzekającymi w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych Komendy;
3) udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy w zakresie stosowania prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
4) analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z działaniem Policji;
5) analizowanie zasadności roszczeń odszkodowawczych pod względem prawnym i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwienia;
6) uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów i porozumień, z którymi wiążą się zobowiązania oraz prawa majątkowe;
7) inicjowanie zmian oraz ocena prawna wniosków zgłaszanych przez kierowników organizacyjnych Komendy w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;
8) prowadzenie w zależności od występowania kategorii spraw:

a)  rejestru spraw z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego,
b) rejestru ugód pozasądowych,
c)  rejestru wydanych opinii.

Do zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie;
2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie;
4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
5) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
7) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.;
11) prowadzenie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego budynkach, obiektach i na terenach Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie;
12) koordynacja pracy etatowych stanowisk do spraw ochrony przeciwpożarowej, a także policjantów lub pracowników realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
13) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynków, obiektów i terenów Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie;
14) sporządzenie wymaganych zestawień sprawozdawczych, w szczególności meldunków pożarowych i informacji na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) ocenianie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
2) przeprowadzanie czynności doradczych zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa;
3) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych;
4) sporządzanie planu rocznego audytu wewnętrznego w porozumieniu z Komendantem;
5) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka należy w szczególności:

1) reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
2) propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
3) współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
4) monitorowanie działań Komendy i jednostek organizacyjnych Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowanie działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
5) opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
6) identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
7) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochrona praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
8) monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowanie stosowanych działań, w tym edukacyjno-szkoleniowych;
9) inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek i jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
10) wizytowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
11) udzielanie konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
12) współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej Policji;
13) inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji;
14) udział w odprawach i naradach kierownictwa jednostki, połączony z bieżącym relacjonowaniem kierownictwu Komendy przedsięwzięć i ujawnionych problemów z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
15) informowanie Rzecznika Prasowego Komendy o sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji, istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej, ważnych w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kształtowania wizerunku Policji;
16) opracowywanie i aktualizowanie w celach informacyjno-edukacyjnych materiałów publikowanych na stronach internetowych Komendy, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
17) przedkładanie Komendantowi, w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzedzającym.

Metryczka

Data publikacji 04.03.2019
Data modyfikacji 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry