Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Załącznik do decyzji  Nr 43
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r.
                    


PROCEDURA DOT. PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIEI.    Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (KWP) przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w KWP w Rzeszowie, zał. nr 1 (dostępny na stronie : www.podkarpacka.policja.gov.pl),
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
 4. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny),
 6. kserokopię programu (zakresu) praktyki.


II.    Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP  w Rzeszowie (pok. 203, tel. kontaktowy  17 858-2365). Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

III. Rozpatrzenie zgłoszenia
 

 1. Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 2. Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia  w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
 3. Prawidłowe zgłoszenie opiniują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie (Naczelnik Wydziału, w którym realizowana jest praktyka oraz pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie).
 4. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie lub osoba przez niego upoważniona.
 5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.


Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę, Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

IV. Zawarcie umowy

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie lub osobę przez niego upoważnioną. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

 V. Organizacja i przebieg praktyki
 

 1. Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające  przebywanie na terenie KWP,
 2. Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.,
 3. Wydział ds. OIN KWP w Rzeszowie zapozna praktykantów z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. Kierownik komórki organizacyjnej KWP w Rzeszowie, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która:

a) zapozna praktykanta z regulaminem KWP w Rzeszowie,
b) zapozna praktykanta z zasadami odbywania  praktyki w Policji,
c) zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KWP  w Rzeszowie,
d) będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki

   5) Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania  studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.


Informacje  uzupełniające

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu  i zakwaterowania w czasie praktyk.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nie są rozpatrywane zgłoszenia o odbycie praktyk studenckich w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa podkarpackiego. Decyzje dot. odbycia  praktyk zawodowych w KMP/KPP podejmuje właściwy Komendant Miejski/Powiatowy Policji garnizonu podkarpackiego.

Komenda Wojewódzka Policji nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich.

 

Metryczka

Data publikacji 16.02.2010
Data modyfikacji 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Etgens
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry