SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2010 ROKU

Organizacja komórki kontroli KWP w Rzeszowie

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 04.02.2009r. (z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.
Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż., monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych   z udziałem policjantów, a także innych problemów, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej.
Przedmiotowe zadania realizowane były przez: Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Audytu i Analiz oraz Zespół Ochrony Pracy.
Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2010 rok. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KGP lub KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/ KPP.     


Działalność kontrolna

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2010 rok oraz polecenia kierownictwa KGP oraz KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem  46  kontroli (obejmujących łącznie 46 podmiotów), w tym:    
                        

  • 44 kontrole problemowe -  (15 tematów kontrolnych),
  • 2 kontrole sprawdzające -  (2 tematy kontrolne).

Dane liczbowe dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2010 roku przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:
 

 
Rodzaj kontroli
Liczba
kompleksowa
problemowa
sprawdzająca
doraźna
ogółem
przeprowadzonych kontroli
 
0
44
2
 0
46
skontrolowanych podmiotów
0
44
2
0
 
46
 
w  wyniku kontroli
wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych
-----
2
 
-----
-----

2
wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego
------
-----
-----
-----
-------
wysłano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
-----
------
-----
------
-------
Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2010 roku
-----
 -----
------
-----
 -------
Niezrealizowanych  kontroli zaplanowanych  na 2010 r.
 
 
Kontrole problemowe


I. Temat kontroli: Gospodarowanie funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego. (Kontrole zrealizowano w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP, KMP w Przemyślu, KPP w Jaśle, KPP w Mielcu, KPP w Nisku, KPP w Brzozowie, KPP w Lesku, KPP w Stalowej Woli).

II. Temat kontroli:  Prawidłowość dokumentowania, przyjmowania i przekazywania broni palnej niestanowiącej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności, w tym: depozytów przejętych przez Wydział Postępowań Administracyjnych KWP, depozytów stanowiących dowody rzeczowe, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, prawidłowość realizacji procesu fizycznego niszczenia (kasacji) broni palnej .
(Kontrole zrealizowano w Wydziale Postępowań Administracyjnych oraz w Wydziale Zaopatrzenia KWP).

III.  Temat kontroli: Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia, realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia, stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń dla tych osób, a także sposób pełnienia służby w tych pomieszczeniach w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 1061 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. (Kontrole zrealizowano w KPP w Lubaczowie, KPP w Kolbuszowej, KPP w Jaśle).            

IV. Temat kontroli: Terminowość rozliczania wykonanych w jednostce i nadesłanych w ramach pomocy prawnej zdjęć ujawniających przekroczenia dozwolonej prędkości. (Kontrole zrealizowano w KPP w Jarosławiu, KPP w Przeworsku, KPP w Nisku).

V. Temat kontroli: Prawidłowość realizacji procesu doboru do służby cywilnej w świetle obowiązujących przepisów. (Kontrole zrealizowano w KPP w Kolbuszowej, KPP w Leżajsku, KPP w Łańcucie).

VI. Temat kontroli : Organizacja, funkcjonowanie oraz realizacja zadań w świetle postanowień Zarządzenia nr 590/03 KGP z dnia 23.10.2003r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. (Kontrole zrealizowano w KPP w Jarosławiu, KPP w Leżajsku, KPP w Łańcucie).

VII. Temat kontroli: Prawidłowość realizacji przez dzielnicowych zadań określonych w Zarządzeniu nr 162 KGP z dnia 18.02.2008r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „niebieskie karty”. (Kontrole zrealizowano w KPP w Lesku, KPP w Sanoku).

VIII. Temat kontroli: Prawidłowość naliczania i wypłaty środków finansowych na odszkodowania powypadkowe funkcjonariuszom Policji oraz występowania z regresem w tych sprawach.
(Kontrolę zrealizowano w Wydziale Finansów KWP).

IX. Temat kontroli:  Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdów do służby funkcjonariuszom Policji w świetle obowiązujących przepisów. (Kontrole zrealizowano w Wydziale Finansów KWP, KMP w Tarnobrzegu, KPP w Stalowej Woli).

X. Temat kontroli: Prawidłowość naliczania należności funkcjonariuszom Policji zawieszonym w czynnościach służbowych w trakcie trwania stosunku służby, jak i zwolnionym ze służby w świetle obowiązujących przepisów. (Kontrole zrealizowano w Wydziale Finansów KWP, KMP w Rzeszowie, KPP w Sanoku, KPP w Ustrzykach Dolnych).                    

XI. Temat kontroli: Prawidłowość obrotu materiałowego realizowanego przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie w 2009 roku w świetle obowiązujących przepisów. (Kontrolę zrealizowano w Wydziale Zaopatrzenia KWP).                    

XII. Temat kontroli: Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach, terenach przyległych, użytkowanych przez jednostki Policji woj. podkarpackiego.
(Kontrole zrealizowano w Laboratorium Kryminalistycznym KWP, OPP w Zaczerniu, KMP w Przemyślu, KMP w Rzeszowie, KPP w Stalowej Woli).

XIII. Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny służby przez przełożonych i policjantów w zakresie planowania i pełnienia służby patrolowej i ruchu drogowego.
(Kontrole zrealizowano w KPP w Mielcu, KPP w Kolbuszowej).                                                        

XIV.Temat kontroli: Poprawność przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracowniczych. (Kontrole zrealizowano w KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Lubaczowie).
                 
XV. Temat kontroli: Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. (Kontrole zrealizowano w KMP w Rzeszowie, KPP w Lubaczowie).
                                

Kontrole sprawdzające

I. Temat kontroli:  Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszej kontroli doraźnej w zakresie zasad funkcjonowania w KPP w Ustrzykach Dolnych gospodarki mandatowej, zasadności nakładania oraz prawidłowości dokumentowania i rozliczania przez funkcjonariuszy mandatów karnych gotówkowych. (Kontrolę zrealizowano w KPP w Ustrzykach Dolnych).

II. Temat kontroli:  Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszej kontroli problemowej w zakresie prawidłowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Kontrolę zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu).


Zadania audytowe
                                                    
W 2010 roku funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP zrealizowali 4 zadania audytowe obejmujące łącznie 9 podmiotów, w szczególności:

I. Temat zadania audytowego: Prawidłowość i rzetelność rejestracji statystycznej postępowań przygotowawczych zakończonych aktem oskarżenia. (Zadanie audytowe zrealizowano w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Dębicy, KPP w Brzozowie).

II. Temat zadania audytowego: Organizacja komórek operacyjnych w KPP oraz sprawowanie nad nimi nadzoru funkcjonalnego i zwierzchniego. (Zadania audytowe zrealizowano w KPP w Jaśle, KPP w Ropczycach).

III. Temat zadania audytowego: Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawach nieletnich. (Zadanie audytowe zrealizowano w KPP w Przeworsku, KPP w Strzyżowie).

IV. Temat zadania audytowego: Reakcja na przestępstwo – nadawanie dalszego procesowego biegu przyjmowanym zgłoszeniom.(Zadanie audytowe zrealizowano w KPP w Łańcucie, KPP w Nisku).


Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

W związku ze stwierdzonymi w toku prowadzonych kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami na polecenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w stosunku do winnych zaniedbań wszczęto 2 postępowania dyscyplinarne oraz przeprowadzono 15 rozmów dyscyplinujących. Ponadto, w 1 przypadku - pracownikowi cywilnemu wymierzono karę upomnienia.                
W 2010 roku policjanci Wydziału Kontroli przeprowadzili 9 czynności wyjaśniających okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji, w wyniku których w dwóch przypadkach wnioskowano o wszczęcie 6 postępowań dyscyplinarnych. Ponadto w jednym przypadku, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa sprawozdanie z przedmiotowych czynności za pośrednictwem BSW KGP przesłano do Prokuratury.                        
        
Czynności służbowe związane z realizacją funkcji nadzorczej nad prawidłowością realizacji zadań przez komórki KWP w Rzeszowie oraz komórki organizacyjne jednostek Policji podległych KWP.

Niezależnie od prowadzonej działalności kontrolnej w 2010 roku policjanci Wydziału Kontroli przeprowadzili 9 czynności wyjaśniających okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w czynnościach służbowych oraz koordynowali działania realizowane przez policjantów z jednostek terenowych Policji podległych KWP w Rzeszowie, w związku ze zdarzeniami z udziałem funkcjonariuszy lub pracowników Policji.                             
Zgodnie z Decyzją nr 37/2008 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2008 roku „w sprawie organizacji patroli oficerskich" funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2010 roku zrealizowano 6 tego typu patroli.


Opracował:
Ekspert
Wydziału Kontroli
KWP w Rzeszowie
nadkom. mgr Bogusław Kurasiewicz

Metryczka

Data publikacji 01.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. mgr Bogusław Kurasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens
do góry