Struktura organizacyjna KWP

Zadania wspólne komórek organizacyjnych Komendy

Do zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy, w zakresie ich właściwości merytorycznej, należy w szczególności:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na obszarze województwa, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Komendą Główną Policji oraz organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami działającymi na obszarze województwa lub kraju;
2) organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
3) upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi oraz dobrych praktyk sprzyjających podnoszeniu jakości i efektywności zadań Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji
4) opracowywanie analiz, informacji oraz innych dokumentów;
5) dostosowanie szczegółowych zakresów zadań do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmian przepisów pozostających w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej;
6) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli;
7) uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
8) wykonywanie zadań określonych w porozumieniach o współpracy zawartych przez Komendanta;
9) administrowanie zbiorami  danych oraz systemami teleinformatycznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) opracowanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników;
11) organizowanie pracy poprzez:


a) obsługę kancelaryjno- biurową, administracyjno- gospodarczą i organizacyjno- kadrową we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy,
b) archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w komórce organizacyjnej,
c) administrowanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami.


12) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta.

 

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:    

1) inicjowanie, nadzorowanie, koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej i narkotykowej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
2) prowadzenie czynności operacyjno- rozpoznawczych w sprawach dot. przestępczości narkotykowej, w szczególności w zakresie:

a) posiadania, wprowadzania do obrotu oraz przemytu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych lub prekursorów,
b) produkcji narkotyków syntetycznych i prekursorów,
c) uprawy konopi innych niż włókniste,

3) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wspracie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, narkotykowe, handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej), dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw:
4) prowadzenie zwierzchniego nadzoru szczególnego, koordynacji i organizacji działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa kryminalne;
5) prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej, przesyłek niejawnie nadzorowanych, zakupów kontrolowanych oraz operacji specjalnych;
6) nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnieniem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz koordynowanie powyższych czynności w podległych jednotskach organizacyjnych Policji;
7) prowadzenie i koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych podejmowanych wobec osób okreslonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
8) inicjowanie i organizowanie krajowych i regionalnych operacji policyjnych oraz ocenianie ich efektów;
9) analizowanie umorzonych postępowań przygotowawczych dotyczących zbrodni, a w szczególności zabójstw, jakie zaistniały w okresie ostatnich 30-stu lat na terenie woj. podkarpackiego pod kątem ich wykrycia (tzw. Archiwum X);
10) obejmowanie ochroną osób zagrożonych zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami;
11) organizowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji zadań w zakresie rozpoznania i zwalczania produkcji i dystrybucji fałszywych znaków pieniężnych;
12) realizowanie zadań wynikających z ochrony dziedzictwa narodowego i współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i dyrektorami obiektów muzealnych na obszarze województwa;
13) pozyskiwanie i obsługa osobowych źródeł informacji;
14) prowadzenie magazynu operacyjnego na potrzeby wydziałów Komendy;
15) poszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców czynów zabronionych w prowadzonych sprawach operacyjnych;
16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie poprawy organizacji pracy w działaniach wykrywczych i zapobiegawczych;
17) współpraca z innymi komendami wojewódzkimi policji, a także z Komendą Stołeczną Policji w zakresie wykonywania czynności w ramach pomocy prawnej oraz  w sprawach o dużym zasięgu terytorialnym:
18) współpraca ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, urzędami celnymi, urzędami skarbowymi i innymi podmiotami w zakresie właściwości wydziału, w tym wymiana informacji i dokumentacji dotyczącej popełnionych przestępstw;
19) koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami pozapolicyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;
20) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji na obszarze kraju w zakresie rozpoznawania i zwalczania chuligaństwa stadionowego w ramach organizowanych imprez masowych oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa;
21) współpraca w zakresie wymiany informacji z Urzędem Spraw Wewnętrznych we Lwowie i Komendą Policji w Preszowie, na podstawie obowiązujących umów;
22) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania najgroźniejszym przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie;
23) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału;
24) wyznaczanie i ocena mierników oraz wskaźników określających efektywność i poziom pracy operacyjnej.

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:

1) realizacja czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w razie konieczności udzielanie jednostkom nadzorowanym wsparcia w działaniach:

a) prowadzących do wykrycia sprawców trudnych do ustalenia z powodu znacznego skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw;

2) rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji: Komendą Powiatową Policji w Lesku i Komendą Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych; rozstrzyganie, co do możliwości przekazania akt postępowania przygotowawczego do prowadzenia innej jednostce organizacyjnej Policji z pominięciem właściwości miejscowej na obszarze województwa;
3) sprawowanie nadzoru oraz ocena działalności w zakresie przestrzegania prawa, sprawności organizacyjnej prowadzonych postępowań przygotowawczych, ekonomiki procesowej i efektów wykrywczych w komórkach dochodzeniowo-śledczych jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa;
4) ocena efektywności działania komórek dochodzeniowo-śledczych jednostek organizacyjnych Policji województwa;
5) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych dla wszystkich komórek organizacyjnych Komendy prowadzących postępowania przygotowawcze oraz prowadzenie wojewódzkiej składnicy do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zatrzymanych na potrzeby postępowań karnych.

Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania w zakresie możliwości realizacji kontroli operacyjnej, obserwacji oraz wykorzystania rzeczowych środków pracy operacyjnej, wydawanie opinii, co do możliwości realizacji wyżej wymienionych zadań;
2) realizowanie zadań z zakresu kontroli operacyjnej, obserwacji i rzeczowych środków pracy operacyjnej zleconych przez uprawnione podmioty oraz maskowanie policjantów, obiektów i rzeczowych środków pracy operacyjnej;
3) wykonywanie zadań z zakresu ustaleń telekomunikacyjnych, utrzymywanie stałego kontaktu z operatorami sieci telekomunikacyjnych w tym zakresie;
4) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura Służby Kryminalnej oraz dyżurnym Stanowiska Koordynacji Ogólnokrajowej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;
5) współpraca z Policją słowacką w zakresie obserwacji transgranicznej;
6) planowanie środków na zakup niezbędnego wyposażenia, dokonywanie okresowych inwentaryzacji, oceny przydatności oraz wybrakowania.

Do zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy w szczególności:
1) pozyskiwanie na zlecenie i obsługa osobowych źródeł informacji, pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji;
2) udzielanie pomocy i konsultacji jednostkom organizacyjnym Policji województwa w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji, udostępnianie własnych lub powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw;
3) sporządzanie operacyjnych i strategicznych analiz kryminalnych wspomagających procesy wykrywcze przy zastosowaniu specjalistycznych metod i narzędzi analitycznych, z wykorzystaniem sprzętu informatycznego;
4) analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
5) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;
6) współpraca z instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi w zakresie operacyjnej i strategicznej analizy kryminalnej w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw;
7) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji przez jednostki organizacyjne Policji działające na obszarze województwa oraz weryfikacja zbiorów zleconych przez Wydział Obsługi Informacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;
8) wykonywanie zadań w zakresie międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych;
9) koordynowanie i nadzór nad właściwym obiegiem informacji kryminalnych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa, w ramach międzynarodowej współpracy realizowanej międzynarodowymi kanałami współpracy policyjnej;
10) wykonywanie zadań w zakresie właściwości Policji wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w stosowaniu dorobku prawnego Schengen;
11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami uczestniczącymi we wprowadzeniu w życie i stosowaniu dorobku prawnego Schengen, na zasadach i w sposób określony w prawie Unii Europejskiej, umowach międzynarodowych oraz w przepisach prawa krajowego, regulujących zasady ich współdziałania;
12) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej w województwie; udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy w szczególności:

1) wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
2) koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
3) współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
4) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej.

Do zadań Wydziału do walki z Korupcją należy w szczególności:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej, prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa korupcyjne oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
2) koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji działające na obszarze województwa, w zakresie właściwości rzeczowej wydziału;
3) opracowywanie i wdrażanie taktyk działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
4) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze województwa, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
5) współpraca z Komendą Główną Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywania danych do opracowań i analiz.

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:

1) ujawnianie najpoważniejszych przestępstw ekonomicznych tj. na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, przestępczości związanej z legalizacją środków pieniężnych niewiadomego pochodzenia lub pochodzących z przestępstwa, przestępczości komputerowej, związanej z zaborem mienia, przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, podatkowo-celnej (w tym akcyzowej) o znacznej wartości i w formie zorganizowanej oraz ściganie ich sprawców poprzez realizację wszystkich metod i form pracy operacyjnej;
2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, w sprawach własnych oraz w razie konieczności udzielania jednostkom organizacyjnym Policji województwa wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne;
3) współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa w tym zakresie oraz w sprawach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
4) sprawowanie merytorycznego nadzoru i koordynacja pracy operacyjnej jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie walki z przestępczością gospodarczą.

Do zadań Wydziału do walki z Cyberprzestepczością należy w szczególności:

1) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym;
2) ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
3) ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
4) współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwereowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
5) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości wydziału;
6) pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
7) wymiana informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, na potrzeby prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

1) koordynowanie działań w zakresie współpracy międzynarodowej w komórkach organizacyjnych Komendy;
2) organizowanie i obsługa kontaktów zagranicznych Komendanta;
3) koordynowanie służbowych wyjazdów zagranicznych policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
4) koordynowanie udziału przedstawicieli komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa w gremiach Unii Europejskiej;
5) wyznaczanie kierunków oraz tworzenie warunków do rozwoju międzynarodowej współpracy Policji pomiędzy krajami sąsiadującymi a jednostkami organizacyjnymi Policji województwa.

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

1) identyfikowanie problemów dotyczących organizacji służby prewencyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie działań naprawczych, a także monitorowanie ich efektywności;
2) nadzór i koordynacja działań jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie:

a) realizowania zadań patrolowych, patrolowo-interwencyjnych i obchodowych,
b) spraw o wykroczenia,
c) bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i lotnictwie cywilnym,
d) bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
e) wykorzystania psów i koni służbowych;

3) podejmowanie działań na rzecz realizacji zadań przez służby prewencyjne, w tym dzielnicowych oraz ocena efektywności realizowanych zadań, jak również wypracowywanie i wdrażanie koncepcji w tym zakresie;
4) koordynowanie i nadzór nad poprawnym stosowaniem postępowania mandatowego, sposobu wystawiania i rozliczania mandatów karnych oraz przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;
5) wykonywanie zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) oraz współpraca z samorządami w zakresie ochrony porządku publicznego;
6) definiowanie na podstawie analiz, prognoz oraz tendencji rozwoju zagrożeń przestępczością i wykroczeniami obszarów wymagających prowadzenia działalności profilaktycznej;
7) prowadzenie wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi spójnej polityki profilaktycznej, określanie i prognozowanie zagrożeń w zakresie patologii oraz monitorowanie uzyskanych efektów i opracowywanie raportów problemowych;
8) wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych przeciwdziałających przestępczości nieletnich oraz monitorowanie i analizowanie innych zjawisk kryminogennych;
9) inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz kreowania pozytywnego wizerunku Policji i akceptacji dla jej działań;
10) opracowywanie planu ochrony obiektów Komendy i nadzorowanie jego realizacji oraz zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Komendy;
11) pełnienie służby patrolowej, wykonywanie zadań z użyciem koni służbowych oraz udział w zabezpieczaniu imprez masowych na obszarze województwa;
12) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Sztabu Policji należy w szczególności:

1) bieżące monitorowanie, w tym: gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa;
2) zarządzanie i koordynacja siłami i środkami Policji na obszarze województwa, organizowanie działań policyjnych związanych z zaistniałymi zdarzeniami, zapewnienie koordynacji oraz utrzymanie stałego kontaktu ze służbami współdziałającymi, realizowanie procedur alarmowania stanów osobowych Komendy oraz dostępnych sił i środków Policji na obszarze województwa;
3) organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją policyjnych zabezpieczeń imprez o charakterze masowym, protestów, zgromadzeń, pobytu osób podlegających ochronie oraz transportów podlegających ochronie;
4) realizacja zadań wynikających z zasad prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych w zakresie przypisanym Wojewódzkiemu Punktowi Kontaktowemu ds. Imprez Masowych;
5) organizowanie, koordynowanie i kierowanie w porozumieniu z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie sił i środków do służby jak również do działań na obszarze województwa i kraju;
6) organizowanie i koordynowanie funkcjonowania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji na obszarze województwa;
7) opracowywanie procedur i planów działania Komendy oraz koordynowanie opracowywania procedur i planów działania jednostek organizacyjnych Policji województwa, do działań w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego, a także z zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz współpraca ze służbami dyżurnymi w ramach systemu reagowania kryzysowego;
8) inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i w jednostkach organizacyjnych Policji województwa, przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji;
9) koordynowanie w jednostkach organizacyjnych Policji województwa przygotowań nieetatowych grup do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych.

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) gromadzenie i analizowanie danych dotyczących stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach, w tym przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych;
2) wykonywanie czynności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych przebiegających przez obszar województwa zagrożonych dużą ilością zdarzeń drogowych;
3) prowadzenie i nadzorowanie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
4) sporządzanie wniosków o sprawdzenie kwalifikacji i cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami oraz wniosków o skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
5) nadzorowanie czynności związanych z obsługą bazy danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK);
6) inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7) kontrolowanie prawidłowości stosowania przepisów prawa przez jednostki organizacyjne Policji działające na obszarze województwa w zakresie ruchu drogowego;
8) rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od decyzji wydanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w sprawie naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym popełnionych przez zagranicznego przewoźnika drogowego;
9) monitorowanie sposobu wykorzystania pojazdów służbowych oraz specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego będącego w użytkowaniu policjantów ruchu drogowego;
10) udział w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego;
11) współdziałanie ze Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na drogach;
12) opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu oraz współpraca z organami zarządzającymi ruchem na drogach oraz zarządcami dróg;
13) opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny;
14) współdziałanie z jednostkami zarządzania kryzysowego w zakresie zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach w sytuacjach szczególnych;
15) nadzorowanie realizowanych zadań, w ramach prowadzonych czynności w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym w Komendzie  i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez komórki ruchu drogowego na obszarze województwa;
17) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Konwojowego należy w szczególności:

1) koordynowanie współdziałania między jednostkami organizacyjnymi Policji województwa w zakresie realizowanych wojewódzkich i ponadwojewódzkich działań konwojowych;
2) wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu eliminowanie problemów w zakresie organizacji i realizacji zadań w komórkach konwojowych;
3) realizowanie konwojów osób z jednostek penitencjarnych do sądów, prokuratur, jednostek organizacyjnych Policji i innych uprawnionych instytucji;
4) organizacja i realizacja konwojów i doprowadzeń osób nieletnich;
5) realizacja doprowadzeń cudzoziemców w celu umieszczenia w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;
6) organizacja i realizacja konwojów osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych, na wniosek komórki konwojowej Komendy Głównej Policji;
7) realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego;
8) przewożenie i ochrona materiałów zawierających informacje niejawne;
9) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów;
10) bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi komend wojewódzkich Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z koniecznością przemieszczenia ich pomiędzy jednostkami penitencjarnymi;
11) wdrażanie jednolitego systemu ukierunkowanego na ekonomiczne wykorzystanie sił i środków policyjnych kierowanych do zadań konwojowych;
12) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur na terenie Rzeszowa, Ropczyc, Łańcuta, Leżajska, Mielca, Strzyżowa i Kolbuszowej;
13) nadzór nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
14) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
15) analiza przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych, pokojach przejściowych oraz Policyjnej Izbie Dziecka.

Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) - w zakresie upoważnienia - oraz realizowanie innych zadań określonych w ustawach:

a) o broni i amunicji,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o usługach detektywistycznych,
d) o cudzoziemcach,
e) o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
f) o wykonywaniu działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
g) o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
h) o strażach gminnych;

2)  rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji:

a) dotyczących broni pneumatycznej, broni białej, cięciwowej oraz miotaczy gazu obezwładniającego i przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o broni i amunicji,
b) zawierających opinie dotyczące osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających ten wpis oraz dotyczące osób ubiegających się o licencję detektywa lub ją posiadających;

3)  wydawanie:

a) Europejskiej Karty Broni,
b) zgody na wywóz broni i amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) poświadczanie zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych;

5) udzielanie informacji o cudzoziemcach w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego przed wydaniem przez wojewodę zezwolenia:

a) na zamieszkanie na czas oznaczony,
b) na osiedlenie się,
c)  na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,

oraz:

d) przed rejestracją pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
e) przed nadaniem obywatelstwa polskiego;
6) opracowywanie wniosków:
a) o wydalenie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) o umieszczenie cudzoziemców w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia,
c) o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

7) prowadzenie:
a) depozytu broni i amunicji,
b) rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń;
8) wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia rejestru „BROŃ”;
9) wykonywanie, z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji obronnych, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;

10) przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

a) ochrony osób i mienia oraz w zakresie usług detektywistycznych - wykonywane na zlecenie uprawnionych organów,
b) wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

11) sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji, znajdującej się w dyspozycji osób fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, w tym dokonywanie odbioru magazynów broni i kontrolowanie przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
12) uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
13) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
14) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni.

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji lub ich komórek na obszarze województwa w zakresie całokształtu zadań wykonywanych przez policjantów i pracowników Policji, w tym kontroli pracy operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-śledczej oraz zagadnień administracyjno-porządkowych;
2) planowanie i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa w aspekcie legalności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej, przestrzegania ustanowionych procedur kontroli finansowej oraz zagospodarowania rzeczowymi składnikami majątku będącymi w ich posiadaniu, zarządzie lub użytkowaniu;
3) prowadzenie kontroli działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej podejmowanych w budynkach, obiektach i na terenach Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, dla których organem właściwym jest Komendant oraz nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji województwa;
5) monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej, w tym poprzez prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz proponowanie na tej podstawie przedsięwzięć o charakterze naprawczym, usprawniającym lub rozstrzygającym.

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników w ramach polityki kadrowej Komendanta;
2) opracowywanie decyzji administracyjnych (rozkazów personalnych) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów Komendy, komendantów powiatowych (miejskich) Policji i ich zastępców oraz w postępowaniu odwoławczym, gdzie Komendant jest organem drugiej instancji;
3) koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć związanych z realizacją procesu szkolenia centralnego i lokalnego doskonalenia zawodowego w województwie;
4) nabór policjantów do składu osobowego Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX);
5) nabór i kierowanie funkcjonariuszy województwa na studia podyplomowe, studia I i II stopnia oraz kursy regionalne;
6) projektowanie i doskonalenie struktury Komendy oraz monitorowanie i opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy, w zakresie zgodności z przepisami Komendanta Głównego Policji  w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
7) nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta;
8) organizowanie, koordynowanie i realizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji;
9) koordynowanie zadań z zakresu medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz realizacja tych zadań w Komendzie;
10) prowadzenie biblioteki ogólnej i zawodowej Komendy, w tym przeprowadzanie skontrum zbiorów bibliotecznych z obowiązującą częstotliwością;
11) planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa;
12) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

1) działalność prasowo-informacyjna;
2) realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną w województwie;
3) koordynacja badań opinii społecznej na obszarze województwa oraz w środowisku Policji;
4) koordynacja współpracy jednostek organizacyjnych Policji województwa z samorządami, innymi jednostkami administracji publicznej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi;
5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
6) prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
7) nadzór nad wytwarzaniem, rejestrowaniem i obiegiem dokumentów jawnych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych  Policji województwa;
8) organizowanie narad, odpraw, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy;
9) opracowywanie  analiz środowiska wewnętrznego i otoczenia Policji, dla potrzeb kierownictwa Policji i organów administracji publicznej;
10) koordynowanie  i organizowanie  uroczystości  oraz  imprez  wewnętrznych i zewnętrznych na obszarze województwa;
11) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostkach organizacyjnych Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
12) nadzór nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Policji;
13) obsługa kontaktów krajowych  i  międzynarodowych Komendanta;
14) organizacja obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta i jego zastępców;
15) koordynowanie działań związanych z opracowywaniem strategii wojewódzkiej Policji i jej wdrażaniem przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji województwa;
16) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej Komendy oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
17) koordynowanie i realizacja rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji województwa.

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:


1) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
2) obsługa finansowo-księgowa Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
3) obsługa finansowo-księgowa komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania Komendy;
4) planowanie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i wydatków funduszy celowych i środków europejskich oraz monitorowanie ich realizacji wraz z dokonywaniem stosownych zmian planów;
5) prowadzenie rachunków bankowych bieżących z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków, rachunków bieżących państwowych funduszy celowych oraz rachunków pomocniczych oraz obsługa kasowa Komendy;
6) regulowanie zobowiązań i windykacja należności, a także przygotowywanie projektów decyzji (ugód) w sprawie umarzania należności;
7) dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
8) pobieranie i dystrybucja do komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa elektronicznych zwolnień lekarskich;
9) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, analiz ekonomicznych z wykonania budżetu i środków europejskich oraz innych analiz rzeczowo-finansowych na potrzeby dysponenta wyższego stopnia, kierownictwa Komendy i innych organów do tego uprawnionych;
10) nadzór nad prawidłowością przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych;
11) prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, ewidencjonowanie i rozliczanie powstałych szkód w składnikach majątku Komendy;
12) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz, prowadzenie obsługi kasowej i księgowej oraz kontrola właściwego gospodarowania funduszem operacyjnym;
13) ewidencja i wydawanie bloczków mandatów karnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich  wykorzystania;
14) organizacja systemu rachunkowości w Komendzie;
15) prowadzenie ewidencji wartościowej rzeczowych aktywów trwałych oraz sprawowanie nadzoru nad komórkami służb logistycznych Komendy w przedmiotowym zakresie;
16) gospodarowanie osobowym funduszem płac oraz innymi wydatkami grupy 0, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych oraz ich wypłacanie, sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT);
17) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;
18) naliczanie wielkości rocznych odpisów środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych, dokonywanie transferu środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu, sporządzanie imiennych wykazów potrąceń z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek socjalnych oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
19) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Komendy;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Główny Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu wydziału.

Do zadań Wydziału Zaopatrzenia należy w szczególności:

1) planowanie oraz organizowanie gospodarki sprzętem i materiałami w zakresie: uzbrojenia, techniki policyjnej, mundurowym, żywienia, kwaterunkowo-gospodarczym, biurowym, druków i formularzy oraz zakupu i utrzymania inwentarza żywego tj. koni
i psów służbowych;
2) opracowywanie planów zabezpieczenia potrzeb materiałowo-technicznych  realizowanych centralnie;
3) planowanie i nadzorowanie wydatków jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie właściwości wydziału;
4) planowanie i sporządzanie dodatkowych list należności w zakresie równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, wyżywienie, pranie odzieży roboczej i specjalnej dla policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
5) obsługa magazynowa policjantów, pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa;
6) planowanie, realizowanie oraz dokonywanie analiz i rozliczeń finansowych w zakresie wydatków budżetowych pozostających w dyspozycji wydziału;
7) opracowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi;
8) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa w zakresie merytorycznym wydziału;
9) organizowanie prac związanych z utrzymywaniem budynków Komendy w należytej czystości;
10) prowadzenie ewidencji głównej użytkowanego sprzętu;
11) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
12) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na obszarze województwa w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
13) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności:

1) planowanie i nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych w grupie „transport” w województwie;
2) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i realizacja umów na zakupy:

a) sprzętu transportowego,
b) materiałów pędnych i smarów,
c) części zamiennych i materiałów do obsług i napraw sprzętu transportowego,
d) usług holowania i parkowania pojazdów do celów procesowych;

3)    prowadzenie bieżącej eksploatacji sprzętu transportowego Komendy i jednostek  organizacyjnych Policji województwa w zakresie:

a) wyliczanie należności sprzętu transportowego dla jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy,
b) zakupy i rejestracja sprzętu transportowego,
c) wnioskowanie rozdziału środków transportu na poszczególne jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy,
d) nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu w województwie,
e) wycofania z ruchu lub użycia sprzętu transportowego oraz jego zbycie lub utylizacja;

4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych sprzętu transportowego i warsztatowego;
5) zabezpieczenie potrzeb transportowych Komendy;

6) prowadzenie gospodarki obsługowo-naprawczej sprzętu transportowego:

a) obsługa i naprawy sprzętu transportowego,
b) prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
c) gospodarka odpadami,
d) gospodarka magazynowa częściami zapasowymi, materiałami pędnymi i smarami;

7) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
8) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji  znajdujących się na obszarze województwa w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
9) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

1) planowanie i nadzorowanie wydatków ponoszonych w ramach działalności Wydziału Inwestycji i Remontów;
2) współpraca z komórkami organizacyjnymi w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów;
3) przygotowywanie, opiniowanie i przedkładanie do akceptacji kierownictwa Komendy opracowań koncepcyjno-programowych, założeń techniczno-ekonomicznych, zadań inwestycyjnych i remontowych;
4) przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych;
5) prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz gospodarowanie posiadanym zasobem nieruchomości w sposób zapewniający ich prawidłowe wykorzystanie, oraz regulowanie zobowiązań finansowych związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami;
6) obsługa policjantów i pracowników Komendy w zakresie wypłat, równoważników pieniężnych i innych należności pieniężnych, prowadzenie ewidencji tych wypłat, oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu nagród i zapomóg;
7) planowanie i organizacja zabezpieczenia jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie mediów;
8) organizowanie i realizacja przeglądów oraz prac konserwacyjnych i porządkowych związanych z utrzymaniem obiektów;
9) planowanie i organizowanie gospodarki sprzętem i materiałami do konserwacji i utrzymania obiektów oraz ewidencji w tym zakresie;
10) organizowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie dotyczącym jednostek organizacyjnych Policji województwa;
11) opracowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty, dostawy i usługi;
12) prowadzenie ewidencji głównej użytkowanego sprzętu;
13) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
14) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji  znajdujących się na obszarze województwa w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
15) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy w szczególności:    

1) planowanie i koordynowanie rozwoju oraz zarządzanie policyjnymi systemami łączności i informatyki eksploatowanymi na obszarze województwa;
2) monitorowanie stanu i utrzymanie w należytej sprawności sieci teletransmisyjnej OST-112, stacyjnego sprzętu łączności, urządzeń klimatyzacyjnych węzłów łączności oraz systemów zasilania bezprzerwowego na obszarze województwa;
3) obsługa urządzeń wideokonferencyjnych oraz rejestratorów korespondencji na obszarze województwa;
4) organizowanie i utrzymanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej oraz radiowych systemów łączności;
5) realizowanie budżetu Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa w rozdziale „łączność i informatyka”;
6) prowadzenie ewidencji głównej sprzętu łączności i informatyki;
7) obsługa przesyłek Poczty Specjalnej w zakresie przyjmowania, wydawania, rejestrowania i przygotowywania przesyłek do konwojowania;
8) obsługa firm zewnętrznych w zakresie przesyłek niejawnych;
9) wdrażanie i eksploatacja policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych udostępnianych centralnie;
10) rozwój i modernizacja Policyjnej Sieci Transmisji Danych na obszarze województwa;
11) sprawowanie bezpośredniego nadzoru technologicznego strony internetowej WWW, poczty elektronicznej e-mail oraz usług internetowych;
12) obsługa, administrowanie i eksploatacja systemu BTUU (Bezpiecznego Trybu Uwierzytelnienia Użytkownika) w zakresie personalizacji kart mikroprocesowych umożliwiających dostęp funkcjonariuszom i pracownikom Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa do systemów informatycznych Policji realizowanych przez Wojewódzki Punkt Rejestracji Wydziału Łączności i Informatyki Komendy;
13) wdrażanie, eksploatacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa komputerowego sprzętu dostępowego (SD, MTP, MTN) oraz teleinformatycznej wymiany danych z Systemem Informatycznych Schengen (SIS);
14) opracowywanie tabel należności sprzętu teleinformatycznego dla komórek organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanie jednostek organizacyjnych Policji województwa w tym zakresie;
15) utrzymanie i obsługa stacji szyfrów, telegrafii i telekopii;
16) udział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji wydziału;
17) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji  znajdujących się na obszarze województwa w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
18) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne oraz nadzór w tym zakresie;
2) realizacja zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
3) zgłaszanie propozycji zmian na etapie opracowywania szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji
4) współpraca z jednostkami  organizacyjnymi Policji województwa oraz komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie nadzoru, kontroli i doradztwa przy realizacjach umów związanych z dostępem do informacji niejawnych;
5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
6) opracowywanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
7) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w Komendzie;
8) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie;
9) prowadzenie kancelarii tajnej i jej oddziałów oraz nadzór nad punktem kancelaryjnym;
10) nadzór nad wdrożeniem i realizacją instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” w Komendzie;
11) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie;
12) opracowywanie projektów decyzji Komendanta w sprawach o zmianę lub zniesienie klauzuli „ściśle tajne” z materiałów wytworzonych w Komendzie;
13) prowadzenie postępowań sprawdzających, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami: „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne” policjantom, pracownikom Komendy oraz kandydatom do służby lub pracy w Komendzie;
14) prowadzenie ewidencji upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wydawanych przez Komendanta policjantom i pracownikom Komendy;
15) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, bądź je cofnięto;
16) prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników Komendy w przypadku gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa zostały ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie dają one rękojmi zachowania tajemnicy;
17) prowadzenie zbioru akt postępowań sprawdzających;
18) opracowywanie decyzji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o umorzeniu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego, policjantom i pracownikom Komendy oraz kandydatom do służby lub pracy w Komendzie;
19) opracowywanie projektów opinii Komendanta w sprawach udostępniania materiałów niejawnych oraz zwalniania policjantów i pracowników z obowiązku zachowania tajemnicy prawnie chronionej - na potrzeby postępowań karnych;
20)  przyjmowanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
21) udostępnianie uprawnionym podmiotom instytucjonalnym i osobom fizycznym zasobu archiwalnego oraz informacji, wyciągów i kserokopii z akt archiwalnych Komendy, a także koordynowanie udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanych w składnicach akt jednostek organizacyjnych Policji województwa;
22) opiniowanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej ze składnic akt działających w jednostkach organizacyjnych Policji województwa i przedkładanie ich Komendantowi do zatwierdzenia;
23) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
24) prowadzenie zbioru oświadczeń o stanie majątkowym policjantów Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie, komendantów powiatowych (miejskich) Policji województwa, ich zastępców oraz urzędników korpusu służby cywilnej Komendy;
25) przygotowywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń o stanie majątkowym kierowników jednostek - komendantów powiatowych (miejskich) Policji województwa;
26) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej Policji województwa przepisów o ochronie informacji niejawnych i niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ograniczenia jego negatywnych skutków;
27) prowadzenie zbioru głównego przepisów prawnych resortowych i pozaresortowych oraz ich ewidencjonowanie, rozpowszechnianie, kompletowanie, aktualizowanie i wypożyczanie;
28) realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji w zakresie właściwości wydziału.


Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych;
3) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów wewnętrznego kierowania w zakresie ochrony danych osobowych;
4)  prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i incydentów dotyczących naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych oraz proponowanie działań przywrócenia stanu zgodnego z prawem;
5) współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych osobowych.”.

 

Do zadań Sekcji Psychologów należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom w formie interwencji kryzysowej, konsultacji lub porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego i organizowania grup wsparcia oraz prowadzenie psychoterapii;
2) prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę chorób i zaburzeń  oraz promocję zdrowia psychicznego;
3) przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych;
4) udział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
5) pomoc w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności sporządzanie portretów psychologicznych nieznanych sprawców oraz pomoc w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych;
6) współdziałanie w czynnościach porządkowych, w szczególności udział w negocjacjach policyjnych w charakterze konsultanta.

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne przez pracowników Sekcji w ramach prac komisji przetargowych;
2) ewidencja prowadzonych postępowań, gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań do czasu ich zakończenia oraz jej udostępnianie w toku postępowania;
3) realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikającyh z przepisów w sprawie zamówień publicznych;
4) szkolenie pracowników realizujących zadania z zakresu zamówień publicznych oraz doradztwo w przygotowywaniu dokumentów w toku prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne (wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyjaśnień kierowanych do wykonawców w toku realizowanych postępowań, odpowiedzi na protesty wykonawców itp.);
5) uczestniczenie w ramach udzielanych pełnomocnictw w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro na dostawy, usługi i roboty budowalne;
7) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach powoływanych komisji oraz bez powoływania komisji z zachowaniem zasad określonych w przepisach w sprawie zamówień publicznych;
8) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi właściwymi instytucjami - w celu pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację projektów związanych z zadaniami Policji na terenie województwa;
9) opracowywanie projektów i wniosków o dofinansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji przez jednostki organizacyjne Policji województwa, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy lub komend powiatowych (miejskich) Policji, właściwymi rzeczowo w sprawach przedmiotu projektu;
10) monitorowanie rozliczeń finansowych w zakresie realizowanych projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
11) identyfikacja możliwości finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej projektów związanych z realizacją zadań Policji województwa oraz podejmowanie koniecznych działań zmierzających do ich pozyskiwania;
12) inicjowanie i prowadzenie kontaktów roboczych i formalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Instytucji Pośredniczących w ramach aplikowania i realizowania poszczególnych projektów;
13) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, w celu pozyskania środków pomocowych na potrzeby Komendy;
14)współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy oraz jednostkami organizacyjnymi Policji województwa zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji (działań) współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie uzyskania kompletnej, rzetelnej dokumentacji projektowej;
15) współpraca w kwestiach formalnych z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji i innymi podmiotami właściwymi w sprawach pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:

1) wykonywanie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy, w szczególności wydawanie opinii prawnych i doradztwo prawne oraz oddziaływanie środkami prawnymi na skuteczną ochronę interesów Komendy;
2) zastępstwo procesowe Komendanta przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi organami orzekającymi w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych Komendy;
3) udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy w zakresie stosowania prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
4) analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z działaniem Policji;
5) analizowanie zasadności roszczeń odszkodowawczych pod względem prawnym i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwienia;
6) uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów i porozumień, z którymi wiążą się zobowiązania oraz prawa majątkowe;
7) inicjowanie zmian oraz ocena prawna wniosków zgłaszanych przez kierowników organizacyjnych Komendy w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;
8) prowadzenie w zależności od występowania kategorii spraw:

a)  rejestru spraw z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego,
b) rejestru ugód pozasądowych,
c)  rejestru wydanych opinii.

Do zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie;
2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Rzeszowie;
4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
5) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
7) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.;
11) prowadzenie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego budynkach, obiektach i na terenach Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie;
12) koordynacja pracy etatowych stanowisk do spraw ochrony przeciwpożarowej, a także policjantów lub pracowników realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
13) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynków, obiektów i terenów Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie;
14) sporządzenie wymaganych zestawień sprawozdawczych, w szczególności meldunków pożarowych i informacji na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) ocenianie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
2) przeprowadzanie czynności doradczych zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa;
3) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych;
4) sporządzanie planu rocznego audytu wewnętrznego w porozumieniu z Komendantem;
5) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw Człowieka należy w szczególności:

1) propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji województwa i komórkach organizacyjnych Komendy;
2) bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzeganie praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
3) inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
4) inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji województwa i  komórek organizacyjnych Komendy, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
5) sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
6) diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie zajęć lub instruktaży niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na obszarze województwa;
7) reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
8) sporządzanie raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
9) bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2008
Data modyfikacji 10.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry