Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Załącznik do decyzji nr 408/2018                      
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 17.12.2018

 

PROCEDURA
DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE

 

I. Wymagane dokumenty

 

    Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie składają następujące dokumenty:


1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, załącznik nr 1;
2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;
3) kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
4) kserokopię programu (zakresu) praktyki;
5) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny);
6) oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 2;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 3;
8) informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4.

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów

 

    Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie (pok. 203, tel. kontaktowy  47 821-2365) lub przesłać pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów z dopiskiem „praktyki studenckie”.


Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.


III. Rozpatrzenie zgłoszenia


1. Prawidłowe zgłoszenie opiniują kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie (kierownik komórki organizacyjnej, w którym realizowana ma być praktyka) oraz pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie.
2. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie lub osoba przez niego upoważniona.
3. W zależności od możliwości organizacyjnych KWP w Rzeszowie termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony przez kierownika tej komórki.
4. Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podyktowana jest aktualnymi możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę.
5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzeniu zgłoszenia, bez podania przyczyny.
6. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

IV. Zawarcie umowy


1. Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).
3. Umowę należy dostarczyć do Wydziały Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

 

V. Organizacja i przebieg praktyki

 

1. W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się o godz. 8.00 do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30 z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.
Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z odbywania praktyki.
2. W dniu rozpoczęcia praktyki, praktykant otrzyma imienna przepustkę umożliwiającą przebywanie na terenie KWP w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30.
3. Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej KWP w Rzeszowie przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
4. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Rzeszowie zapozna praktykantów z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
5. Inspektor Ochrony Danych lub kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowana będzie praktyka, przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania polityk administratora.
6. Kierownik komórki organizacyjnej KWP w Rzeszowie właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych przeprowadzi instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp,
7. Kierownik komórki organizacyjnej KWP w Rzeszowie, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną (opiekuna) za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która, zapozna praktykanta z:

         a)  regulaminem KWP w Rzeszowie,
         b)  zasadami odbywania praktyki w Policji,
         c)  strukturą organizacyjną KWP  w Rzeszowie,

i będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem praktyk.

8. Kierownik komórki organizacyjnej KWP w Rzeszowie właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

VI . Informacje  uzupełniające


1. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie są nieodpłatne. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk.
2.  W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nie są rozpatrywane zgłoszenia o odbycie praktyk studenckich w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa podkarpackiego.
Decyzje dot. odbycia praktyk zawodowych w KMP/KPP podejmuje właściwy Komendant Miejski/Powiatowy Policji woj. podkarpackiego.
3. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nie są organizowane praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich.


załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegajacych się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

załącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 4 - informacja w sprawie monitoringu wizyjnego 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.02.2010
Data modyfikacji 25.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry